Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 227 - 242 2018-07-31

Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi
The Determination of Computer Metaphors of Pre-School Students

Emre BÜYÜKBAHÇIVAN [1] , AGAH TUĞRUL KORUCU [2]

86 202

Bu araştırma, okul öncesi öğrencilerinin bilgisayara yönelik metaforlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan görüşme formu 50 okul öncesi öğrencisine uygulanmıştır. Verileri elde etmek için öğrencilerle bire bir görüşülerek “Bilgisayar ne gibidir/neye benzer. Peki neden …… gibidir/benzer?”  sorusu sorulmuştur. Araştırmanın verileri içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 19 farklı metafor ortaya çıkmıştır. Üretilen bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri ve benzetme yönleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. Ortaya çıkan bu metaforlar iki kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler: “Görünüş Olarak Bilgisayar” ve “İşlevsel Olarak Bilgisayar” dır. Okul öncesi öğrencilerinin ürettiği 48 geçerli metaforun, %68,75’inin bilgisayarın görünüşünü, %31,25’inin bilgisayarın işlevlerini temsil ettiği görülmüştür. Öğrenciler tarafından en çok tekrar edilen metafor “tablet” (12) olmuştur. Okul öncesi öğrencilerinin bilgisayara yönelik oluşturdukları metaforlar içinde olumsuz nitelikte bir metafora rastlanılmamıştır. Oluşturulan kavramsal kategorilerin cinsiyet açısından farklılık gösterip göstermediği sonucu da incelenmiştir. Öğrencilerin bilgisayara yönelik algılarını kullandıkları metaforlar yoluyla belirlemeye çalışan bu çalışma; okul öncesi dönemde bilgisayar eğitimi ve kullanımı konusunda öğretmenlerde, eğitim yöneticilerinde, programcılarda ve yazılım geliştirmecilerde fikirler oluşturabilir. 

This research has been conducted to reveal the preschool students’ perceptions in relation with metaphors about the computer. For this purpose, the prepared interview form was applied to 50 preschool students. Were interviewed one on one with students, “What is like a computer? So why is it like …..?” were asked to students for the data. The data of research were analyzed by using the content analysis method. Findings of the research in 19 different metaphors are manufactured. The created metaphors were categorized considering their common properties and accommodations. These metaphors have been classified under two conceptual categories: “computer in appearance” and “functionally computer”. Preschool students produced 48 valid metaphors and 68,75% of the these metaphors representing appearance of computer and 31,25% of the these metaphors representing functions of computers. The “tablet” (12) metaphor has been most repeated by students. No negative metaphor was observed about computer among the metaphors created by preschool students. This created conceptual categories were examined in the result that the differences in terms of gender. This metaphorical study can create ideas about computer training and use in preschool for teachers, educational administrators, programmers and software developers.
 • Akkoyunlu, B. ve Tuğrul, B. (2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerinde etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 12-21.
 • Arı, M. ve Bayhan, P. (2002). Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim (2.Baskı). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Çakmak, A. (2015). Televizyon, Bilgisayar, Kitap ve Oyuncağın Anaokulu Çocuklarının Yaşamındaki Yerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Çoklar, A. N., Vural, L. ve Yüksel, İ. (2010). Bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 1-28.
 • Erdemir, E. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Kavramına Yükledikleri Anlamlar: Bir Kavram Haritası Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Feyman, N. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kalitenin Çocukların Çelişim Alanları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güneyli, A. ve Özkul, A. E. (2013). Turkish language and history candidate teachers’ use of metaphors in their perception of a computer. Eurasian Journal of Educational Research, 53/A, 185-204.
 • İliş, B. E. (2006). Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Bilgisayar ve Anaokulu Öğretmenleri ile 6 Yaş Grubu Çocukların Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karaman, M. K. ve Karataş, A. (2009). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. İlköğretim Online, 8(3), 798-808. 18.07.2016 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000038133/5000036990 adresinden erişildi.
 • Karayağız Muslu, G. ve Bolışık, B. (2009). Çocuk ve gençlerde internet kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(5), 445-450.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, 461–522.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlilikleri kazandırmalıdır?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). İlköğretim programı üzerine öğretmen metaforları. 2nd International Conference on New Trends in Education and TheirImplications. (s. 795-809). Antalya.
 • Yalçın, M. (2011). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar sonuç raporu (Proje No: 2010/29). Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8334-1527
Author: Emre BÜYÜKBAHÇIVAN (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8334-1526
Author: AGAH TUĞRUL KORUCU
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

Bibtex @research article { aujef441079, journal = {Anadolu University Journal of Education Faculty}, issn = {2602-2249}, eissn = {2602-2249}, address = {Anadolu University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {227 - 242}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BÜYÜKBAHÇIVAN, Emre and KORUCU, AGAH TUĞRUL} }
APA BÜYÜKBAHÇIVAN, E , KORUCU, A . (2018). Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty, 2 (3), 227-242. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aujef/issue/37309/441079
MLA BÜYÜKBAHÇIVAN, E , KORUCU, A . "Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 (2018): 227-242 <http://dergipark.org.tr/aujef/issue/37309/441079>
Chicago BÜYÜKBAHÇIVAN, E , KORUCU, A . "Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 (2018): 227-242
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi AU - Emre BÜYÜKBAHÇIVAN , AGAH TUĞRUL KORUCU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Education Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 242 VL - 2 IS - 3 SN - 2602-2249-2602-2249 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Education Faculty Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi %A Emre BÜYÜKBAHÇIVAN , AGAH TUĞRUL KORUCU %T Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi %D 2018 %J Anadolu University Journal of Education Faculty %P 2602-2249-2602-2249 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD BÜYÜKBAHÇIVAN, Emre , KORUCU, AGAH TUĞRUL . "Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 / 3 (July 2018): 227-242.
AMA BÜYÜKBAHÇIVAN E , KORUCU A . Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2018; 2(3): 227-242.
Vancouver BÜYÜKBAHÇIVAN E , KORUCU A . Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayar Metaforlarının Belirlenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2018; 2(3): 242-227.