Year 2016, Volume 0, Issue 57, Pages 33 - 50 2018-02-23

ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati

Kenan DEMİRAYAK [1]

77 458

Öz

Esmâ-i hüsnâ Allah’ın isimleri için

kullanılan bir tabir olup, ismin çoğulu olan

esmâ ( أسماء ) kelimesi ile “güzel, en güzel”

anlamındaki hüsnâ ( حسنى ) kelimesinden

oluşur. Kur’an’da esmâ-i hüsnâ terkibi dört

ayette yer alır. Esmâ-i hüsnânın sayısı Ebû

Hureyre’den nakledilen hadise dayanılarak

doksan dokuz olarak belirlenmiştir. Esmâ-i

hüsnânın anlamını şerh ve izah eden pek

çok mensur eserin yanı sıra, şairler de bu

güzel isimlerle Allah’a münâcâtta

bulunmuşlardır. Bu çalışmada esmâ-i hüsnâ

hakkında bilgi verilmiş ve ed-Dimyâtî’nin

manzum esmâ-i hüsnâ’sı Türkçeye

çevrilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esmâ-i hüsnâ, Münâcât, ed-Dimyâtî.


Abstract

Esma-i Hüsna is a term used for

names of Allah, and consists of word “esma”

which is the plural form of “name”, and

word “hüsna” which means beautiful, the

most beautiful. In Quran, the phrase Esma-i

hüsna takes place in four verses. The number

of Esma-i hüsna is determined as ninety nine,

on the basis of the hadith recounted from

Ebu Hureyre. As well as many prose works,

which explain and annotate the meaning of

Esma-i hüsna, the poets also invocate to

Allah with these beautiful names. In this

study, information about Esma-i hüsna is

given, and Esma-i hüsna, the poetical work

by ed-Dimyati is translated into Turkish.

Keywords: Esmâ-i hüsnâ, Invocation, ed-Dimyâtî.

Esmâ-i hüsnâ, Münâcât
 • Kehhâle Omer Rıdâ, Mu’cemu’l-muellifîn, I-V, Beyrut, 1376/1957.
 • el-Kindî Ebû Omer Muhammed b. Yûsuf, el-Vulât ve’l-kudât, nşr. Rhuvon Guest, Beyrut, 1908.
 • Mahlûf Muhammed b. Muhammed b. Omer Kâsım, Şeceretu’n-nûri’z-zekiyye fî tabakâti’l-mâlikiyye, I-II, nşr. Abdulmecîd Hayâlî, Beyrut, 1424/2003.
 • Muhsin Macit, “Münâcât”, DİA, XXXI, 563-565.
 • Mustafa Şukrî, Süllem-i Münâcât Yahut Kasîde-i Dimyâtiyye Tercümesi, İstanbul, 1324.
 • en-Nâblusî, Dîvânu’l-hakâik ve mecmûu’r-rakâik, Mısır, 1306.
 • es-Sayyâdî Muhammed Ebu’l-Hudâ, Dîvân (el-Feydu’l-Muhammedî ve’l-mededu’l- Ahmedî), İstanbul, 1298.
 • Süleyman Uludağ, “Abdülkadir-i Geylânî”, DİA, I, 234-239.
 • et-Tirmizî Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre, el-Câmi’u’s-sahîh, I-V, nşr. Ahmed Muhammed Şâkir, Kahire, 1398/1978.
 • Yusuf Şevki Yavuz, “Tevessül”, DİA, XIL, 6-8.
 • ez-Zeccâcî Ebu’l-Kâsım Abdurrahmân b. İshâk, İştikâku esmâillâh, nşr. Abdulhuseyn el- Mubârek, Beyrut, 1406/1986.
 • ez-Ziriklî, Hayruddîn, el-A’lâm, I-XI, Beyrut, tsz.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kenan DEMİRAYAK (Primary Author)

Bibtex @research article { ataunisosbd395995, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {33 - 50}, doi = {}, title = {ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati}, key = {cite}, author = {DEMİRAYAK, Kenan} }
APA DEMİRAYAK, K . (2018). ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57), 33-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/395995
MLA DEMİRAYAK, K . "ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 33-50 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35707/395995>
Chicago DEMİRAYAK, K . "ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 33-50
RIS TY - JOUR T1 - ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati AU - Kenan DEMİRAYAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 50 VL - 0 IS - 57 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati %A Kenan DEMİRAYAK %T ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 57 %R %U
ISNAD DEMİRAYAK, Kenan . "ESMÂ-İ HÜSNÂ İLE MÜNÂCÂT VE ED-DİMYÂTÎ’NİN MANZUM MÜNÂCÂTI / Invocation With Esma-i Hüsna And The Poetical Invocation By ed-Dimyati". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 57 (February 2018): 33-50.