Year 2018, Volume 32, Issue 4, Pages 897 - 920 2018-10-05

REASONS FOR NOT PREFERENCE OF PARTICIPATION BANKS IN TERMS OF CREDIT USERS: AN APPLICATION ON ATATÜRK UNIVERSITY ACADEMICIANS
KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Serpil SUMER [1] , Turan ÖNDEŞ [2] , Abdurrahim ŞİMŞEK [3]

246 488

The aim of this study is to investigate the reasons why customers applying to banks to meet their funding needs do not choose participation banks. The academicians working at Ataturk University were selected as the sample of this research. The data obtained with survey were analyzed by using Chi-square and frequency analysis. As a result of the findings, it was tried to examine the relationship among the variables of banking costs, trust and perception of customers' participation in banking. This study will contribute to the literature on why customers using credits do not prefer participation banks. High costs, direct credit unavailability, insufficient product variety,  branches and ATMs  are the reasons why Islamic banks are not preferred.

Yapılan bu çalışmada amaç, fon ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruda bulunan müşterilerin katılım bankalarını tercih etmeme nedenlerini araştırmaktır. Çalışmanın hedef kitlesi olarak Atatürk Üniversitesinde çalışmakta olan akademisyenler seçilmiştir. Hedef kitleye uygulanan anket tekniği ile veriler elde edilmiş ve elde edilen veriler SPSS programına kaydedilerek verilere frekans ve Ki-Kare analizleri uygulanmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların verdikleri cevaplar ile bankacılık maliyeti, güven, müşterilerin katılım bankacılığı algıları arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.  Bu çalışmanın, kredi kullanan müşterilerin niçin katılım bankalarını tercih etmedikleri yönünde literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Finansman maliyetlerinin yüksek olması, ürün çeşitliliğinin yetersiz olması, doğrudan finansman ihtiyacının karşılanamaması, şube ve ATM sayılarındaki yetersizlikler katılım bankalarının tercih edilmeme sebeplerini oluşturmaktadır. 

 • Anaç, T., Kaya, F., (2017) Bireysel Müşterilerin Katılım Bankacılığını Tercih. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 145.
 • Bley, J.,&Kuehn, K. (2004). Conventional versus Islamic finance: student knowled geand perception in the United Arab Emirates. International journal of Islamic financial services, 5(4), 17-30.
 • Doğan, M. (2013). Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi,175- 188.
 • Echchabi, A., & Nafiu Olaniyi, O. (2012). Malaysian consumers' preferences for Islamic banking attributes. International journal of socialeconomics, 39(11), 859-874.
 • Erol, C., Kaynak, E., & Radi, E. B. (1990). Conventional and Islamicbanks: patron age behaviour of Jordanian customers. International Journal of Bank Marketing, 8(4), 25-35.
 • Fidancı, H. A. (2011), Katılım Bankalarının Türkiye’deki Gelişimi ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Kahraman Maraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gençtürk, M.,& Çobankaya, F. T. (2015). Katılım Bankalarının Batı Akdeniz Bölgesindeki Farkındalık Düzeyinin Tespiti. Bankacılar Dergisi, 93, 82-105.
 • Karakaya, Aykut ve Karamustafa, Osman (2004), “Bankalarda Teknoloji Yoğun Finansal Ürünlerin Kullanılmasında Müşteri Özelliklerinin Rolü” [The Role of Customer Features on the use of Technology Intensive Financial Products in Banks], Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 38:1-6
 • Kaya, R. (2013), Türk Bankacılık Sisteminde Katılım Bankalarının Tercih Nedenleri ve Bir Araştırma ( Doktora Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
 • Kaytancı, B. G., Ergeç, E. H., & Toprak, M. (2013). Katılım bankası müşterilerinde bankacılık ürün ve hizmetlerine yönelik memnuniyet: Türkiye örneği. In International Conference on Eurasian Economies (801-811).
 • Kelleroğlu, F.(2017) Katılım Bankacılığı Alanında Yaşanan Küresel Gelişmeler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 157-172.
 • Khan, M. S.,&Mirakhor, A. (1990). Islamicbanking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and in Pakistan. Economic Development and Cultural Change, 38(2), 353-375
 • Kılınç, Ö.. F. (2014), Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Müşteri Tercih Kriterleri Üzerine Bir Uygulama: Isparta İli Örneği (Yüksek Lisans Tezi), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mahmud, F., L. (2016). Türkiye’de Müşterilerin Katılım Bankacılığını Tercih Etme Nedenleri(Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mansour, W., Ben Abdelhamid, M., Masood, O., &Niazi, G. S. K. (2010). Islamic banking and customers' preferences: thecase of the UK. Qualitative Research in Financial Markets, 2(3), 185-199.
 • Naser, K.,Jamal, A., & Al-Khatib, K. (1999). Islamicbanking: a study of customer satisfaction and preferences in Jordan. International journal of bank marketing, 17(3), 135-151.
 • Okumuş, H. Şaduman (2005), “Interest-Free Banking in Turkey: A Study of Customer Satisfaction and Bank Selection Criteria”, Journal of Economic Cooperation, 26(4): 51-86.
 • Özsoy, İ., Görmez, B., & Mekik, S. (2013). Türkiye’de katılım bankalarının tercih edilme sebepleri: Ampirik bir tetkik. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 187-206.
 • Rashid, M.,& Hassan, M. K. (2009). Customer demographic saffecting bank selection criteria, preference, and market segmentation: study on domestic Islamic banks in Bangladesh. International journal of Business and Management, 4(6), 131.
 • Sümer, G., Onan, F. Dünyada Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiye’deki Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci ve Konvansiyonel Bankacılıktan Farkları, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 296-308.
 • Taşkın, Ç., Akat, Ö., & Erol, Z. (2010). Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3),11-22.
 • Toraman, C., Ata, H. A., & Buğan, M. F. (2015). İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri algısı Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4), 761-779.
 • Yanpar, A. (2015). İslami Finans İlkeler, Araçlar ve Kurumlar. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ., (2014), Tekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 49-58.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Serpil SUMER (Primary Author)
Institution: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Turan ÖNDEŞ
Institution: Atatürk Üniversitesi

Author: Abdurrahim ŞİMŞEK

Dates

Publication Date: October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd433405, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {897 - 920}, doi = {}, title = {KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {SUMER, Serpil and ÖNDEŞ, Turan and ŞİMŞEK, Abdurrahim} }
APA SUMER, S , ÖNDEŞ, T , ŞİMŞEK, A . (2018). KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 897-920. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/433405
MLA SUMER, S , ÖNDEŞ, T , ŞİMŞEK, A . "KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 897-920 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/433405>
Chicago SUMER, S , ÖNDEŞ, T , ŞİMŞEK, A . "KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 897-920
RIS TY - JOUR T1 - KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Serpil SUMER , Turan ÖNDEŞ , Abdurrahim ŞİMŞEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 897 EP - 920 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Serpil SUMER , Turan ÖNDEŞ , Abdurrahim ŞİMŞEK %T KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD SUMER, Serpil , ÖNDEŞ, Turan , ŞİMŞEK, Abdurrahim . "KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 897-920.
AMA SUMER S , ÖNDEŞ T , ŞİMŞEK A . KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 897-920.
Vancouver SUMER S , ÖNDEŞ T , ŞİMŞEK A . KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 920-897.