Year 2018, Volume 5, Issue 17, Pages 295 - 333 2018-10-30

восприятие женщины в юридической и социальной сферах в период мешруте “на примере женских тюрем”
Women's Perceptıon ın a Legal and Socıal Scope ın the Concept of the Country
Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”

Umut Karadoğan [1]

106 346

В Османском государстве взгляд на женщину, тесно связанный с арабским манифестом, с социологической и теологической перспектив в период Танзимата, который характеризуется стремлением высшего руководства наряду с политикой адаптации развития общества и политической жизни, взяв за правило изменение в каждой сфере, применение реформ и в культурной жизни, безусловно отличался. Начавшаяся на западе эмансипация женщин и их выход на более заметные позиции в обществе не остались незамеченными для желающей всесторонней модернизации османской интеллигенции и привели к появлению нового типа мышления, что выразилось в стремлении ее отражения в правлении. Так, после более мягкого позитивизма периода II Мешруте были предприняты попытки изменения в всех сферах восприятия женщины обществом, и женщины, как уже более заметный индивид социума, стали приобретать собственное место в повседневной жизни. Временами необходимость доказать свое место приводила к неприятностям с законом, государством и обществом. Данное исследование посвящено тому, какой ценой османской женщине удалось отвоевать свое место, на основе документов из Османского архива.         

While the sociological and theological point of view of the women in the Ottoman State is woven with the Arab manifesto, the perspective of women should be different in Tanzimat Era, which is the period in which the mind of the upper management that strives to adapt the change in every field and the development of society and political life, as well as the cultural fields. The European woman, who started to become free in the West and became more visible in the society, became the focus of attention of the Ottoman intellectuals who tried to reflect a thought structure which desires to modernize in every sense to the administration of the period. In this way, with a more moderate positivism after the second constitutional monarchy, the social perception of women has been tried to be changed in every field, and women, as a more visible society member, have opened up a place in the discovery of everyday life. From time to time, the women has put themselves in trouble with law, state and society because the society can not accept the new statue of women. This study will try to explain how the Ottoman woman obtained her rights in the process based on the Ottoman official archive documents. 

Osmanlı Devleti’nin sosyolojik ve teolojik açılardan kadına bakışı, Arap manifestosuyla örülüyken, her alanda değişimi kendine düstur edinmiş, topluma ve siyasal yaşama gelişimi adapte etmeye çabalayan üst yönetim aklının uygulamakta olduğu politikaların yanı sıra kültürel alanlarda da kendisini ortaya koyma çabasına girdiği dönem olan Tanzimat’ın, elbette kadına bakış açısı da farklı olacaktı. Batı’da özgürleşmeye başlayan ve toplum içerisinde daha görünür duruma gelen Avrupalı kadın, Osmanlı aydınlarının da ilgi odağı haline gelmiş ve her anlamda çağdaşlaşmayı arzulayan bir düşünce yapısını, dönemin yönetimine de aksettirmenin çabasına girmişlerdir. Bu sayede daha ılımlı bir pozitivizm ile II. Meşrutiyetten sonra kadının toplumsal algısı, her alanda değiştirilmeye gayret edilmiş ve kadınlar daha fark edilir toplum bireyi olarak, gündelik yaşamın keşmekeşinde kendilerine bir yer açmışlardır. Zaman zaman bu durumun hazmedilemeyişi sebebiyle de başlarını kanunla, devletle, toplumla ilgili sıkıntıya sokmuşlardır. Yapılan bu çalışma, Osmanlı kadınının süreç içerisinde kazanımlarını nasıl elde ettiğini yine Osmanlı resmi arşiv belgelerine dayanılarak açıklanmaya çalışacaktır. 

  • DAŞCIOĞLU, K., (2006). "Osmanlı Belgeleri Işında Denizli Sancağı Hapishaneleri", C.1, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yayınları, Denizli, s.440-445.
  • GÜRSOY, E. (2014). “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Eskişehir Hapishanesi (1890-1920)”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı: XX, s.227-229.
  • TEKİN S., (2010). “Osmanlı’da Kadın ve Kadın Hapishaneleri”, AÜ, DTCF Dergisi, C:29, S:47, Ankara, s.95-96.
  • TUNCER, H., (1989). “Türk Kadınının Geçirdiği Evrimin Tarihçesi ve Bugünkü Durumu” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt: VI, sayı:16, Ankara, s.163-172.
  • TOPRAK, Z., (1989). “İttihat-Terakki ve Teali-i Vatan Osmanlı Hanımlar Cemiyeti”, Toplum ve Bilim, Sayı:43-44, İstanbul, s.183-190.
  • YILDIZ Özgür, (2015). “Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği”, Akademik Bakış, Cilt:9, S.17, Ankara, s.91-111.
  • YILDIRIM, N., (1996). ”1893 İstanbul Kolera Salgını İstatistikleri”, Tarih ve Toplum Dergisi, S: 150, İstanbul, s.51-54.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3030-6176
Author: Umut Karadoğan

Dates

Publication Date: October 30, 2018

Bibtex @research article { atdd477618, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {295 - 333}, doi = {}, title = {Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”}, key = {cite}, author = {Karadoğan, Umut} }
APA Karadoğan, U . (2018). Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (17), 295-333. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atdd/issue/40027/477618
MLA Karadoğan, U . "Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 295-333 <http://dergipark.org.tr/atdd/issue/40027/477618>
Chicago Karadoğan, U . "Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 295-333
RIS TY - JOUR T1 - Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği” AU - Umut Karadoğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 333 VL - 5 IS - 17 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Journal of History and Idea Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği” %A Umut Karadoğan %T Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği” %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 17 %R %U
ISNAD Karadoğan, Umut . "Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 17 (October 2018): 295-333.
AMA Karadoğan U . Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”. ATDD. 2018; 5(17): 295-333.
Vancouver Karadoğan U . Meşrutiyet Döneminde Hukuksal ve Toplumsal Alanda Kadın Algısı “Nisa Hapishaneleri Örneği”. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 2018; 5(17): 333-295.