Year 2018, Volume , Issue 37, Pages 128 - 156 2018-12-27

PAIRED COMPARISON OF FACTORS AFFECTING UNIVERSITY PREFERENCE
ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI

YASEMİN KUZU [1] , SADIK YÜKSEL SIVACI [2] , OKAN KUZU [3]

32 136

In this study, factors affecting the university preference of 12th grade students were examined according to the type of the high school, the income level of the family and whether or not they work. In this quantitative study, eight factors were determined by reviewing the literature and by taking opinions of the experts and students: “Educational quality of the university”, “Family request”, “Social and physical facilities in the city of the university”, “being in the same as, or closer to, the city where their family, or group of friends live”, “Place in the university ranking”, “Reputation of the university”, “Guidance by a counselor” and “Social and physical facilities of the university”. These factors were scaled by the method of judicial approach from the paired comparison methods and applied to 417 students in the 12th grade of various high schools in Turkey during 2017-2018 academic years. In the analysis of the data, Case III. and Case V models were used and calculations were done with Excel program. According to the results obtained, "Educational quality of the university" was found to be the most important factor in all variables. The least insignificant factors differed according to the variables and factors such as "Family request," "Guidance by a counselor" and "Being in the same as, or closer to, the city where their family, or group of friends live" were among the least insignificant factors.

Bu çalışmada 12. sınıf öğrencilerinin üniversite tercihini etkileyen faktörler okul türüne, ailenin gelir düzeyine, anne ve babalarının çalışıp çalışmamasına göre incelenmiştir. Nicel araştırma niteliğinde olan bu çalışmada, ilgili literatür taranıp, uzman ve öğrenci görüşleri alınarak “Üniversitenin eğitim kalitesi”, “Ailemin isteği”, “Üniversite şehrinin sosyal ve fiziksel olanakları”, “Aile veya arkadaş çevresi ile aynı veya yakın ilde olması”, “Puan sıralamasındaki yeri”, “Üniversitenin saygınlığı”, “Rehber uzmanın yönlendirmesi” ve “ Üniversitenin sosyal ve fiziksel imkânları” şeklinde üniversite tercihini etkileyen toplam sekiz faktör belirlenmiştir. Bu faktörler ikili karşılaştırma yöntemlerinden yargı yaklaşımına dayalı yöntem ile ölçeklenmiş ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında çeşitli devlet okullarının 12. sınıfında öğrenim görmekte olan 417 lise öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, III. ve V. hal modelleri kullanılmış ve hesaplamalar Excel programı ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, “Üniversitenin eğitim kalitesi” her değişken için en önemli faktör olarak bulunmuştur. En önemsiz faktörler ise değişkenlere göre farklılık göstermiş ve “Ailemin isteği”, “Rehber uzmanının yönlendirmesi” ve “Aile veya arkadaş çevresi ile aynı veya yakın ilde olması” faktörleri en önemsiz faktörler arasında yer almıştır. 

 • Anıl, D., Taymur, M. Ö., Öztemür, B. (2017). 12. sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerinde etkili olduğu düşünülen faktörlerin ikili karşılaştırma yöntemiyle ölçeklenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 75-85.
 • Akar, C. (2012). Üniversite seçimini etkileyen faktörler: İktisadi ve idari bilimler öğrencileri üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 97-120.
 • Briggs, S. and Wilson, A. (2007). “Which university? A study of the influence of cost and information factors on Scottish undergraduate choice.” Journal of Higher Education Policy and Management, 29(1), 57-72
 • Cerit,Y., Yıldız, K ve Akgün, N. (2007). Üniversite seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 35(173), 314-330.
 • Çiftçi, G. E., Bülbül, S. F., Muluk, N. B., Duyan, G. Ç., ve Yılmaz, A. (2011). Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 22(3), 151-160.
 • Erdoğan İ. (2006). Cağdaş eğitim sistemleri. 6. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Eşlik, M. (8 Ocak 2013). Ergenlik dönemi psikolojisi. Bizim Elbistan, <http://www.bizimelbistan.com/yazar.asp?yaziID=15152> (2018, Nisan 23).
 • Fine, M. (1986). Why urban adolescents drop into and out of public school. Teachers College Record, 87(3), 393-409
 • Goodenow, C., and Grady, K. E. (1993). The relationship of school belonging and friend's values to academic motivation among urban adolescent students. Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71.
 • Guilford, J. P. (1954). Psychometrics methods. New York, NY, US: McGraw-Hill Book Co.
 • Gültekin, S. (5 Temmuz 2017). Okul türlerinin değerlendirmesi. Vatan, <http://www.gazetevatan.com/sadik-gultekin-1081954-yazar-yazisi-okul-turlerinin-degerlendirmesi/> (2018, Nisan 23)
 • Joseph, M. and Joseph, B. (2000). Indonesian students’ perceptions of choice criteria in the selection of a tertiary institution: Strategic implications. International Journal of Educational Management, 14(1), 40-44.
 • Karaca, D. T. (2018). Ergenlik dönemi ve ergenle iletişim. <http://www.cocukpsikiyatrisiizmir.com/tr/icerik/54/ergenlik-donemi-ve-ergenle-iletisim> (2018, Nisan 23).
 • Kuzgun Y. (2000). Meslek danışmanlığı: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuzgun, Y. (2014). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş. 6. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lin, L. (1997). What are the student education and educational related needs?. Marketing and Research Today, 25(3), 199-212.
 • Mengi, Z. (23 Nisan 2018). Üniversiteli olmak klişeleri ve doğruları. <http://www.kigem.com/universiteli-olmak-kliseleri-ve-dogrulari.html> (2018, Nisan 23).
 • Ming, J. S. K. (2010). “Instutional factors influencing students’ college choice decision in Malaysia: A conceptual framework”. International Journal of Business and Social Science, 1(3), 53-58.
 • Moogan, Y. J. and Baron, S. (2003). “An analysis of students characteristics within the student decision making process”. Journal of Further and Higher Education, 27(3), 271-287.
 • Mourad, M. (2011). Role of brand related factors in influencing student’s choice in Higher Education (HE) market. International Journal of Management in Education, 5(2-3), 258-270.
 • Owen, F. K., Kepir, D. D., Özdemir. S., Özlem. U, Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., 8(3), 135-151.
 • Sarıkaya,T. ve Khorshid, L. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi,” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423
 • Savickas, M. L. (1991). The meaning of work and love: career issues and interventions. The Career Development Quarterly, 39(4), 315-324.
 • Scott, P. (2002). Küreselleşme ve üniversite: 21. yüzyılın önündeki meydan okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193–208.
 • Soutar, G. and Turner, J. (2002). Students’ preferences for university: a conjoint analysis, The International Journal of Educational Management, 16(1), 40-45.
 • Thurstone, L. L. (1927). A law of comparative judgment. Psychological review, 34(4), 273.
 • Torgerson, W. S. (1958). Theory and methods of scaling. New York: John Wiley & Sons.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Uyguç, N. (2003). Cinsiyet, bireysel değerler ve meslek seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 18 (1), 93-103.
 • Ünal, A. (27 Nisan 2016). Öğrencilerin gözünden üniversite. Genç Dergisi, <http://gencdergisi.com/11033-ogrencilerin-gozunden-universite.html> (2018, Nisan 23).
 • Yakar, L., Odabaş, M., ve Gündeğer, C. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteyi Seçme Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi (Hacettepe, Siirt ve Aksaray Üniversiteleri Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 189-200.
 • YÖK, (3 Nisan 1991). Yükseköğretim kanunu <http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu> (2018, Nisan 23).
 • Yusof, M., Ahmad, S.N.B., Tajudin, M. and Ravindran, R. (2008). A study of factors influencing the selection of a higher education institution. UNITAR e-journal, 4(2), 27-40.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4301-2645
Author: YASEMİN KUZU
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9002-3155
Author: SADIK YÜKSEL SIVACI
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2466-4701
Author: OKAN KUZU (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataunikkefd417916, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {128 - 156}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {KUZU, YASEMİN and SIVACI, SADIK YÜKSEL and KUZU, OKAN} }
APA KUZU, Y , SIVACI, S , KUZU, O . (2018). ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 128-156. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunikkefd/issue/41724/417916
MLA KUZU, Y , SIVACI, S , KUZU, O . "ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 128-156 <http://dergipark.org.tr/ataunikkefd/issue/41724/417916>
Chicago KUZU, Y , SIVACI, S , KUZU, O . "ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 128-156
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI AU - YASEMİN KUZU , SADIK YÜKSEL SIVACI , OKAN KUZU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 156 VL - IS - 37 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Kazım Karabekir Education Faculty ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI %A YASEMİN KUZU , SADIK YÜKSEL SIVACI , OKAN KUZU %T ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 37 %R %U
ISNAD KUZU, YASEMİN , SIVACI, SADIK YÜKSEL , KUZU, OKAN . "ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMASI". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 37 (December 2018): 128-156.