Aim

Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır.

Dergide tarım bilimleri ve ilgili alanlarda makaleler yayınlanmakta olup araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin ve önemli sonuçların geniş kitlelere, okuyuculara ulaştırılması amaçlanmıştır. 

Scope

Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış, öncelikli olarak orijinal araştırma sonuçları yayınlanabilir.
Dergide yayınlanacak makaleler, tarım bilimleri ve ilgili alanlarda olmalıdır (Bitki fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, yetiştirme tekniği, biyoteknoloji; bahçe bitkileri, tarla bitkileri; zootekni ve su ürünleri üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji vb.; bitki koruma vb.; toprak bilimi ve bitki besleme; gıda bilimi, teknolojisi,mikrobiyolojisi, muhafazası, güvenliği vb; organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi sürdürülebilir tarım sistemleri, seracılık,sulama, tarımsal yapılar, tarımsal sitoloji, biyoloji, biyokimya, vs).
Lisansüstü tezler veya TÜBİTAK, DPT, BAP gibi çeşitli kurumlarca desteklenen proje bulgularından kısımlar içeren eserler ilgililerinden gerekli izinler alındıktan sonra hazırlanmalı, ilgili durum dipnotta mutlaka belirtilmelidir. Yine eser daha önce kongre, sempozyum vb. toplantılarda sunulmuş ve özet hali yayınlanmış ise bu durumda yine dipnot düşerek belirtilmelidir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Sorumlu yazara eserin yer aldığı basılı sayıdan bir adet ve eserin pdf formatında hazırlanmış hali gönderilir.
Yayınlanması istenilen eserin, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gereklidir. Eserler, içerik, yazım kurallarına uygunluk ve benzerlik oranı değerlendirilme sonrası bilimsel incelemeye alınır. Yayın kurulu makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez.
Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Ziraat Fakültesi, Editör ve Yayın Kurulu, yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
Dergi altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez çıkar ve iki sayıda bir cilt tamamlanır.
Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.