Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 81 - 86 2018-12-26

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF HEALTY LIFESTYLE BEHAVIORS OF NURSING DEPARTMENT STUDENTS

Öznur Yaşar [1] , Nuriye Karadağ [2] , Gözde Özsezer Kaymak [3]

78 200

GİRİŞ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrenim gören 753 hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeksizin araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan 406 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından oluşturulan sosyo demografik bilgi formu, hijyenik davranışları belirlemek için bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, Anova ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği puan ortalamasının 126.07±19.11 ile orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gelir düzeyinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını, kronik hastalığa sahip olmanın sağlık sorumluluğu almayı artırdığı, verilen eğitimde sağlık bilgilerine yer verilmesinin sağlık sorumluluğu almayı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

SONUÇ: Buna göre, okullarda sağlık bilgisi derslerine yer verilmesinin olumlu sağlık davranışları geliştirilmesinde etkili olacağı düşünülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrenci, yaşam, sağlıklı yaşam tarzı

INTRODUCTION: This study was conducted as a descriptive study to determine the healthy lifestyle behaviors of nursing students.

MATERIALS AND METHODS: The population of the study consisted of 753 nursing students studying in the 2016-2017 academic year. The study was completed with 406 students who accepted to participate in the study without going to the sample selection. In collecting the data, the sociodemographic information form, information form to determine the hygienic behaviors created by the researcher and the healthy lifestyle behaviors scale II were used. The data were evaluated using percentile, Anova and t test.

RESULTS: It was determined that the average score of healthy lifestyle behaviors scale II scores of the students was moderate with 126.07 ± 19.11. It has been determined that income level increase healthy lifestyle behaviors, having chronic illness increases health responsibility, and that health information in given education positive effect on take health responsibility.

CONCLUSION: According to this, it was thought that the inclusion of health information courses in schools would be effective in developing positive health behaviors

KEY WORDS: Nursing student, life, healthy lifestyle.hemşirelik öğrenci, yaşam, sağlıklı yaşam tarzı
 • Tambağ H. Hatay Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011:47-58.
 • Özkan S, Yılmaz E. Hastanede çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(7):89-105.
 • Erzincanlı S, Zaybak A, Khorshıd L. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve zaman yönetimi becerileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;31(2):8-25.
 • Bostan N, Beşer A. Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(1):38-44.
 • Şimşek H, Öztoprak D, İkizoğlu E, Safalı F, Yavuz Ö, Onur Ö, Tekel Ş, Çiftçi Ş. Tıp Fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012;26(3):151-157.
 • Özakgül AA, Aştı AT, Ataç M, Mercan K. Lise Son sınıf öğrencileri sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahipler mi?. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2016;24(1):16-23.
 • İlhan N, Bahadırlı S, Toptaner EN. Üniversite öğrencilerinin ruhsal durumları ile sağlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;4(4): 207-215.
 • Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2011;8(2):277-322.
 • Bozhüyük A. Çukurova Üniversitesi sağlık bilimleri öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. Adana 2010.
 • Sezer A. Sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilişkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2012.
 • Örnek KÖ, Kürklü A. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları, öz etkililik-yeterlilik düzeyleri ve etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences. 2017;9(3):207-217.
 • McIsaac JL, Kirk SF, Kuhle S. The Association between health behaviours and academic performance in Canadian elementary school students: A cross-sectional study. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(11):14857-71.
 • Sánchez-Ojeda MA, De Luna-Bertos E. Healthy lifestyles of the university population. Nutr Hosp. 2015;31(5):1910-19.
 • Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Fatma EF, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II’ nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12(1):1-13.
 • Coşgun M. Ortaokul öğrencilerine verilen sağlık eğitiminin öğrencilerin bilgi tutum ve davranışlarına etkisinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Konya 2014.
 • Karadeniz G.Uçum EY, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçim davranışları. TAF Prev Med Bull. 2008;7(6):497-502.
 • Karaahmetoğlu GU, Soğuksu S, Softa HK. Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014;2(2):26-42.
 • Vural PI, Bakır N. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;6(1):36-42.
 • Ömeraden A. İzmir’de kredi yurtlar kurumu erkek yurtlarında kalan yabancı uyruklu öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve türk öğrencilerle karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İzmir 2016.
 • Tedik SE, Hacıalioğlu N. Hemşirelik öğrencilerinde fazla kilo durumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2017(10):59-75.
 • Karaaslan M M, Çelebioğlu A. Lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Internatıonal Journal of Human Sciences. 2018;15(2):1355-1361.
 • Şen MA, Ceylan A, Kurt ME, Palancı Y, Adın C. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal. 2017;44(1):1-11.
 • Aksoy T, Uçar H. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2014;53–67.
 • Wei C-N, Harada K, Ueda K, Fukumoto, K Minamoto K, Ueda A. Assessment of health-promoting lifestyle profile in Japanese university students. Environ Health Prev Med. 2012;17:222–227.
 • Cürcani M, Tan M, Küçükoğlu S. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14(1):17-25.
 • Al-Kandari F, Vidal VL. Correlation of the health‐promoting lifestyle, enrollment level, and academic performance of college of nursing students in Kuwait. Nursing And Health Science 2007;9:112-119.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Öznur Yaşar (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Nuriye Karadağ
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Gözde Özsezer Kaymak
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { balikesirsbd480380, journal = {Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-9601}, eissn = {2147-2238}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {81 - 86}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yaşar, Öznur and Karadağ, Nuriye and Özsezer Kaymak, Gözde} }
APA Yaşar, Ö , Karadağ, N , Özsezer Kaymak, G . (2018). HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (3), 81-86. Retrieved from http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/480380
MLA Yaşar, Ö , Karadağ, N , Özsezer Kaymak, G . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 81-86 <http://dergipark.org.tr/balikesirsbd/issue/38838/480380>
Chicago Yaşar, Ö , Karadağ, N , Özsezer Kaymak, G . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2018): 81-86
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ AU - Öznur Yaşar , Nuriye Karadağ , Gözde Özsezer Kaymak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 86 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-9601-2147-2238 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ %A Öznur Yaşar , Nuriye Karadağ , Gözde Özsezer Kaymak %T HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ %D 2018 %J Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-9601-2147-2238 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Yaşar, Öznur , Karadağ, Nuriye , Özsezer Kaymak, Gözde . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7 / 3 (December 2018): 81-86.
AMA Yaşar Ö , Karadağ N , Özsezer Kaymak G . HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. BSBD. 2018; 7(3): 81-86.
Vancouver Yaşar Ö , Karadağ N , Özsezer Kaymak G . HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 86-81.