Author Guidelines

Makale başlık, öz/abstract, makale metni, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 3000 sözcükten az olmamalı, 7000 sözcüğü geçmemelidir. Makale şablonu için buraya tıklayınız.

Başlık  (Türkçe): Times New Roman yazı karakterinde, 14 punto, ortaya hizalı, bold ve büyük harflerle yazılacaktır. Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

Başlık (İngilizce): Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, ortaya hizalı, bold ve büyük harflerle yazılacaktır. Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

Öz: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özü bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. “Öz” kelimesi Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Özlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özler, iki yana yaslı ve 150-250 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Öz Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özde kaynak verilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Özlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak 3-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır.

Abstract: You need to insert an English abstract in to this section by taking into account exactly the same format: aim, method, sample, data collecting tools, findings and results. The abstract should not exceed the 150-250 words limitation. The abstract should be written Times New Roman characters, 10 pt. and single space.

Keywords: Keywords should not exceed 3-6 words.

Makale Metni

Makale metni tek satır aralıklı ve Times New Roman 12 punto, kenarlardan sağ ve üst 3.5 cm, sol ve alt 2.5 cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalı ve her bir paragraf en az üç cümle içermelidir. 

Paragraf, 1.25 cm'lik girinti ile başlamalıdır, paragraf aralarında boşluk verilmemelidir.  

Araştırma makalelerinde ana bölümler: “GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR” biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir. 

Başlıklar 

Makalenin Türkçe başlığı koyu, ortalı ve 14 punto; İngilizce başlığı koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.  Başlık 15 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında yer almalıdır. 

1. Tür Başlık büyük harfli, koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

GİRİŞ

 2.Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

Araştırmanın Örneklemi 

3. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı, italik ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

Bilimsel Süreç Beceri Testi 

4. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, 1.25 girintili, sola hizalı, italik ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Örneğin:

Akademik Başarı Testi

 

Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası başlığın bir satır üzerinde, başlık ise sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablo 1.

Başlık İse Sola Dayalı Olarak Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, Sonrakiler Küçük ve İtalik Olacak Şekilde Yazılmalıdır.

Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılabilir. Şekillere sıra ile numara verilmelidir.

Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA 6. baskıda belirtildiği şekildedir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

Şekil isimleri şekillerin altında ortalı olarak verilmelidir.

Şekil 1. Araştırmanın Deneysel Deseni

 

Giriş: Tüm metin Times New Roman yazı stili ile 12 punto, kalın, büyük harfle ve satır aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır. 2. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Giriş kısmında konuyla ilgili genel bilgiler, literatür taraması, araştırmanın gerekçe ve öneminden kısaca bahsedilmeli ve araştırma soruları, araştırmanın amacı verilmelidir.

Yöntem: Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır.

Bulgular: Bu kısımda araştırmadan elde edilen veriler tablolar veya şekiller halinde düzenli, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır.

Tartışma: Bu kısımda araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler: Bu kısımda araştırmadan elde edilen en önemli sonuçlar yazılmalıdır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre gelecek çalışmalar için öneriler sunulmalıdır.

Kaynaklar: Kaynakça yazımında APA 6 kurallarına uyulmalıdır.

Metin içinde 

Tek yazarlı:

(Şimşek, 2008) 

İki yazarlı:

(Yıldırım ve Şimşek, 2009) 

Üç - beş yazarlı:

İlk göndermede yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir.

Bu alanda yapılan araştırmalar (Yiğit, Baştuğ, Aktaş ve Bal, 2003) göstermiştir ki...

Aynı esere ikinci ve daha fazla kez gönderme yapmak gerekirse sadece ilk yazarın soyadı yazılır, diğerleri için Türkçe makalelerde "vd." İngilizce makalelerde "et al." kısaltması kullanılır.

Bu alanda yapılan araştırmalar (Yiğit vd., 2003). 

6 ve daha fazla yazarlı:

Sadece ilk yazarın soyadı "vd./et al." kısaltması kullanılır. Bibliyografyada kısaltma kullanılmaksızın tüm yazarların isimleri yazılır.

(Öztürk vd., 2014, s.66). (Hirschmann et al., 1993). 

Metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil,  yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur:

(Doymuş, 2007; Şimşek ve Doymuş, 2008; Yılmaz, 2011) 

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “vd” bağlacı kullanılır.

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).

(Büyüköztürk vd., 2008). 

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıf yapılacaksa yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.

(Yılmaz, 2015a) 

(Yılmaz, 2015b). 

Kurum yazarlığı: İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir.

(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2015)

Kaynaklarda

Adadan, E., Trundle, K. C. and Irving, K. E. (2010). Exploring grade 11 students’ conceptual pathways of the particulate nature of matter in the context of multi representational instruction. Journal of Research in Science Teaching, 47 (8), 1004-1035.

Battista, M. T. and Clements, D. H. (1998). Students' understanding of three-dimensional cube arrays: Findings from a research and curriculum development project. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 227-248). Hillsdale, NJ: LEA Publishers.

Bergquist, W. and Heikkinen, H. (1990). Student ideas regarding chemical equilibrium. Journal of Chemical Education, 67, 1000–1003.

Billstein, R., Libeskind, S. and Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th Ed.). New York: Addison-Wesley.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çalık, M. ve Ayas, A. (2002). Öğrencilerin bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin karşılaştırılması. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Çepni, S. (Ed.) (2005). Bilim, fen, teknoloji ve eğitim programlarına yansımaları. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (s.1-20). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demircioğlu, G. (2003). Lise II asitler ve bazlar ünitesi ile ilgili rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Draude, B.and Brace, S. (1998) Assessing the impact of technology on teaching and learning: student perspectives. (HMMS Report. No. 81). Washington, DC., U.S. Department of Education.

Frizler, K. (1995). The Internet as an Educational Tool in ESOL Writing Instruction. Unpublished MA thesis, San Francisco State University. Available online: <http://thecity.sfsu.edu/~funweb/thesis.htm> Retrieved on December, 2002.

Gelişim. (1982). Hayvanlar Ansiklopedisi, cilt 9, ss. 413-418). Gelişim Yayıncılık, İstanbul.

Ormancı, Ü.  ve Balım, A.G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin madde konusuna yönelik fikirleri: Çizim yöntemi. İlköğretim Online, 13 (3), 827-846.

Sazak, D. (2 Aralık 2003). Kaos paradigması. Milliyet.

Selim, Y. (24 Ekim 2003). Homepage. <http://www.erzincan.edu.tr/akademik/personal.htm> (2004, January 12).

Starkey, P. (1992). The early development of numerical reasoning. Cognition, 43, 93-126

 

 

Extended abstract: İngilizce uzun özet bölümüdür. Makalenin kaynaklar bölümünden sonra “Extended Abstract” başlığı altında geniş bir İngilizce özet bulunmalıdır. “Extended Abstract”  750-1000 sözcükten oluşmalı, Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion bölümlerini içermeli ve atıf içermemelidir. İngilizce özet dergiye gönderilmeden önce dil bilgisi hatası içermemesi için alanda uzman biri tarafından kontrol edilmelidir.http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/page/2915