Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 74 - 80 2018-12-26

HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ
Evaluation of Nurses' Professionalism Levels: Sample of Balikesir

Ayşe Karadaş [1] , Serap Kaynak [2] , Songül Duran [3] , Sibel Ergün [4]

71 207

GİRİŞ VE AMAÇ: Araştırma hemşirelerin profesyonellik düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM VE GEREÇLER: Araştırmanın evrenini, Şubat 2015-Temmuz 2015 tarihleri arasında, Balıkesir il merkezinde yer alan iki kamu hastanesinde görev yapan 380 hemşire, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 260 hemşire oluşturmuştur. Veriler, kişisel özellikler formu ve Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalama, Mann Whitmey U testi ve Kruskall Wallis testi ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 34.8±7.6, %89.2’sinin kadın, %44.2’sinin lisans mezunu olduğu, %50.8’inin servis hemşiresi olarak çalıştığı ve %24.6’sının ise 16-20 yıl mesleki deneyime sahip olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin %66.5’inin hemşirelik mesleğini sevdiği, %43.8’inin tekrardan hemşirelik mesleğini tercih etmek istemediği saptanırken, %59.6’sı kendisini profesyonel olarak tanımlamaktadır. Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri ölçek toplam puanı 137.69 ± 12.9 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin cinsiyeti, mesleki deneyimi ve bulundukları pozisyonun meslekte profesyonel tutumu etkilemediği (p>0.05); eğitim durumu, mesleği sevme, tekrar tercih etme durumu ve kendini profesyonel olarak tanımlama durumunun ise meslekte profesyonel tutumu etkilediği (p<0.05) saptanmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, hemşirelerin profesyonellik durumunun iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin profesyonel davranış alanlarındaki gelişimlerinin değerlendirilmesi ve profesyonellik için sürekli eğitimin teşvik edilmesi önerilir. 

INTRODUCTION: The research was conducted as a descriptive study to determine the level of professionalism of the nurses.

METHODS: The universe of research was consist of 380 nurses working in two public hospitals located in Balıkesir province center between February 2015 and July 2015, and sample of the research is 260 nurses who accepted to participate. Data were collected using the personal information form and Inventory of Professional Attitude at Occupation. The data were evaluated by computerized aided percentile, mean, Mann Whitney U and Kruskall Wallis test.

RESULTS: It was determined that the average age of the nurses was 34.8±7.6, 89.2% were female, 44.2% of them had a bachelor degree, 50.8% worked as a service nurse and 24.6% had 16-20 years professional experience. While it was found that 66.5% of the nurses liked the nursing profession and 43.8% did not want to prefer the recurrent nursing profession, 59.6% defined themselves as professionals. The Inventory of Professional Attitude at Occupation total score was found as 137.69 ± 12.9. Gender, occupational experience and position of nurses did not affect occupational professional attitude (p>0.05); education status, liking of the profession, preference of re-preference and professional definition of self-affects professional attitude (p <0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results obtained from the research, it was determined that the professional status of the nurses is at a good level. It is recommended that nurses be assessed for their development in professional areas of behavior and that continuing education for professionalism be encouraged.

 • 1. Altıok Öner H, Üstün B. Profesyonellik: Kavram analizi. DEUHYO ED. 2014;7(2): 151-155.
 • 2. Kacaroğlu Vicdan A. Hemşirelikte profesyonellik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı. 2010: 261-263.
 • 3. Southon G, Braithwaite J. The end of professionalism?. Soc Sci Med. 1998; 46(1):23-28.
 • 4. Ghadirian F, Salsali M, Cheraghi MA. Nursing professionalism: An evolutionary concept analysis. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014; 19(1): 1–10.
 • 5. Seçer HŞ. Profesyonellere ve profesyonel bireylere güven. Kamu-İş Dergisi. 2009; 10(4): 247-277.
 • 6. Dean E. Promoting professionalism. Nurs Stand. 2017; 31(42):15.
 • 7. Adlina K. Professionalism in post-licensure nurses in developed countries. Journal of Nursing Education and Practice. 2013; 3(5):128-137.
 • 8. Sohohani M, Zamanzadeh V. Nurses' attitude towards professionalization and factors influencing it. Journal of Caring Sciences. 2017, 6(4), 345-357.
 • 9. Miller BK, Adams D, Beck K. A behavioral inventory for professionalism in nursing. Journal of Professional Nursing. 1993; 9(5): 290-295.
 • 10. Dean E. Professionalism. Emerg Nurse. 2017; 25(3):13.
 • 11. Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel kimlik gelişimi ve hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(4): 275-282.
 • 12. Hwang IJ. Lou F, Han SS, Cao F, Kim WO, Li P. Professionalism: the major factor influencing job satisfaction among Korean and Chinese nurses. International Nursing Review. 2009;56 (3):313-318.
 • 13. Oweis, A. Bringing the professional challenges for nursing in Jordan to light. International Journal of Nursing Practice. 2005;11: 244–249.
 • 14. Bigby ES. Building a framework for professional nursing practice across the continuum of care [Doctor of Nursing Practice (DNP) Projects]. Projects. 66. San Francisco: The University of San Francisco; 2015.
 • 15. Adams D, Miller BK. Professionalism in nursing behaviors of nurse practitioners. Journal of Professional Nursing. 2001;17(4):203-210.
 • 16. Çelik S, Ünal Ü, Saruhan S. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerinin değerlendirilmesi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012; 20(3):193-199.
 • 17. Karamanoğlu A, Özer F, Tuğcu A. Denizli ilindeki has¬tanelerin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki profes¬yonelliklerinin değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2009; 14(1): 12-17.
 • 18. Erbil N, Bakır A. Meslekte profesyonel tutum envanterinin geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009; 6(1): 290-302.
 • 19. Karagözoğlu Ş. Bilimsel bir disiplin olarak hemşirelik. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005;9 (1):6-14.
 • 20. Benligiray S, Sönmez H. Hemşirelerin mesleki bağlılıkları ile diğer bağlılık formları arasındaki ilişki: örgüte bağlılık, işe bağlılık ve aileye bağlılık. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011; 28-40.
 • 21. Demir Dikmen Y, Yönder M, Yorgun S, Yıldırım Usta Y, Umur S, Aytekin A. Hemşirelerin profesyonel tutumları ile bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.2014;17(3):158-164.
 • 22. Beydağ K, Arslan H. Kadın doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerin profesyonelliklerini etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(7): 76-87.
 • 23. Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Özkan DS. Mesleki profesyonelik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011; 9(2): 239-259.
 • 24. Çelik S, Hisar F. The influence of the professionalism behavior of nurses working in health institutions on job satisfaction. International Journal of Nursing Practice. 2012; 18:180-187.
 • 25. Demir S, Kocaman Yıldırım N. Psikiyatri hemşirelerinin profesyonel davranışlarının belirlenmesi. Journal of Psychiatric Nursing. 2014;5(1):25-32.
 • 26. Yılmaz E, Vermişli S. Yoğun bakim ünitelerinde çalişan hemşirelerde meslekte profesyonelleşmenin iş doyumuna etkisi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi. 2016; 4(1): 17-27.
 • 27. Tanaka M, Yonemitsu Y, Kawamoto R. Nursing professionalism: A national survey of professionalism among Japanese nurses. International Journal of Nursing Practice. 2014; 20: 579–587.
 • 28. Hindistan S, Topcuoğlu B. Professionalism characteristics of nurses working in internal medicine clinics. Universal Journal of Public Health. 2017; 5(1): 46-53.
 • 29. Kavaklı Ö, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin profesyonel davranışlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2009; 51: 168-173.
 • 30. Karadağ A, Hisar F, Özhan Elbaş N. Hemşirelikte profesyonelliğe ilişkin davranışsal Envanter. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2004; 7(4):14-22.
 • 31. Wynd CA. Current factors contributing to professionalism in nursing. Journal of Professional Nursing. 2003; 19(5): 251-261.
 • 32. Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş. Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011;4(1):12-18.
 • 33. Andrews GJ, Brodie DA, Andrews JP, Hillan E, Gail Thomas B, Wong J. et. al. Professional roles and communications in clinical placements: A qualitative study of nursing students. Perception and some models for prectice”. Int J Nurs Stud. 2006; 43(7):861-874.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3955-2980
Author: Ayşe Karadaş (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9482-5254
Author: Serap Kaynak
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0002-2565-7784
Author: Songül Duran
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Author: Sibel Ergün
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Bibtex @research article { balikesirsbd476571, journal = {Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-9601}, eissn = {2147-2238}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {74 - 80}, doi = {}, title = {HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Karadaş, Ayşe and Kaynak, Serap and Duran, Songül and Ergün, Sibel} }
APA Karadaş, A , Kaynak, S , Duran, S , Ergün, S . (2018). HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (3), 74-80. Retrieved from http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/476571
MLA Karadaş, A , Kaynak, S , Duran, S , Ergün, S . "HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 74-80 <http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/476571>
Chicago Karadaş, A , Kaynak, S , Duran, S , Ergün, S . "HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 74-80
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ AU - Ayşe Karadaş , Serap Kaynak , Songül Duran , Sibel Ergün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 80 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-9601-2147-2238 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ %A Ayşe Karadaş , Serap Kaynak , Songül Duran , Sibel Ergün %T HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ %D 2018 %J Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-9601-2147-2238 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Karadaş, Ayşe , Kaynak, Serap , Duran, Songül , Ergün, Sibel . "HEMŞİRELERİN PROFESYONELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 / 3 (December 2018): 74-80.