Year 2018, Volume 32, Issue 4, Pages 959 - 978 2018-10-05

YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mutlu TOKMAK [1]

134 210

Öz: Lider, kurumun ve çalışanların başarısı için lokomotif görevi gören yöneticidir. Çalışanlarının gelişimi için onları yönlendiren, başarısı ve geleceği için onlara gerektiğinde hizmetkâr liderlik yapabilen yöneticilerin kurumunu hedefe ulaştırmada daha başarılı olacağı aşikârdır. Bu çalışmada, yöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışlarının çalışanlar tarafından ne düzeyde algılandığı ve bu durumun çalışanların demografik özellikleri ile ne derece ilişkili olduğu araştırılmaktadır. Bu amaçla,  Hizmetkâr Liderlik Ölçeği özel bir firmaya ait eğitim kurumu çalışanlarına uygulanmış ve sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, hizmetkâr liderlik boyutlarının algılanmasının çalışanların gelirleri ile ilişkili olduğu, yaş dağılımı, medeni durum ve kurumdaki görevleri gibi demografik özelliklere göre de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Yönetim, Liderlik, Hizmetkâr Liderlik
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Aslan, Ş.ve Özata, M. (2009). “Lider-Üye Etkileşiminin (LMX) Yöneticiye Duyulan Güven Düzeyine Etkisi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (17), 94-116.
 • Aslan, Ş. ve Özata, M. (2011). “Sağlık Çalışanlarında Hizmetkâr liderlik: Dennis-Winston ve Dennis-Bocernea Hizmetkâr Liderlik Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(1), 139-154.
 • Avolio, B. J. ve Locke, E. E. (2002). “Contrasting Different Philosophies of Leader Motivation: Altruism Versus Egoism”, The Leadership Quarterly, 13(2), 169-191.
 • Barbuto Jr, J. E. ve Wheeler, D. W. (2006). “Scale Development and Construct Clarification of Servant Leadership”, Group ve Organization Management, 31(3), 300-326.
 • Blanchard, K., Blanchard, S. ve Zigarmi, D. (1995), “Servant Leadership”, Executive Excellence, 12(10), 12-14.
 • Caldwell, C., Bischoff, S. J. ve Karri, R. (2002). “The Four Umpires: A Paradigm for Ethical Leadership”, Journal of Business Ethics, 36(1-2), 153-163.
 • Covey, S. R. (2006). “Servant-Leadership and Community Leadership in The 21st Century”, The International Journal of Servant-Leadership, 2(1), 103-109.
 • Dal, L. ve Çorbacıoğlu, S. (2014). “Hizmetkâr Liderlik Davranışları ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi: Bir Devlet Üniversitesi Üzerine Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19 (4), 287-310.
 • De Haven, D. B. (2007). The Influence of Servant Leadership on Knowledge Management: An Investigation Of Certified Knowledge Manager Perceptions, (Doctoral dissertation, Capella University).
 • Demirci, M. K. (2014). “Sivil Toplum Kuruluşlarında Hizmetkâr Liderlik Davranışı Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Turizm Sektörü Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1), 177-184.
 • Dennis, R. S. ve Bocarnea, M. (2005). “Development of The Servant Leadership Assessment Instrument”, Leadership ve Organization Development Journal, 26(8), 600-615.
 • Dennis, R. ve Winston, B. E. (2003). “A Factor Analysis of Page and Wong’s Servant Leadership Instrument”, Leadership ve Organization Development Journal, 24(8), 455-459.
 • Doğan, Ü. (2015). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri ile Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarını Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Farling, M. L., Stone, A. G. ve Winston, B. E. (1999). “Servant Leadership: Setting The Stage for Empirical Research”, Journal of Leadership Studies, 6(1-2), 49-72.
 • Fındıkçı, İ. (2009). Bir Gönül Yolculuğu: Hizmetkâr Liderlik. Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Greenleaf, R. K. (1970). The Servant as Leader, Business Leadership. Jossy Bass, 117-136.
 • Greenleaf, R. K. (1977). Servant Leadership: A Journey İnto The Nature Of Legitimate Power and Greatness. Paulist Press.
 • Hill Jr, V. A. (2008). Employee Satisfaction and Organizational Commitment: A Mixed Methods Investigation of The Effects of Servant Leadership (Doctoral dissertation, Capella University).
 • Joseph, E. E. ve Winston, B. E. (2005). “A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust”, Leadership ve Organization Development Journal, 26(1), 6-22.
 • Karaduman, Ş. (2017), Çalışanların Psikolojik Sermayeleri İle Amirlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Laub, J. A. (1999). Assessing The Servant Organization. Development of The Servant Organizational Leadership (SOLA) Instrument, (Doctoral Dissertation, Florida Atlantic University).
 • Melrose, K. (1998). “Putting Servant-Leadership Into Practice”, Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant-leadership, 279-296.
 • Moss, J. A. ve Barbuto Jr, J. E. (2010). “Testing the Relationship Between Interpersonal Political Skills, Altruism, Leadership Success and Effectiveness: A Multilevel Model”, Journal of Behavioral and Applied Management, 11(2), 155-174.
 • Page, D. ve Wong, T.P.. (2000). A Conceptual Framework for Measuring Servant- Leadership. In Adjibolosoo, s. (Ed.), The Human Factor in Shaping the Course of History and Development, University Pres of America, Lanham, MD.
 • Patterson, K. A. (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model (Doctoral dissertation, Regent University).
 • Rohm, F. W. ve Osula, B. (2013). “Scouting And Servant Leadership in Cross-Cultural Perspective: An Exploratory Study”. Journal of Virtues ve Leadership, 3(1), 26-42.
 • Russell, R. F. (2000). Exploring the Values and Attributes of Servant Leaders (Doctoral dissertation, Regent University).
 • Russell, R. F. (2001). “The Role of Values in Servant Leadership”, Leadership ve Organization Development Journal, 22(2), 76-84.
 • Russell, R. F. ve Gregory Stone, A. (2002). “A Review of Servant Leadership Attributes: Developing a Practical Model”, Leadership ve Organization Development Journal, 23(3), 145-157.
 • Schneider, S. K. ve George, W. M. (2011). “Servant Leadership Versus Transformational Leadership in Voluntary Service Organizations”, Leadership ve Organization Development Journal, 32(1), 60-77.
 • Sendjaya, S. (2003). “Development and Validation of Servant Leadership Behavior Scale Servant Leadership Research Roundtable”, https://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2003/sendjaya_development_validation.pdf (Erişim Tarihi:31.03.2018).
 • Spears, L. C. (1995), Reflections on Leadership: How Robert K. Greenleaf's Theory of Servant-Leadership Influenced Today's Top Management Thinkers, New York.
 • Spears, L. C. (1998), “Tracing The Growing Impact of Servant Leadership”. Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant-Leadership, 1-12.
 • Turhan, M. (2007), Genel ve Mesleki Lise Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullardaki Sosyal Adalet Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayıncılık, 5. Baskı, İstanbul.
 • Vinod, S. ve Sudhakar, B. (2011). “Servant Leadership: A Unique Art of Leadership”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(11), 456-467.
 • Wis, R. M. (2002). “The Conductor as Servant-Leader”, Music Educators Journal, 89(2), 17-23.
 • Yalçın, M. ve Karadağ, E. (2013). “Hizmetkâr Liderlik ve Okul Kültürü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7428-1322
Author: Mutlu TOKMAK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd414109, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {959 - 978}, doi = {}, title = {YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TOKMAK, Mutlu} }
APA TOKMAK, M . (2018). YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 959-978. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/414109
MLA TOKMAK, M . "YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 959-978 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/414109>
Chicago TOKMAK, M . "YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 959-978
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Mutlu TOKMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 959 EP - 978 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Mutlu TOKMAK %T YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD TOKMAK, Mutlu . "YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 959-978.
AMA TOKMAK M . YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 959-978.
Vancouver TOKMAK M . YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 978-959.