Year 2018, Volume 12, Issue 2, Pages 739 - 771 2018-12-31

The Relationship Between Classroom Teachers’ Classroom Management Skills and Technology Use
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki

Ahmet Melih GÜNEŞ [1] , Bekir BULUÇ [2]

83 142

The purpose of the study is to determine the relationship between classroom management skills and technology use of classroom teachers. The study is based on relational research model. The study consisted of 519 teachers working in primary schools in Ankara. Data is collected through “Classroom Management Skills Scale” developed by Baloğlu (2001) and “Technology Use Scale” developed by Akpınar (2003). To analyze the data, arithmetic mean, standard deviation, frequency, percentage, Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, Pearson Moments bidirectional correlation analysis and multiple regression analysis techniques were used. According to the findings of the study, there is not a significant difference in the classroom management in class size; however, there is a significant difference in experience. There is not a significant difference in the technology use, experience and class size. Also findings of this study show that, there is a positive, meaningful and at mid-level relationship between classroom management skills and technology use.

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve teknoloji kullanımları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara il ve ilçelerinde görev yapmakta olan 519 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Baloğlu (2001) tarafından geliştirilen “Sınıf Yönetimi Becerisini Değerlendirme Ölçeği” ve Akpınar (2003) tarafından geliştirilen “Teknoloji Kullanım Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi, Pearson Moments çift yönlü korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetim becerileri ile okutulan öğrenci sayıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olduğu; teknoloji kullanımları ile mesleki kıdem ve okutulan öğrenci sayıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca sınıf yönetim becerileri ile teknoloji kullanımı arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sin if öğretmenlerinin but teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2-(2), 79-96.
 • Alexander-Rami. C. (2011). Perceptions of first year teachers’ classroom management abilities and the mentoring experience. Doctoral dissertation, Northcentral University, Arizona.
 • Alkan, C. (2011). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı.
 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
 • Arat, R. (2015). Ortaokullarda kullanılan bilgi iletişim teknolojilerinin öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Aydın, A. (2013). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA.
 • Babaoğlan, E., & Korkut, K. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.
 • Baloğlu, N. (1998). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki planlama yeterlilikleri hakkında ilköğretim müfettişlerinin görüşleri. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya.
 • Baloğlu, N. (2001). Etkili sınıf yönetimi. Ankara: Baran.
 • Barut, L. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile bilgisayar öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Berliner, D. C. (1988). Effective classroom management and instruction: A knowledge base for consultation. In J. L. Graden, J. Zins & M. Curtis (Eds.), Alternative educational delivery systems: Enhancing instructional options for all students (p. 309-325). Washington, DC: National Association of School Psychologists.
 • Bozbaş, Y. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ve sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Bozgeyikli, H., & Gözler, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile öğrencileri motive etme düzeyleri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 11(3), 589-606.
 • Brophy, J. E. (2000). Teaching, educational practices series. Brussels, Belgium: International Academy of Education & International Bureau of Education.
 • Cülha, A. (2014). Eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenler ile diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Çakır, R., & Oktay, S. (2013). Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 35-54.
 • Çalık, T. (2011). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s.2-16). Ankara: PegemA.
 • Çelik, G. (2018). İlköğretim branş öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanım düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
 • Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili
 • öz yeterliliklerinin belirlenmesi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çubukçu, Z., & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 123-142.
 • Demir, T. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarının ve sınıf yönetimi stratejilerinin çocuk–öğretmen ilişkileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Demirtaş, Z., & Kahveci, G. (2010). Öğrenci algılarına göre 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlilikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 18-29.
 • Denizel-Güven, E., & Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 71-92.
 • Dinçer, Ç., & Akgün, E. (2015). Okul öncesi öğretmenleri için sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 187-201.
 • Durak, H. Y., & Saritepeci, M. (2017). Investigating the effect of technology use in education on classroom management within the scope of the FATİH project. Çukurova University. Faculty of Education Journal, 46(2), 441-457.
 • Durğun, B. (2010). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerinin, sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Ekici, G., Aluçdibi, F., & Öztürk, N. (2012). Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 13-30.
 • Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36, 103–112.
 • Erkan, Z. N. (2009). İlköğretimde görevli öğretmenlerin sınıf yönetim anlayışları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Erol, Z. (2006). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Gülünay-Sivri, D. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi eğilimlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1995). Evaluating model fit. In R. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Issues and applications (p. 76–99). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • İlhan-Beyaztaş, D. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin çeşitli değişkenler açısından sınıf yönetimi anlayışlarının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • İlhan, S. (2011). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme becerileri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(10), 72-91.
 • İşman, A. (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA.
 • Judson, E. (2006). How teachers integrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection?. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 581-597.
 • Kadak, Z. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Karaman, M. K., & Kurfallı, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim amaçlı kullanım düzeyleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(2), 43-56.
 • Katrancı, M., & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 773-797.
 • Kline, R. B. (2004). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford.
 • Kocaman, A. (2018). Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile sınıf yönetim becerileri arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Koçoğlu, A. M. (2013). İlkokullardaki sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Korkut, K., & Babaoğlan, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 146-156.
 • Kurt, H., Ekici, G., Aksu, Ö., & Aktaş, M. (2013). Öğretmen adaylarının kişilik tipleriyle sınıf yönetimi profilleri arasındaki ilişkisinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 189-198.
 • Lemlech, K. J. (1988). Classroom management: Methods and techniques for elementary and secondary teachers. New York and London: Longman.
 • Lyons, G., Ford, M. & Arthur-Kelly, M. (2011). Classroom management. Creating positive learning environments. South Melbourne: Cengage.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in
 • confirmatory factory analysis: The effects of sample size. Psychological
 • Bulletin, 103, 391-410.
 • Marsh, H. W., & Hocevar, D. (1988). A new more powerful approach to multitraitmultimethod analysis: Application of second-order confirmatory analysis.
 • Journal of Applied Psychology 73, 107-117.
 • Martin, N. K., & Baldwin, B. (1994). Beliefs regarding classroom management style: Differences between novice and experienced teachers. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association, San Antonio, TX.
 • Martin, N., Yin, Z., & Mayall, H. (2006). Classroom management training, teaching experience and gender: Do these variables impact teachers’ attitudes and beliefs toward classroom management style. Paper presented at the Annual Conference of the Southwest Educational Research Association, Austin, TX.
 • MEB. (2016). Milli eğitim istatistikleri, örgün eğitim. Ankara: Resmi İstatistik Kurumu Yayını.
 • MEB. (2017). Milli eğitim istatistikleri, örgün eğitim. Ankara: Resmi İstatistik Kurumu Yayını.
 • Melnick, S. A., & Meister, D. G. (2008). A comparison of beginning and experienced teachers' concerns. Educational research quarterly, 31(3), 39-56.
 • NCERT. (National Council of Educational Research and Training). (2006). Curriculum Framework for Teacher Education, New Delhi, İndia.
 • Norris, C., Sullivan, T., Poirot, J., & Soloway, E. (2003). No access, no use, no impact: snapshot surveys of educational technology in K-12. Journal of Research on Technology in Education, 36(1), 15–27.
 • Ocak, M. A. & Şahin, S. (2011). Teknolojide fırsat eşitliği ve telif hakları. S. Perkmen ve E. Tezci (Ed.), Eğitimde teknoloji entegrasyonu içinde (s.81-94). Ankara: PegemA.
 • Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007). Effective classroom management: Teacher preparation and professional development. TQ Connection Issue Paper on improving student outcomes in general and special education. Washington: National Comprehensive Centre for Teacher Quality.
 • Oyinloye, G. O. (2010). Primary school teachers perception of classroom management and its influence on pupils’ activities. European Journal of Educational Studies, 2(3), 305-312.
 • Öntaş, T., & Okut, L. (2017). Özel öğretim kurumlarındaki ilk ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmen liderliği davranışları ve sınıf yönetimi eğilimleri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 98-115.
 • Özen, R. (2013). Öğretmen adaylarının eğitimi ve teknoloji kullanımı: Bir durum çalışması. International Journal of Human Science, 10(2), 147-162.
 • Özerbaş, M. A., & Güneş, A. M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1773-1786.
 • Özgan, H., Yiğit, C., Aydın Z., & Küllük, M. C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi ve karşılaştırılması, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 617–635.
 • Özgün, E. (2008). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin iş motivasyonları ile sınıf yönetim becerilerini algılama düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Pala, A. (2006). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 177-188.
 • Pianta, R. C., Hamre, B. K., & Allen, J. P. (2012). Teacher-student relationships and engagement: Conceptualizing, measuring, and improving the capacity of classroom interactions. In S. Christenson, A. Reschly & C. Wylie. (Eds.), Handbook of research on student engagement (p. 365–386). New York: Springer Science.
 • Pitler, H., Hubbell, E. R., Kuhn, M., & Malenoski, K. (2007). Using technology with classroom instruction that works. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Reynolds-Keefer, L. (2013). Differences in pre-service teachers’ attitudes about classroom management: Elementary and secondary perspectives. International Education Research, 1(2), 1-7.
 • Riaz, M. N. (2009). Leadership styles as predictor of decision making styles. Unpublished M. Phil dissertation. Quaid-i-Azam University, Islamabad.
 • Rytivaara, A. (2012). Collaborative classroom management in a co-taught primary school classroom. International Journal of Educational Research, 53, 182-191.
 • Samancıoğlu, M., & Summak, M. S. (2014). Öğretmenlerin derslerde teknoloji kullanımlarını etkileyen faktörler: Kişisel bilgisayar kullanımı ve öğretim yaklaşımları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Enstitüsü Dergisi, 18(2), 195–207.
 • Sarı, M. H. & Özerbaş, M. A. (2013, Mayıs). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarının belirlenmesi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of
 • structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schiefele, U. (2017). Classroom management and mastery-oriented instruction as mediators of the effects of teacher motivation on student motivation. Teaching and teacher education, 64, 115-126.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginners guide to structural equation modeling. New York: Routledge.
 • Shin, S., & Sook-Koh, M. (2007). A cross-cultural study of teachers’ beliefs and strategies on classroom behavior management in Urban American and Korean school systems. Education and Urban Society, 39(2), 286-309.
 • Sieberer-Nagler, K. (2016). Effective classroom management and positive teaching. English Language Teaching, 9(1), 163-172.
 • Stanford, P., Crowe, M. W., & Flice, H. (2010). Differentiating with technology. Teaching Expceptional Children Plus, 6(4), 2-9.
 • Steins, G., Haep, A., & Wittrock, K. (2015).Technology of the self and classroom management-A systematic approach for teacher students. Creative Education, 6, 2090-2104.
 • Sugar, W., Crawley, F., & Fine, B. (2004). Examining teachers’ decisions to adopt new technology, Educational Technology and Society, 7(4), 201-213.
 • Sur, D. (2012). Meslek liselerinin büro yönetimi ve sekreterlik programlarında görev yapan öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şahin, I., & Altunay, U. (2011). İlköğretim Oulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları. İlköğretim Online, 10(3), 905-918.
 • Tan O. S., Parsons, R. D., Hinson, S. L., & Sardo-Brown, D. (2003). Educational psychology: A practitioner- researcher approach. Australia: Thomson.
 • Topal, T. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının karşılaştırılması ve öğrenci başarısı ile ilişkisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Turan, S. (2014). Sınıf yönetiminin temelleri. M. Şişman & S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s.1-19). Ankara: PegemA.
 • Tweed, S. R. (2013). Technology implementation: Teacher age, experience, self efficacy, and professional development as related to classroom technology integration. Doctoral Dissertation, East Tennessee State University, Johnson City.
 • Uç, H. (2013). İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Ulaş, A. H., & Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 63-84.
 • Yalçınkaya, M., & Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 1-10.
 • Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: Büyük sınıflar ve sınıf yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 1-16.
 • Yeşilyurt, E., & Çankaya, İ. (2008). Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 274-295.
 • Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.
 • Yılmaz, H. H. (2012). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda tutumlarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Yılmaz, E., Tomris, G., & Kurt, A. A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik inançları ve teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumları: Balıkesir ili örneği. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 6(1), 1-26.
 • Yılmaz, N. Z., & Aydın, Ö. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 148-164.
 • Yiğit, B. & Bayrakdar, M. (2006). Okul ve çevre ilişkileri. Ankara: PegemA.
 • Yüksel, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zhu, C. (2010). Teacher roles and adoption of educational technology in the Chinese contex. Journal for Educational Research Online, 2(2), 72-86.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7484-5685
Author: Ahmet Melih GÜNEŞ (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-8160-5260
Author: Bekir BULUÇ

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { balikesirnef506518, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {739 - 771}, doi = {10.17522/balikesirnef.506518}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Ahmet Melih and BULUÇ, Bekir} }
APA GÜNEŞ, A , BULUÇ, B . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (2), 739-771. DOI: 10.17522/balikesirnef.506518
MLA GÜNEŞ, A , BULUÇ, B . "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 739-771 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/42015/506518>
Chicago GÜNEŞ, A , BULUÇ, B . "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 739-771
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki AU - Ahmet Melih GÜNEŞ , Bekir BULUÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.506518 DO - 10.17522/balikesirnef.506518 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 739 EP - 771 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.506518 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506518 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki %A Ahmet Melih GÜNEŞ , Bekir BULUÇ %T Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.506518 %U 10.17522/balikesirnef.506518
ISNAD GÜNEŞ, Ahmet Melih , BULUÇ, Bekir . "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2019): 739-771. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506518
AMA GÜNEŞ A , BULUÇ B . Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 739-771.
Vancouver GÜNEŞ A , BULUÇ B . Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 771-739.