Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 178 - 193 2018-12-31

POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ
POSTMODERNISM CURRENT AND EFFECTS OF POSTMODERNISM ON BUSINESS ADMINISTRATION

Hasan ERASLAN [1] , İbrahim ŞENGÜN [2]

37 186

İlk kez mimari alanda kullanılıp, 20. yüzyılın ortalarına kadar devam eden felsefe ve sosyoloji gibi birçok alanı da etkisi altına alan postmodernizm; sanayi devrimiyle başlayıp yeni üretim teknikleri nasıl bilimsel yönetim anlayışını doğurmuşsa, modernizm’den sonra yeni birtakım tartışmaların ortaya çıkması da postmodern yönetim yaklaşımlarının doğmasına neden olmuştur. Bu çerçevede ele alındığında örgütler yönetilirken ve organize olunurken modern dönemin salt bilimsel verilerinin yeterli olmadığı sonucuna varmışlar. Bu alanda yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada modernizm ve postmodernizm kavramlarına yer verilmiş, aynı zamanda postmodernizm’in işletme yönetimine etkileri ve marjinalize olmuş birtakım postmodern yönetim teknikleri ele alınmaya çalışılmıştır.

Postmodernism, which has been used for the first time in the field of architecture and which has influenced many areas such as philosophy and sociology until the mid-20th century; As a result of how the new production techniques started with the industrial revolution and the new production techniques gave rise to the understanding of scientific management, the emergence of new debates after modernism led to the emergence of postmodern management approaches. İn this context, when the organizations were managed and organized, they concluded that the scientific data of the modern period were not sufficient. The fact that new studies are necessary in this area has emerged. İn this study, the concepts of modernism and postmodernism are mentioned, and the effects of postmodernism on the management of the enterprise and some of the marginalized postmodern management techniques have been tried to be addressed.

 • Appignanessi, R. & G. Chris. (1996). Yeni Başlayanlar İçin Postmodernizm. Doğan Şahiner (çev.). İstanbul: Milliyet
 • Aslan, S., Yılmaz, A. (2001). Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm. C. Ü. İ. İ. B. F. Dergisi C.2, S.2, s.93 (E.T.:29.10.2009) http://www.cumhuriyet.edu.tr./edergi/makale/120.pdf
 • Bayrak, S. (1997). Değişen Liderlik Anlayışı ve Türkiye Gerçeği, 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Cilt: 1, Deniz Harp Okulu İstanbul
 • Birkök, C. (1998). Modernizmden Postmodernizme Yeni Problemler. http://www.bilgipasaji.com/…/63547-modernizmden-postmodernizme–yeni-problemler.html-(E.T:20.11.2009).
 • Çetin, N. (2005). Postmodernizm Bağlamında İman’ın Yeniden Keşfi, Köprü Dergisi, Yaz, S.91, s.33.Debord, G. (1996). Gösteri Toplumu ve Yorumlar. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent (Çev.). İstanbul: Ayrıntı
 • Demir, Ö., Acar, M. (1997). Sosyal Bilimler Sözlüğü(3.Baskı). Ankara: Vadi; Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Eraslan, L. (2006). Liderlikte Postmodern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik. (E.T:01.12.2009) http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view/168/168
 • Erdemir, E. (2006). Postmodernizmin İşletme Üzerindeki Etkileri: Kavramsal Bir Çözümleme. e-akademi Dergisi , S. 52 , Haziran 2006 (E.T.25.10.2009) http://www.e-akademi.org/makaleler/eerdemir-1.htm
 • Eren, E. (2000). İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. (Genişletilmiş 5. Baskı). İstanbul: Beta
 • Greenwald, A. (1998). Modernliğin Sonuçları(2.baskı). Ersin Kuşdil (Çev.). (s.19). İstanbul: Ayrıntı
 • Gellner, E. (1994). Postmodernizm İslam ve Us. Bülent Peker (Çev.). Ankara: Ümit.
 • Habermas, J. (1992). Rasyonel Bir Topluma Doğru. Ahmet Çiğdem ve Mehmet Küçük (Çev.). (s. 160–170). Ankara : Vadi
 • Hassard, J. (1996). Exploring the Terrain of Modernism and Postmodernism in Organization Theory, in, Postmodern Management and Organization Theory (Eds. BOJE David M. vd.), Sage Publications, USA, s.50-52.
 • http://www.gumushanedefterdarligi.gov.tr/dosyalar/tky/tkytanim.htm-(E.T.:10.10.2009).
 • Jameson, F. (1994). Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı. Nuri Plümer (Çev.). İstanbul: Yapı KrediKuran, Ankebut Suresi, Ayet 64.
 • Lyotard, J. F. (1997). Postmodern Durum. Ahmet Çiğdem (Çev.). Ankara: Vadi
 • Murphy John W. (1995). Postmodern Toplumsal Analiz ve Eleştiri. Hüsamettin Arslan (Çev.). (s. 7–8) İstanbul: Eti; Lyotard, a.g.e, s. 66
 • Rosenau, P. M. (1998). Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri. Tuncay Birkan (Çev.). Bilim ve Sanat. Ankara: Ark
 • Sarıbay, A. Y. (1994). Postmodernite Sivil Toplum ve İslam. İstanbul: İletişim
 • Sarup, M. (1995). Postyapısalcılık ve Postmodernizm. Abdulbaki Güçlü (Çev.). Ankara: Ark
 • Soykan, Ö. N. (1993). Türkiye’den Felsefe Manzaraları. İstanbul: Yapı-Kredi
 • Şaylan, G. (1996). Çağdaş Düşünce Akımları: Postmodernizm. (Ders Notları), Ankara: TODAİE
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8112-0068
Author: Hasan ERASLAN (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3933-787X
Author: İbrahim ŞENGÜN
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { baksoder501132, journal = {Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4594}, address = {Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {178 - 193}, doi = {}, title = {POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {ERASLAN, Hasan and ŞENGÜN, İbrahim} }
APA ERASLAN, H , ŞENGÜN, İ . (2018). POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (2), 178-193. Retrieved from http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/501132
MLA ERASLAN, H , ŞENGÜN, İ . "POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 178-193 <http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/501132>
Chicago ERASLAN, H , ŞENGÜN, İ . "POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 178-193
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ AU - Hasan ERASLAN , İbrahim ŞENGÜN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 193 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4594 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ %A Hasan ERASLAN , İbrahim ŞENGÜN %T POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ %D 2018 %J Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2602-4594 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ERASLAN, Hasan , ŞENGÜN, İbrahim . "POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2019): 178-193.
AMA ERASLAN H , ŞENGÜN İ . POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ. USOBED. 2018; 2(2): 178-193.
Vancouver ERASLAN H , ŞENGÜN İ . POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 193-178.