Author Guidelines

BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanması istenen yazılar çevrimiçi (online) olarak gönderilmelidir. Çevrimiçi yazılar http://dergipark.gov.tr/balikesirsbd   adresindeki çevrimiçi bağlantısından yüklenmektedir. Yazarlar, insanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar: Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan” izin alınması gerekmektedir. Yazarlar, makalenin GEREÇ ve YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur” belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır.


Makaleler Türkçe (ya da İngilizce) olarak ve .doc formatında gönderilmelidir. Dergimize makaleler gönderilirken derginin internet sayfasında Copyright adı altında yer alan, gönderilen yazının tam metin olarak başka bir dergide yayınlanmadığını, yazarların ilgili yazının Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanmasını ve tüm içeriğini onayladıklarını bildiren ve bütün yazarların imzaladığı form doldurularak sisteme yüklenmelidir.

Ayrıca makaleler başlık ve ana metin dosyası olarak adlandırılmış iki adet Microsoft Word dosyası gönderilmelidir. Bu dosyalar:

 

A. Başlık dosyası

Başlık dosyasında makalenin tam başlığı (Türkçe ve İngilizce) ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığı bulunmalıdır. Ayrıca yazarların ORCID kayıt numaraları (https://orcid.org/) makalenin tipi (orijinal araştırma, vaka sunumu, derleme, vs), araştırmacıların isimleri (Yalnızca isim ve soy isimin baş harfleri büyük olmalı), çalıştıkları kurumlar ve bölümleri, akademik dereceleri, tel, GSM, faks numaraları ve e-posta adresleri bulunmalıdır. Yazarların çalıştığı kuruluş adresi en kısa şekli ile yazar adlarının altında gösterilmeli, yazarlar farklı kuruluşlarda çalışıyorlarsa adlar ve kuruluşlar üst karakter numaraları ile ismin sonunda belirtilmelidir.

B. Ana metin dosyası

Tam metin dosyasında yazarların isimlerine ait bilgi bulunmamalıdır. Ana metin dosyasında sırasıyla şu bölümler olmalıdır; İngilizce, Türkçe Başlık, Her biri 250’şer kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar. 


Derleme makaleler,  yazarın derlemesi konusunda en az bir  (1) adet yayını olması ve derlemede ilgili yayına atıf yapması koşuluyla değerlendirmeye alınır.


1. Yazım ve dil düzeni
Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanır. Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı “Yeni Yazım Kılavuzu” ve “Türkçe Sözlük” esas alınmalıdır. 
Metin içinde kullanılan Latince mikroorganizma adları italik yazılmalıdır. İlk kullanıldığında tam olarak yazılan mikroorganizma adı, daha sonraki kullanışlarında cins adının ilk harfi kullanılarak kısaltmalıdır:

“Escherichia coli................E.coli gibi”  Stafilokok, streptokok gibi Türkçe ’ye yerleşmiş cins adları ve antibiyotik adları Türkçe olarak yazılmalıdır.

 Sayılarda bölükler virgül ile ondalıklar nokta ile ayrılmalıdır: “365,282          12.6 gibi”

Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar ve cümle başındaki sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir. “Beş hasta, suşların 38’i      gibi”

 

2. Yazı formu

Gönderilen yazılar Calibri 10 punto formatında tek satır aralığı bırakılarak hazırlanmalıdır. Yazılar

ÖZET,

ABSTRACT,

GİRİŞ,

GEREÇ VE YÖNTEM,

BULGULAR,

TARTIŞMA,

SONUÇ ve ÖNERİLER,

KAYNAKLAR bölümlerini içermelidir. İngilizce makalelerde Türkçe özet bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra üçten az altıdan fazla olmamak kaydıyla ANAHTAR kelimeler yer almalı, Her bir özet 250 kelimeyi aşmamalıdır.  TEŞEKKÜR yazmak isteniyorsa kaynaklardan önceye konulmalıdır. Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılmalıdır.

3.Sayfa Sayısı

 

Makale 10 sayfayı, kaynak sayısı (derlemeler dışında) 30’u geçmemelidir. 

 

4. Tablo ve şekil düzeni

Makalelerde tablolar ve şekiller metin sonunda değil, metin içinde kullanıldığı yerde sunulmalı, dikey tablolar kullanılmalı, alt ve üst çizgiler ve gereğine göre ara çizgileri içermeli (gereksiz yatay ve dikey çizgilerden kaçınılmalı), arap rakamları ile sıralanmalı, tablo adı tablo üst çizgisinin üstüne, sol kenardan başlanarak italik yazılmalıdır.

 

Tablo 1. Suşların............. gibi”   


Tablolarda (ve metinde) ortalamalar ve yüzde oranları anlamlı değilse tam sayıdan sonra yürütülmemeli (veya anlamlı olduğu kadar yürütülmeli), en yakın sayıya yuvarlanarak gösterilmelidir. Yüzde oranları anlamayı kolaylaştıracağı zaman verilmelidir. 


Makaleye eklenecek şekil, grafik, kimyasal formül, fotoğraf, mikrofotoğraflar “Şekil” olarak adlandırılıp sıralanmalı, şekil adı şeklin üstüne, sol kenardan başlanarak italik yazılmalıdır.

 

Şekil 1. Proteinlerin............. gibi”

 

5. Kaynakların düzenlenmesi

Kaynaklar Calibri 8 punto olmalı,  yararlanılan bütün eserler kaynak olarak verilmelidir. Kaynak gösteriminde Chicago Manual of Style kullanılmalıdır.


Kaynakların tamamının metin içinde kullanılmış olması ve metin içinde kullanılanların da tamamının kaynaklar listesinde yer alması gereklidir. Kaynaklar listesi metin içinde kullanılma sırasına göre sıralanmalı ve metin içinde cümle sonuna üst karakter olarak numarası yazılmalıdır. “.........gösterilmiştir 
1,5,6.        gibi”

 

 

 

Örnekler

Metinde kaynak verilirken yazar adı kullanılıyorsa kaynak numarası yazar adının yanına yazılmalıdır. "Smith ve Jones’a göre.........., ikiden fazla yazar varsa Smith ve ark.’na göre........ gibi." 

Kaynak listesi hazırlanırken altı veya daha az sayıdaki yazarların tümünün adları kullanılmalı, yedi ve daha fazla yazarlı kaynaklarda ilk üç yazar adından sonra “et al:” veya “ve ark.:” kısaltması kullanılmalıdır.  Sıralamada bütün yazar adları aynı olan kaynaklar için yıl, aynı yılda ve dergide ise cilt ve sayfa numarası dikkate alınmalı, aynı yılda farklı dergide olan kaynaklardan metin içinde önce geçene önde yer verilmelidir.


Kaynak verilirken aşağıdaki örnekler esas alınıp sadece dergi adı italik olarak yazılmalı, diğer noktalamalar, sözcük ve harf aralıkları, büyük harfler, dergi, cilt, sayı, sayfa numaraları buna göre yazılmalıdır. Dergi adları Index Medicus’daki gibi kısaltılmalıdır:

 

Kaynak olarak makale kullanılıyorsa: 


15. Yavuz O, Cam M, Bukan N, Guven A, Silan F. Protective effect of melatonin on beta-cell damage in streptozotocin-induced diabetes in rats. Acta Histochem. 2003;105(3):261-6.Kaynak olarak kitap ve kitap bölümü kullanıldığında yazım şekli ve noktalama işaretleri bakımından aşağıdaki örnekler esas alınmalıdır:


Kitap:


“4. Baron EJ, Peterson LR, Fingeold SM: Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, 9. baskı, s.168-204, Mosby Co., London (1994).”

 

Kitap bölümü:


4. Swenson JM, Hindler JA, Peterson LR: Special tests for detecting antibacterial resistance, “Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds): Manual of Clinical Microbiology, 6. baskı” kitabında s.1356-72, ASM Pres, Washington (1995).Yerli kitaplarda basımevinin değil, yayınlayan kuruluşun adı ve varsa yayın numarası kullanılmalıdır.


“İst Tıp Fak Yayın No.20, İstanbul (2001)” gibi.”Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Doğrudan yararlanılmayan ya da başka kaynaklardan aktarılmış kaynaklar belirtilmemeli, basılmamış eserler, kişisel haberleşmeler, Medline taramalarından ulaşılan makalelerin özetleri kaynak gösterilmemelidir.