Year 2014, Volume 5, Issue 10, Pages 1 - 15 2014-12-01

Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları
Epistemologic Beliefs of Pre-Service Music Teachers

Fatıma AKYÜZLÜER [1]

68 183

Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmenliği programının müzik öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına
etkisini belirlemektir. Araştırmaya birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan oluşan 104 müzik öğretmen
adayı katılmıştır. Bu çalışmada Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde öğretmen adaylarının
epistemolojik inançlarını belirlemek üzere tek yönlü ANOVA analizi seçilmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf
düzeylerine göre epistemolojik inanç ölçeği boyutları incelendiğinde “tek doğruya olan inanç boyutu”nda
anlamlı farklılık bulunmuştur. Tukey HSD sonuçları incelendiğinde, bu anlamlı farklılığın 1. ve 2. sınıflar ile 2.
ve 3. Sınıflar arasında olduğu görülmektedir

The purpose of this study is to identify how a four-semester music teacher education programme on
epistemological beliefs changes as they proceed through the programme. The participants of the study consisting
of a total of 104 music teachers in four different semesters of the teacher preparation programme. The instrument
used in this study is Epistemological Belief Scale. One-way ANOVA was used to identify patterns within
cohorts regarding pre-service teachers’ beliefs about epistemology. In conclusion, epistemological beliefs of preservice
music teachers concerning the sub-dimension of “Belief in existence of only one truth” are analysed
according to grades, a significant difference has been observed between 1st, 2nd grade and 2nd, 3rd grade.


  • Barett, J. R. (2007). Currents of change in the music curriculum. In L. Bresler(ed.), International handbook of research in arts education (pp. 147-­‐‑162). Dordrecht: Springer. Belet, Ş. D. ve Güven, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarının ve bilişüstü stratejilerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(1), Kış, 31-­‐‑57. Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Journal of Theory and Practice in Education / Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3): 229-­‐‑242. DeNora, T. (2000). Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press. Demir, M. K. (2012). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25 (2), 2012, 343-­‐‑358. Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, SS. 230-­‐‑ 249. Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (18)(111-­‐‑125) Elliott , D.(2012). Music education philosophy. In McPherson, G., Welch ,G.F. (eds.), The Oxford Handbook of Music Education Volume I (pp.63-­‐‑86). Oxford University Press. Erdamar (Koç), G. ve Alpan (Bangir), G. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. e-­‐‑Journal of New World Sciences Academy. (6), Number: 4, Article Number: 1C0469. ISSN:1306-­‐‑3111. Erdem, M., Yılmaz, A.& Akkoyunlu, B. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançlari ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. International Educational Technology Conference (IECT) 2008, 6 -­‐‑ 8 Mayıs. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi. Eroğlu S. E. ve Güven K., (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, 295-­‐‑312. Folkestad, G. (2006). Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways of learning. British Journal of Music Education, 23(2), 135-­‐‑145. Green, L. (2008). Music, informal learning and the school. Hampshire, UK: Ashgate. Hartmann, N. (1998). Ontolojinin Işığında Bilgi. Çeviren Harun Tepe. Türkiye Felsefe Kurumu Çeviri Dizisi:6. Ankara. Hofer, B., K.; Pintrich, P., R. (1997). The development of epistemological theories: beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review Of Educational Research, 67, 1, 88-­‐‑140. İpşiroğlu N. (1998). Sanattan Güncel Yaşama, Pan Yayıncılık, İstanbul. Kuhn, T. S. (1970) Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Çeviren, Nilüfer Kuya, Alan Yayıncılık, 6. Baskı. McCarthy, M. (2004). Toward a global community: The International Society for Music Education 1953-­‐‑2003, Nedlands, Perth: International Society for Music Education. Meral, M. ve Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-­‐‑146. Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and Psychology: Integrating diversity with quantitative and qualitative approaches. London: Sage. O’Toole, J. & O’Mara,J.J. (2007). Proteus, the giant at the door: drama and theater in the curriculum. In Bresler,L. (eds.), Press.International Handbook Of Research In Arts Education Part I (pp.203-­‐‑218). University of Illinois at Urbana-­‐‑Champaign, U.S.A. Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 13, 155-­‐‑163 Pamir, L. (1984). Çağdaş Piyano Eğitimi, Müzik Sarayı Yayınları No:2 , İstanbul Rogoff , B.(1990). Apprenticeship in thinking. New York: Oxford Universty Press. Samarapungavan, A. (1992). Children’s judgaments in theory choice tasks. Scientific Rationality in Childhood Cognition, 45, 1-­‐‑32. Sandoval, W., A. (2005). Understanding students’ practical epistemologies and their ınfluence on learning through ınquiry. Science Education, 89, 634-­‐‑ 656. Schommer, M. (1990). Effcets of Beliefs about The Nature of Knowledge on Comprehension. Journal of Educational Psychology, 82 (3), 498-­‐‑504 Şendurur, Y., Akgül-­‐‑Bariş, D. (2002). Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 165-­‐‑174. Turino, T. (2008). Music a social life. Chicago: Chicago University Press. Tümkaya, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(1), Kış, 75-­‐‑95. Uçan, A. (1994). Müzik eğitimi (Temel Kavramlar-­‐‑İlkeler-­‐‑Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Wenger, E. (1998). Communities of practice. Cambridge, MA: Harvard University Press. Wiggins , J. (2009). Teaching for musical understanding (2nd ed) Rochester,MI: CARMU, Oakland University. Wiggins , J. (2011). When the music is the theirs: Scaffolding young songwriters. In M. Barrett (ed.). A cultural phsyhology for music education (pp. 83-­‐‑113). Oxford : Oxford University Press. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. Cambridge, M. A: Harvard University Press.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatıma AKYÜZLÜER

Bibtex @research article { baebd349506, journal = {Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8971}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları}, key = {cite}, author = {AKYÜZLÜER, Fatıma} }
APA AKYÜZLÜER, F . (2014). Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (10), 1-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/baebd/issue/31826/349506
MLA AKYÜZLÜER, F . "Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2014): 1-15 <http://dergipark.org.tr/baebd/issue/31826/349506>
Chicago AKYÜZLÜER, F . "Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2014): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları AU - Fatıma AKYÜZLÜER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 5 IS - 10 SN - -1308-8971 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES) Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları %A Fatıma AKYÜZLÜER %T Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları %D 2014 %J Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi %P -1308-8971 %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD AKYÜZLÜER, Fatıma . "Müzik Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançları". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 10 (December 2014): 1-15.