Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 134 - 142 2018-12-15

Sosyal Etkinlik Aktivitelerinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Kapasitelerine Etkisi Üzerine Ebeveynlerinin Görüşleri
The Parents’ View on The Impact of The Entrepreneurial Capacity of 8th Grade Secondary School Students’ Social Activities

Suat TÜRKOĞUZ [1] , Merve CİN [2] , Yakup KAÇAK [3] , Beyza ZULE [4] , Ozan TUŞTAŞ [5] , Emine BİLKAY [6]

83 179

Bu araştırmanın amacı, sosyal etkinlik aktivitelerinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girişimcilik kapasitelerine etkisi üzerine ebeveynlerin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İzmir’de öğrenim görmekte olan 8.sınıf öğrencilerin velisi 24 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Veriler 4 sorudan oluşan yapılandırılmış mülakat yöntemi ile toplanmış, içerik analizi yapılmıştır. Öğrencilere girişimcilik becerisi kazandırmada okul ve aile temel rol oynamaktadır. Okul ve aile desteği ile girişimcilik becerileri kazanmanın yollarından biri de sosyal aktivitelerle okul dışı öğrenim ortamıdır. Ancak velilerden alınan görüşlere göre sosyal aktivitelerle okul dışındaki öğrenme ortamlarından yeterince yararlanılmamaktadır. Çalışmaya katılan ebeveynler, çocuğuna girişimcilik kazandırmada kitap okuma, spora gönderme, sinema ve tiyatro izleme ve toplum içinde sorumluluk verme gibi etkinliklere yönlendirdiklerini belirtmişlerdir. Ebeveynlerin neredeyse tamamı çocuklarına girişimcilik becerileri kazandırmak istediklerini belirtseler de, bu becerileri kazandırmak için nereden yararlanabileceği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir. Ebeveynlerin, proje planlama ve yürütme, yaratıcılık, risk alma, etik değerler farkındalığı ve yönetim becerileri konularını destekleyen etkinliklere odaklanması önerilmektedir.


In this study, it was aimed at putting forward the parent’ view on the impact of the entrepreneurial capacity of 8th grade student's social activities. This study  was designed by  qualitative phenomenological research . Data were collected through structured interviews method consists of 4 questions.  Participants of this study  were the parents (N:24) whose children studying in the 8th grade in İzmir  in the 2014-2015 academic year. Data were analyzed by content analysis. In this study parents stated that they canalized their children into activities, such as doing sports, attending seminars, whatching movies and theater and giving them responsibility in society to improve their entrepreneurial skills. parents should also focus on activities that support project planning and execution, creativity, risk taking, awareness of ethical values, and management skills. However, almost all of the participating parents indicated that they are interested in gaining entrepreneurship to their children. It can be argued that parents do not have enough knowledge about where to benefit from entrepreneurship. Teachers and parents should work together to support the entrepreneurial personality traits of the students.


 • Aytaç, Ö. & İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve Girişimci kültür: Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 101-120.
 • Bacanak, A. (2013). Teachers' Views about Science and Technology Lesson Effects on the Development of Students' Entrepreneurship Skills. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 622-629.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.
 • Laçin Şimşek, C. (2011). Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.
 • Çolakoğlu H. & Çolakoğlu T. (2016). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17, 70-84.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). Examination of Science Education Curriculum (5-8 grades) in terms of Entrepreneurial Characteristics. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 51-74.
 • Didiş, N., Özcan, Ö., & Abak, M. (2008). Öğrencilerin bakış açısıyla kuantum fiziği: Nitel çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 86-94.
 • Ensari, Ş. M., & Alay, H. K. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik Eğilimi İle Girişimcilik Potansiyelleri Arasındaki İlişkiye Ailelerin Girişimcilik Öyküsünün Aracı Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 235-248.
 • Eraslan, L. (2011). İlköğretim programlarında girişimcilik öğretimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 82-94.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji (Çev. H. Özel & C. Güdel). Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Glesne, C. (2015). Nitel Araştırmaya Giriş (Çev. Ed. Ali Ersoy & Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güney, S., & Nurmakhamatuly, A. (2007). Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), 62-86.
 • Gürdoğan, N. (2008). Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü. İstanbul: İGİAD.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri (Eğitim programları ve öğretim) (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • İrmiş, A., & Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2), 1-24.
 • İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15(2), 443-462.
 • Köse, E. (2004). İlköğretim öğrencilerinin ders dışı etkinlikleri tercih etme nedenleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Kutaniş, R. Ö., & Hancı, A. (2004). Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, 457-464.
 • MEB (2005). İlköğretim 1-5 sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • MEB (2017). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Pan, V.L., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 2, 125-138.
 • Polat, S., & Aktop, E. (2010). Öğretmenlerin duyuşsal zeka ve örgütsel destek algılarının girişimcilik davranışlarına etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-20.
 • Saraç, H. (2017). Türkiye’de Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Yapılan Araştırmalar: İçerik Analizi Çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 60-81.
 • Sontay, G., Tutar, M., & Karamustafaoğlu, O. (2016). “Okul dışı öğrenme ortamları ile fen öğretimi” hakkında öğrenci görüşleri: Planetaryum gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-24.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. New Delhi: SAGE Publications. Ratcliff, D. (2008). Qualitative Data Analysis and the Transforming Moment. Transformation, 25, 116-133.
 • Tatar, N., & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı öğretime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11 (4), 883-896.
 • Topçu, E. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Öğretmen Adayları İle Fenomenolojik Bir Çalışma. International Education Studies, 10 (7), 1-27.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7850-2305
Author: Suat TÜRKOĞUZ (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8404-9829
Author: Merve CİN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8107-0398
Author: Yakup KAÇAK
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7822-6363
Author: Beyza ZULE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7452-4147
Author: Ozan TUŞTAŞ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1055-6358
Author: Emine BİLKAY

Dates

Publication Date: December 15, 2018

APA TÜRKOĞUZ, S , CİN, M , KAÇAK, Y , ZULE, B , TUŞTAŞ, O , BİLKAY, E . (2018). The Parents’ View on The Impact of The Entrepreneurial Capacity of 8th Grade Secondary School Students’ Social Activities. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 134-142. Retrieved from http://dergipark.org.tr/baebd/issue/40423/374710