Author Guidelines

Eser Hazırlama İlkeleri
Eserin tamamında, çift satır aralığı, sağ, sol, üst ve alttan 2.5 cm boşluklu ve Arial yazı karakteri kullanılmalıdır.
Eserin tamamı için satır numarası verilmelidir. Ayrıca tüm başlıklar ve paragraflar girinti kullanmadan yazılmalıdır.
Makalenin başlığı: Eserin yazıldığı dilde ve küçük harflerle, kalın, 12 punto sola dayalı olarak yazılmalıdır. Diğer başlıklar 10 punto, kalın ve sola yaslı, metin ise iki yana yaslı olarak biçimlendirilmelidir.
Daha önce Kongre/Sempozyum vs. de sözlü/poster bildiri olarak sunulmuş ancak sadece kısa özet olarak basılmış eserlerde ya da Lisansüstü tezleri veya TÜBİTAK, DPT, BAP gibi çeşitli kurumlarca desteklenen proje bulgularından kısımlar içeren eserlerde, bu durum, eser başlığı üzerine üst simge olarak * (yıldız işareti) kullanılarak detaylar isim ve adres yazımından sonra 8 punto, normal sola dayalı yazılmalıdır.
Yazar (lar): Unvan kullanılmadan adlar küçük, soyadlar büyük harflerle, 10 punto sola dayalı yazılmalıdır. Yazarların adresi için soyadları üzerine üst simge olarak bir rakam verilmeli, açık adresleri hemen yazar(lar) kısmının altına 8 punto normal ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.
Sorumlu yazar: Adreslerin altında sola dayalı olarak ad küçük, soyadı büyük harfle ve e-posta adresi 8 punto normal yazılmalıdır.
Sorumlu yazar (Corresponding author): Ad SOYAD, e-posta: adı@mail.edu.tr
Sunulan eserler; Öz, Anahtar kelimeler, Makalenin İngilizce başlığı, Abstract, Key words, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Sonuçlar ve Tartışma, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar kısımlarını içermelidir.
Şekiller
Makale içinde yer alan her türlü şekil, resim, grafik, harita, fotoğraf ve benzeri materyal “Şekil” olarak değerlendirilmelidir. Gerekli olduğu takdirde şeklin yüksek çözünürlüklü hali dergi tarafından istenebilir.
Her bir şekil, makale içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir.
Şekil alt yazısı: 10 punto, normal, iki yana yaslı
Şekil içindeki metinler (8-10 punto, normal).
Çizelgeler
Cetvel ve tablolar “Çizelge” olarak yazılmalıdır.
Her bir çizelge, makale içinde olması gereken yere uygun şekilde yerleştirilmelidir.
Çizelge üst yazısı: 10 punto, normal, iki yana yaslı
Çizelge içindeki metinler ve dipnotlar: 8-10 punto, normal.
Kaynaklar (10 punto, kalın, girintisiz)
Makale içinde ve yararlanılan kaynaklarda yazar isimleri küçük harflerle yazılmalıdır. “Kaynaklar” alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilen “Kaynakların Bildirim Şekli” kısımında gösterildiği gibi hazırlanmalıdır (9 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı).

Akademik Ziraat Dergisi Kaynakların Bildirim Şekli
Genel olarak tek yazarlı kaynaklar metin içerisinde “Soyadı (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı, Yıl)” olarak bildirilmelidir.
İki yazarlı kaynaklar için ise, Türkçe kaynaklar: Metin içerisinde için “Soyadı1 ve Soyadı2 (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 ve Soyadı2, Yıl)” olarak bildirilmelidir. İngilizce kaynaklar için ise: Metin içerisinde için “Soyadı1 and Soyadı2 (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 and Soyadı2, Yıl)” olarak bildirilmelidir.
İkiden fazla yazarlı kaynaklar için ise; Türkçe kaynaklar için: Metin içerisinde için “Soyadı1 ve ark. (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 ve ark., Yıl)” olarak bildirilmelidir. İngilizce kaynaklar için: Metin içerisinde için “Soyadı1 et al. (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 et al., Yıl)” olarak bildirilmelidir.
Tek yazarlı kitap için:
Soyadı, A., Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yerinin İlçesi, İli, toplam sayfa sayısı s/pp.
Lodos, N., 1998. Türkiye Entomolojisi VI (Genel, Uygulamalı ve Faunistik) (I. Basım). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 529. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova, İzmir, 300 s.
Christie, J. R., 1959. Plant Nematodes: Their Bionomics and Control. Agricultural Experimental Stations, University of Florida, Gainesville, Florida, 256 pp.
İki ya da daha çok yazarlı kitap için:
Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., Soyadı3, A3., Soyadı4, A4., Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yeri, toplam sayfa sayısı s/pp.
Tutkun, E., İnci, A., 1992. Balarısı Zararlıları, Hastalıkları. Demircioğlu Matbaacılık, Ankara, 156 s.
Malmfors, B., Garnsworthy, P., Grossman, M., 2002. Writing and Presenting Scientific Papers. Nottingham University Press, Nottingham, 133 pp.
Editörlü kitapta kitabın bir bölümü için:
Soyadı, A., Yıl. “Kitabın İçinde Yer Alan Bölümün Adı, (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). sayfa aralığı”. Kitabın Adı (Eds: Soyadı1, A1., Soyadı2, A2.). Kurumu ve Basım Yeri, toplam sayfa sayısı s/pp.
Öncüer, C., 1994. “Ege Bölgesi’nde Kültür Bitkileri, 25-77”. Ege Bölgesi Tarımının Bugünü ve Yarını (Ed. E. Oktay). Ege Derneği (ESİAD) Yayın No: 94, İzmir, 127 s.
Eisenback, J. D., 1985. “Detailed Morphology and Second Stage Juveniles, Males and Females of the Genus Meloidogyne, 47-77”. In: An Advanced Treatise on Meloidogyne, Vol. I. Biology and Control (Eds. J. N. Sasser & C. C. Carter). North Carolina University, Raleigh, North Carolina, 422 pp.
Tek yazarlı makale için:
Soyadı, A., Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.
Önder, F., 1980. Türkiye Reduviidae faunasına ait ilk liste (Heteroptera). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (1): 1-20.
Abu-Garbieh, W. J., 1982. Distribution of Meloidogyne javanica and Meloidogyne incognita in Jordan. Nematologica, 28 (1): 34-37.
İki ya da daha çok yazarlı makale için:
Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., Soyadı3, A3., Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.
Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S., 1992. Pentatomoidea (Heteroptera) üstfamilyasına bağlı fitofag türlerin habitat içindeki dikey dağılışları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 32 (1-4): 49-63.
Lodos, N., Kalkandelen, A., 1988. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of Turkey, XXVII (Addenda and Corrigenda). Türkiye Entomoloji Dergisi, 12 (1): 11-22.
Bildiri kitabında yer alan bildiri için:
Soyadı, A., Yıl. Bildirinin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük), Kongre/Sempozyum Adı (Tarihi, Toplantının Yeri) bildirileri, sayfa aralığı
Lodos, N., Boulard, M., 1987. Bazı Cicadidae (Homoptera: Auchenorrhyncha) türlerinin tanınmalarında sesin taksonomik karakter olarak kullanılması üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Entomoloji Kongresi (13-16 Ekim 1987, İzmir) Bildirileri, 643-648.
İbrahim, I., 1982. Species and races of root-knot nematodes, Proceedings of the Third Conference on Root-Knot Nematodes, Meloidogyne spp. (13-17 September 1982, Coimbra, Portugal), 66-84.
Tez için:
Soyadı, A., Yıl. Tezin Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Tez Çalışmasının Gerçekleştirildiği Kurumun Adı, (Basılmamış) Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Yer, Sayfa sayısı s.
Güncan, A., 2012. …… Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Doktora tezi. İzmir, 155 s.
Elektronik kaynak için:
Soyadı, A., Yıl. Çalışmanın adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). (Web sayfası: http://www......), (Erişim tarihi: 12.05.2009).
Hatch, S., 2001. Students perception of online education. Multimedia CBT Systems. (Web page: http://www.scu.edu.au/ /papers2001/hatch.pdf (Date accessed: May15, 2009).
Veri tabanından taranan bilgi için:
Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., Soyadı3, A3., Yıl. Çalışmanın adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı. Abstracted in ___ Abstracts, Yıl: Abstrakt No.
Rao, M. S., Reddy, M., 1997. Integration of Paecilomyces liliacinus with neem leaf suspension on egg plant. Nematologia Mediterranea, 25(2): 249-252. Abstracted in CAB Abstracts, 1996-1997: 95230213.