Year 2013, Volume 7, Issue 1, Pages 142 - 165 2013-06-01

Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

CEMAL TOSUN [1]

361 421

– The purpose of this study is to adapt “Chemistry Perception Questionnaire (CPQ)”, developed by Wells (2003), into Turkish and investigate validity and reliability of the Turkish version of the scale. The original version of the scale was composed of 35 items gathered under seven factors (aptitude, chemophobia, discipline, ethnicity, gender, instruction and value). First, permission from the developers of the scale was sought. Then, the items of the scale were translated into Turkish by researcher. The translation validity of the scale was examined by referring to the views of English and Turkish language experts. Once the final form of the scale had been derived, an English language expert translated the items of the scale from Turkish to English. The results obtained from this translation indicated that the Turkish version scale closely approximated to the original scale. Turkish version of the scale was administered to total of 435 university students from Education, Science and Engineering Faculties of Bartin, Kirikkale, Kilis 7 Aralik and Mustafa Kemal Universities. The item-total correlations were calculated and items which had negative or low correlation with the total scale score were excluded from the scale. The construct validity of the scale was examined by exploratory and confirmatory factor analysis. Varimax rotation technique was used due to the separation into irrelevant factors. Finally the scale was constructed from 20 items gathered under five factors (gender, value, chemophobia, discipline, aptitude). The reliability coefficient (Cronbach Alpha) for the whole scale was calculated as .745
Bu araştırmanın amacı, Wells (2003) tarafından geliştirilen “Kimya Algı Ölçeği (Chemistry Perception Questionaire-CPQ)”nin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçek 7 faktörlü (eğilim, tedirginlik, kimyanın kapsamı, etnisite, cinsiyet, öğretim ve değer) yapıda toplam 35 maddeden oluşmaktadır. İlk olarak ölçeğin geliştiricilerinden izin alınmıştır. Daha sonra, ölçek maddeleri araştırmacı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Ölçeğinin tercüme geçerliği için İngilizce ve Türkçe dil uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. İngiliz dili uzmanı tarafından son halini alan Türkçe formun İngilizceye geri çevirisi yapılmıştır. Bu aşamalardan elde edilen sonuçlar, ölçek maddelerinin Türkçe tercümesinin İngilizce orijinal maddelerle yüksek oranda örtüştüğünü göstermiştir. Böylece ölçeğin tercüme ve dil geçerliği tamamlanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu Bartın, Kırıkkale, Kilis 7 Aralık ve Mustafa Kemal Üniversitelerinin Eğitim, Fen ve Mühendislik Fakültelerinde öğrenim gören toplam 435 öğrenciye uygulanmıştır. Madde geçerliğine kanıt olarak madde toplam test korelasyonları hesaplanmış, ölçek puanlarıyla negatif ve çok düşük korelasyona sahip olan maddeler çıkarılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi uygulanmasında ölçeğin ilişkisiz faktörlere ayrılması nedeniyle varimax dik döndürme tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda ölçek beş faktörlü ve 20 madde olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı toplam ölçek için .745 olarak hesaplanmıştır.
 • Baloğlu, M. (2005). Matematik kaygısı derecelendirme ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 7-30.
 • Barman, C. R. (1997). Students' views of scientists and science: Results from national study. Science and Children, 35 (1),18-23.
 • Bowen, C. W. (1999). Development and score validation of a chemistry laboratory anxiety instrument (CLAI) for college chemistry students. Educational and Psychological Measurement, 59 (1), 171-185.
 • Burkam, D. T., Lee, V. E., & Smerdon, B. A. (1997). Gender and science learning early in high school: Subject matter and laboratory experiences. American Educational Research Journal, 34 (2). 297-331.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (16. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cost. M.G. (2000). College student perceptions of science teachers and the effect on science teaching as a career path. Unpublished doctoral dissertation, Syracuse University.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Deboer, G.E. (1987). Predicting continued participation in college chemistry for men and women. Journal of Research in Science Teaching, 24 (6), 527-538.
 • Eddy, R. M. (1996). Chemophobia in the college classroom: Extent, sources, and student characteristics. Unpublished doctoral dissertation. University of Pittsburgh.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri: yaklaşım, yöntem ve teknikler. Geliştirilmiş 2. Baskı, Anı Yayıncılık, 226 s, Ankara.
 • Greenfield, T. A. (1997). Gender-and grade-level differences in science interest and participation. Science Education, 81, 259-276.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. Pearson Education, Inc., Second Edition, 562 p, Boston.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (4. Baskı). Ankara: Asil Yayınları.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koballa, T.R.Jr. (1988). Attitude and related concepts in science education. Science Education, 72 (2), 115-126.
 • Lawrenz, F. (1976). Student perception of the classroom learning environment in biology, chemistry, and physics courses. Journal of Research in Science Teaching, 13 (4), 315- 323.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2011). Ortaöğretim 9.10.11. ve 12. sınıf kimya dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx (21 Ekim 2012).
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inquiry (6th Edition). Boston: Pearson.
 • Ost, D.H. & White, R.S. (1979). Attitudes about scientist: An inventory for use in teaching or research, School Science and Mathematics, 79 (2), 133-139.
 • Peterson, K.D. & Yaakobi, D. (1979). Self-concept and perceptions of role behavior of high school science students and teachers: New assessment instruments. Journal of Research in Science Teaching, 16 (5), 433-438.
 • Rennie, L. J., & Dunne, M. (1994). Gender, ethnicity, and students' perceptions about science and science-related careers in Fiji. Science Education, 78 (3), 285-300.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş (temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yager, R.E. & Bonnstetter, R.J. (1984). Student perceptions of science teachers, classes and course content. School Science and Mathematics, 84 (5), 406-414.
 • Wells, R.R. (2003). The development of an instrument to assess chemistry perceptions. Doctoral Dissertation. Texas Tech University.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: CEMAL TOSUN

Dates

Publication Date: June 1, 2013

Bibtex @ { balikesirnef46593, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2013}, volume = {7}, pages = {142 - 165}, doi = {10.12973/nefmed157}, title = {Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {TOSUN, CEMAL} }
APA TOSUN, C . (2013). Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7 (1), 142-165. DOI: 10.12973/nefmed157
MLA TOSUN, C . "Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 7 (2013): 142-165 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/3376/46593>
Chicago TOSUN, C . "Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 7 (2013): 142-165
RIS TY - JOUR T1 - Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması AU - CEMAL TOSUN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.12973/nefmed157 DO - 10.12973/nefmed157 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 165 VL - 7 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.12973/nefmed157 UR - https://doi.org/10.12973/nefmed157 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması %A CEMAL TOSUN %T Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması %D 2013 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 7 %N 1 %R doi: 10.12973/nefmed157 %U 10.12973/nefmed157
ISNAD TOSUN, CEMAL . "Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 7 / 1 (June 2013): 142-165. https://doi.org/10.12973/nefmed157
AMA TOSUN C . Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2013; 7(1): 142-165.
Vancouver TOSUN C . Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2013; 7(1): 165-142.