Belgü
Cover Image
ISSN 2149-5491 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/belgu

1.690

13.378

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi yayın organı olan Belgü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün ve derleme bilimsel araştırma çalışmalarına yer veren hakemli bir dergidir. Belgü, yılda bir sayı olarak yayımlanır.

Belgü açık erişimli bir dergi olup kâr amacı gütmemektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergi Bölümleri

Belgü’ye gönderilen çalışmalar, farklı dillerde bile olsa yayımlanması için başka yayın organlarına gönderilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır. Belgü’de bu nitelikte üç tür çalışma yayımlanır.

 • Hakemli Makaleler: Bu bölümde araştırma ve derleme çalışmaları yayımlanır. Bu yazıların kendi alanlarına yenilikçi teori ya da etki sağlayan çalışmalar olması beklenir. Bunlar çift körleme hakem değerlendirme sürecinden geçer.

 • Görüşler: Bu bölümde uzunluğu ne olursa olsun vaka takdimleri, tanımlayıcı çalışmalar ve kısa makaleler yer alır. Bunlar çift körleme hakem değerlendirme sürecinden geçer.

 • Kitap Tanıtımları-Eleştiriler-Mektuplar-Haberler: Hakem değerlendirmesine tabi olmayan çalışmalardır. Yayımlanmalarına editörler karar verir.

  Hakem Değerlendirme Süreci

  Hakemli makaleler ve Görüşler bölümüne gelen çalışmalar öncelikle editör değerlendirmesinden geçer. Editörler, gönderilen çalışmaları doğrudan reddedebilir. Çalışmalar reddi gerektirecek bir neden yoksa “çift körleme” yöntemiyle iki hakeme gönderilir.

  Çalışmalar, “çift körleme” sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkarılarak konuyla ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara, çalışmanın hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Değerlendirme sonucunda yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalara yönelik gerekçeler, editörler tarafından yazarlara iletilir. Yalnızca hakemlerin isimleri istekleri doğrultusunda yazarlara bildirilir. Hakemler ile yazarlar arasındaki tüm iletişim Belgü dergisi editörleri tarafından yürütülür. Hakemler ve yazarlar birbirleriyle ilişki kurmaz.

  Hakem değerlendirmesi ve tüm editoryal süreçler etik, açık, anlaşılabilir ve hesap verebilir olmak zorundadır.

  Derginin diğer bölümünde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler tarafından değerlendirilir. Yayımlanmasına karar verilmiş bir çalışmanın hangi bölümde yayımlanacağı ile ilgili son karar daima editörlere aittir. Derginin diğer bölümlerinde yayımlanması için gönderilen bir çalışmanın editörlerce hakemli makaleler bölümünde yayımlanması uygun görülürse, yazarının da onayıyla çalışma hakem değerlendirme sürecine alınabilir. Belgü nadir durumlarda, belli alanların uzmanlarından, belirli konularda çalışma talebinde bulunulabilir. Bu tür özel çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine alınmayabilir.

  Hakemler editörler tarafından, değerlendirilecek çalışmanın niteliğine uygun bilgi, tecrübe ve donanıma sahip kişilerden seçilir. Eğer hakem söz konusu çalışma hakkında kendini yeterli görmüyorsa veya yazarlarla olası bir çıkar çatışması muhtemelse değerlendirme yapmayı kabul etmemelidir.

Hakemler yaklaşık bir ay veya editörlerle önceden anlaşılan bir süre içinde değerlendirmeyi gerçekleştirmelidir. Bir aksaklık olması durumunda mümkün olan en kısa zamanda editörlere bilgi verilmelidir. Verilen süre içerisinde kendisine gönderilen çalışmayı değerlendirmeyen hakemin yerine başka bir hakem görevlendirilebilir. Ayrıca, hakemlik görevini zamanında yapmayan hakemin “Hakem Değerlendirme Kurulu” üyeliği editörlerce gözden geçirilir.

Hakemler değerlendirmelerini yazarken eleştirilerini uygun bir dille, yazarları incitmeyecek ve onlara hakaret etmeyecek şekilde belirtmelidir. Hakemler adil ve dürüst olmalıdır. Hakemler değerlendirme sürecini tam bir gizlilik içinde yürütmek zorundadır. Hakemler kendilerine gönderilen çalışmalardaki bilgileri açık veya üstü örtük olarak herhangi bir şekilde başkalarına açıklayamaz, herhangi bir yerde yayımlayamaz. Hakemler çalışmanın tamamı ya da bir kısmı için farklı bir görüşe ihtiyaç duyuyorsa bu durumu editörlere danışabilir.

Hakemler, kendilerine veya birlikte çalıştıkları kişilere ait çalışmalara gereksiz yere atıfta bulunulmasını talep etmemelidir. Hakemler çalışmanın yazarlarının kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışmaz, anlasa bile bu konuda yazarlara bilgi vermez. Hakemlerin eleştirileri açık ve anlaşılır olmalıdır, bütün eleştiri ve yorumlar ispatlanabilir olmalıdır. Hakemler eğer yayımlanması konusunda görüş bildiriyorsa, makalelerin bilimsel açıdan gelişmesi için katkıda bulunmalıdır. Hakemler dilerse yazar(lar)a aktarılmayacak şekilde sadece editörler tarafından okunacak eleştiri ve notlar yazabilir. Editörler bu yorumları yazara iletmez.

Bu kurallara uymayan hakem değerlendirmeleri editörler tarafından reddedilir ve yeni bir hakem belirlenir. Ayrıca gizlilik kurallarına uymayan hakemler için Belgü veya yazarlar hukuki süreçlere başvurabilir.

Hakem raporlarından sonra eğer makale yayımlanması için kabul edilmişse, yazarlar çalışmalarını hakem eleştirilerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. Eğer yazarlar çalışmaları üzerinde değişiklik yapmayı uygun görmüyorsa bunun nedenlerini açıklar. Bu durumda nihai karar editörlerde olsa da editörlerin karar veremediği durumlarda aynı veya farklı hakemlere tekrar başvurulabilir.

Açık Erişim Politikası

Belgü açık erişim politikasını desteklemektedir. Açık erişim kavramı Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından “[hakem değerlendirilmesinden geçmiş bilimsel literatürün] internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” şeklinde tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından oluşturulan politikalara bakılabilir. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10- translations/turkish-translation

Yazarlar yazılarını Belgü dergisinde yayımlanması için gönderdiklerinde herhangi bir ücret ödemez veya yayın sonrasında kendilerine telif hakkı ücreti ödenmesini talep etmez.

İntihal Politikası

Belgü’ye gönderilen çalışmaların daha önce başka yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur. Belgü istisnai durumlar haricinde çeviri yayımlamaz.

Bildiri, tez ya da diğer çalışmalardan geliştirilen makalelerde bu durum mutlaka dipnot ve bibliyografik künye gösterilerek belirtilmelidir.

Çalışmalarda intihal olduğunun tespiti durumunda çalışma reddedilir. Çok zorunlu haller haricinde Belgü’de çalışmanın yazarları haricindeki üçüncü kişilere ait bölümler veya görseller bulunmaz, yapılan alıntılar makul miktarda ve belirgin olmak zorundadır.

Yazar Rehberi

Makaleler genel olarak 50 bin karakterden daha uzun olmamalıdır. Kullanılan görseller metnin uzunluğuyla orantılı sayıda olmalıdır. Belirgin bir gerekçe bulunmadığı durumlarda veya editörlerle daha önceden anlaşılmış olması haricinde bu sınırlar Belgü’de yayımlanacak tüm çalışmalar için geçerlidir. Dergiye gönderilecek metin belgesi MS Word veya benzeri bir kelime işleme programıyla oluşturulmalıdır. Dosya adı birinci yazarın soyadından oluşmalıdır. Metin içindeki atıf, şekil, tablo ve kaynakçada APA 6 (American Psychological Association) kuralları uygulanır.

 • Çalışmaların yazım kurallarına uygun olması beklenmektedir.

 • Yazarların çalışmalarını, derginin hangi bölümü için gönderdiklerini belirtmeleri

  gerekmektedir.

 • Çalışmanın kısımları giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler/tartışma şeklinde oluşturulmalı ve aşağıdaki kurallara bağlı kalınarak yazılmalıdır.

  Başlık

  Makale başlığı, makalenin içeriğini yansıtmaya yeterli olmalı, gereksiz uzunlukta olmamalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına sırasıyla “yazar ad(lar)ı”, “Öz” ve “Anahtar Sözcükler” geldikten sonra İngilizce başlık verilmelidir. İngilizce başlık da Türkçe başlık formatı gibi yazılmalı ve başlıktan hemen sonra “Abstract” ve “Keyword”ler gelmelidir.

  Yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum, e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.

  Öz ve Anahtar Sözcükler

  Her makalenin başında mutlaka Türkçe ve İngilizce öz bulunmalı ve yaklaşık 250 kelime olmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Makalenin "Öz"ü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Her makalede en az üç ve en fazla beş tane, Türkçe ve İngilizce, anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler “Öz”den hemen sonra verilir. “Abstract”tan sonra ise İngilizce olarak anahtar sözcükler verilmelidir (Keywords). Anahtar sözcükler aralarına virgül gelecek şekilde yazılmalıdır.

  Bölümler ve Alt Bölümler

  Birinci düzey ana başlıklar kalın ikinci düzey başlıklar italik yazılır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

  Dipnot ve Kaynakça

  Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir. Dipnotlar ve Kaynakça kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır.

Dergi Makalesi

Grilli, M. L., Aydogan, S., ve Yılmaz, M. (2016). A study on non-stoichiometric p- NiOx/n-Si heterojunction diode fabricated by RF sputtering: Determination of diode parameters. Superlattices and Microstructures, 100, 924-933. doi: 10.1016/j.spmi.2016.10.059

Dergi Makalesi (yedi yazardan fazla olan)

Moher, D., Shamseer, L., Cobey, K. D., Lalu, M. M., Galipeau, J., Avey, M. T., ... Ziai, H. (2017). Stop this waste of people, animals and money. Nature News, 549, 23-25. https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/ pdf/549023a.pdf adresinden erişildi.

Kitap (basılı versiyon)
Küçük, L. (2015). Osmanlı bürokrasisinde Ardahan ve Karslı Devlet Adamları.

Ankara: Sonçağ Yayınevi.

Elektronik Kitap
O'Keefe, E. (t.y.). Egoism & the crisis in Western values.

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemiD=135 adresinden erişildi.

Kitap Bölümü

Tezcan, N. (2011). Seyahatnâme’nin genel yapısı, önemli yazmaları ve baskıları. N. Tezcan ve S. Tezcan (Ed.), Evliyâ Çelebi (s. 116-130) içinde. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Raporlar

Williams, J. (2009). The role of science in the management of the UK’s heritage (NHSS Report No. 1). National Heritage Science Strategy web sitesinden erişildi: http://www.heritagescienceforum.org.uk/test/images/dynamicImages/file/nhss_report_ 1_web.pdf

Çevrimiçi Yayımlanan Bildiri

Buckland, M. (2003). The electronic cultural atlas initiative. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 40(1), 514-515. doi: 10.1002/meet.14504001101

Master ve Doktora Tezleri

Elgün, Z. (2009). An exploratory study on the effects of isolated form-focused instruction and integrated form-focused instruction at the primary level English classrooms in Turkey. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Kitap Tanıtımları

Wood, B. (2018, Ocak 19). Quarks, culture, combogenesis [Tyler Volk tarafından yazılan Quarks to culture how we came to be adlı kitabın değerlendirmesi]. Science, 359, 6373, 281. doi:10.1126/science.290.5495.1304

Video

Sood, A. (2016). Every piece of art you've ever wanted to see -- up close and searchable. Ted Talks [Video Dosyası]. https://www.ted.com/talks/amit_sood_every_piece_of_art_you_ve_ever_wanted_to_s ee_up_close_and_searchable adresinden tedarik edilebilir.

Blog Yazıları

Cress, P. (2017, Aralık 11). Guest post: When authors get caught in the predatory (illegitimate publishing) net [Web blog yazısı]. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/12/11/guest-post-authors-get-caught- predatory-illegitimate-publishing-net/?informz=1 adresinden erişildi.

Şekiller

Şekil tanımları şekillerin altında yer alır. Bütün şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır. Şekiller metin belgesi içinde değil, ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalı ve aşağıdaki dosya isimlendirme formatına uymalıdır: birinciyazarsoyadı-şekil1.tiff

Şeklin tanımı yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır (APA6 kurallarına göre).

Tablolar

Tablolar metnin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak (eğer birden fazlaysa) verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir.

Yazar Telif Hakkı

Yayınlanmak üzere Belgü’ye gönderilen çalışmalarda yazarlar çalışmanın daha önce başka yerde yayımlanmadığını ve yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmediğini taahhüt eder.

Yayıma kabul edilen çalışmalarda yazarların telif hakkı formunu imzalayarak dergiye göndermesi beklenmektedir. Bu formla beraber yazarlar çalışmalarının yayımlanması için Belgü dergisine izin verir.

Üçüncü taraflara ait telif hakkına konu olan tüm malzemenin Belgü’de yayımlanması için gerekli olan izinlerin yazarlar tarafından alındığı Belgü tarafından varsayılır. Ne Belgü ne editörleri bu konuda sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Beyanı

Makale değerlendirme ve yayım sürecinde elde edilen tüm bilgiler derginin amaçları doğrultusunda arşivlenecektir. Bu bilgiler hakemler ve bilimsel danışma kurulları haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Sürüm-1. (Mart 2018) SA_BD 

Belgü

ISSN 2149-5491 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/belgu
Cover Image

1.690

13.378

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi yayın organı olan Belgü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün ve derleme bilimsel araştırma çalışmalarına yer veren hakemli bir dergidir. Belgü, yılda bir sayı olarak yayımlanır.

Belgü açık erişimli bir dergi olup kâr amacı gütmemektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergi Bölümleri

Belgü’ye gönderilen çalışmalar, farklı dillerde bile olsa yayımlanması için başka yayın organlarına gönderilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır. Belgü’de bu nitelikte üç tür çalışma yayımlanır.

 • Hakemli Makaleler: Bu bölümde araştırma ve derleme çalışmaları yayımlanır. Bu yazıların kendi alanlarına yenilikçi teori ya da etki sağlayan çalışmalar olması beklenir. Bunlar çift körleme hakem değerlendirme sürecinden geçer.

 • Görüşler: Bu bölümde uzunluğu ne olursa olsun vaka takdimleri, tanımlayıcı çalışmalar ve kısa makaleler yer alır. Bunlar çift körleme hakem değerlendirme sürecinden geçer.

 • Kitap Tanıtımları-Eleştiriler-Mektuplar-Haberler: Hakem değerlendirmesine tabi olmayan çalışmalardır. Yayımlanmalarına editörler karar verir.

  Hakem Değerlendirme Süreci

  Hakemli makaleler ve Görüşler bölümüne gelen çalışmalar öncelikle editör değerlendirmesinden geçer. Editörler, gönderilen çalışmaları doğrudan reddedebilir. Çalışmalar reddi gerektirecek bir neden yoksa “çift körleme” yöntemiyle iki hakeme gönderilir.

  Çalışmalar, “çift körleme” sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkarılarak konuyla ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara, çalışmanın hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Değerlendirme sonucunda yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalara yönelik gerekçeler, editörler tarafından yazarlara iletilir. Yalnızca hakemlerin isimleri istekleri doğrultusunda yazarlara bildirilir. Hakemler ile yazarlar arasındaki tüm iletişim Belgü dergisi editörleri tarafından yürütülür. Hakemler ve yazarlar birbirleriyle ilişki kurmaz.

  Hakem değerlendirmesi ve tüm editoryal süreçler etik, açık, anlaşılabilir ve hesap verebilir olmak zorundadır.

  Derginin diğer bölümünde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler tarafından değerlendirilir. Yayımlanmasına karar verilmiş bir çalışmanın hangi bölümde yayımlanacağı ile ilgili son karar daima editörlere aittir. Derginin diğer bölümlerinde yayımlanması için gönderilen bir çalışmanın editörlerce hakemli makaleler bölümünde yayımlanması uygun görülürse, yazarının da onayıyla çalışma hakem değerlendirme sürecine alınabilir. Belgü nadir durumlarda, belli alanların uzmanlarından, belirli konularda çalışma talebinde bulunulabilir. Bu tür özel çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine alınmayabilir.

  Hakemler editörler tarafından, değerlendirilecek çalışmanın niteliğine uygun bilgi, tecrübe ve donanıma sahip kişilerden seçilir. Eğer hakem söz konusu çalışma hakkında kendini yeterli görmüyorsa veya yazarlarla olası bir çıkar çatışması muhtemelse değerlendirme yapmayı kabul etmemelidir.

Hakemler yaklaşık bir ay veya editörlerle önceden anlaşılan bir süre içinde değerlendirmeyi gerçekleştirmelidir. Bir aksaklık olması durumunda mümkün olan en kısa zamanda editörlere bilgi verilmelidir. Verilen süre içerisinde kendisine gönderilen çalışmayı değerlendirmeyen hakemin yerine başka bir hakem görevlendirilebilir. Ayrıca, hakemlik görevini zamanında yapmayan hakemin “Hakem Değerlendirme Kurulu” üyeliği editörlerce gözden geçirilir.

Hakemler değerlendirmelerini yazarken eleştirilerini uygun bir dille, yazarları incitmeyecek ve onlara hakaret etmeyecek şekilde belirtmelidir. Hakemler adil ve dürüst olmalıdır. Hakemler değerlendirme sürecini tam bir gizlilik içinde yürütmek zorundadır. Hakemler kendilerine gönderilen çalışmalardaki bilgileri açık veya üstü örtük olarak herhangi bir şekilde başkalarına açıklayamaz, herhangi bir yerde yayımlayamaz. Hakemler çalışmanın tamamı ya da bir kısmı için farklı bir görüşe ihtiyaç duyuyorsa bu durumu editörlere danışabilir.

Hakemler, kendilerine veya birlikte çalıştıkları kişilere ait çalışmalara gereksiz yere atıfta bulunulmasını talep etmemelidir. Hakemler çalışmanın yazarlarının kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışmaz, anlasa bile bu konuda yazarlara bilgi vermez. Hakemlerin eleştirileri açık ve anlaşılır olmalıdır, bütün eleştiri ve yorumlar ispatlanabilir olmalıdır. Hakemler eğer yayımlanması konusunda görüş bildiriyorsa, makalelerin bilimsel açıdan gelişmesi için katkıda bulunmalıdır. Hakemler dilerse yazar(lar)a aktarılmayacak şekilde sadece editörler tarafından okunacak eleştiri ve notlar yazabilir. Editörler bu yorumları yazara iletmez.

Bu kurallara uymayan hakem değerlendirmeleri editörler tarafından reddedilir ve yeni bir hakem belirlenir. Ayrıca gizlilik kurallarına uymayan hakemler için Belgü veya yazarlar hukuki süreçlere başvurabilir.

Hakem raporlarından sonra eğer makale yayımlanması için kabul edilmişse, yazarlar çalışmalarını hakem eleştirilerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. Eğer yazarlar çalışmaları üzerinde değişiklik yapmayı uygun görmüyorsa bunun nedenlerini açıklar. Bu durumda nihai karar editörlerde olsa da editörlerin karar veremediği durumlarda aynı veya farklı hakemlere tekrar başvurulabilir.

Açık Erişim Politikası

Belgü açık erişim politikasını desteklemektedir. Açık erişim kavramı Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından “[hakem değerlendirilmesinden geçmiş bilimsel literatürün] internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” şeklinde tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından oluşturulan politikalara bakılabilir. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10- translations/turkish-translation

Yazarlar yazılarını Belgü dergisinde yayımlanması için gönderdiklerinde herhangi bir ücret ödemez veya yayın sonrasında kendilerine telif hakkı ücreti ödenmesini talep etmez.

İntihal Politikası

Belgü’ye gönderilen çalışmaların daha önce başka yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur. Belgü istisnai durumlar haricinde çeviri yayımlamaz.

Bildiri, tez ya da diğer çalışmalardan geliştirilen makalelerde bu durum mutlaka dipnot ve bibliyografik künye gösterilerek belirtilmelidir.

Çalışmalarda intihal olduğunun tespiti durumunda çalışma reddedilir. Çok zorunlu haller haricinde Belgü’de çalışmanın yazarları haricindeki üçüncü kişilere ait bölümler veya görseller bulunmaz, yapılan alıntılar makul miktarda ve belirgin olmak zorundadır.

Yazar Rehberi

Makaleler genel olarak 50 bin karakterden daha uzun olmamalıdır. Kullanılan görseller metnin uzunluğuyla orantılı sayıda olmalıdır. Belirgin bir gerekçe bulunmadığı durumlarda veya editörlerle daha önceden anlaşılmış olması haricinde bu sınırlar Belgü’de yayımlanacak tüm çalışmalar için geçerlidir. Dergiye gönderilecek metin belgesi MS Word veya benzeri bir kelime işleme programıyla oluşturulmalıdır. Dosya adı birinci yazarın soyadından oluşmalıdır. Metin içindeki atıf, şekil, tablo ve kaynakçada APA 6 (American Psychological Association) kuralları uygulanır.

 • Çalışmaların yazım kurallarına uygun olması beklenmektedir.

 • Yazarların çalışmalarını, derginin hangi bölümü için gönderdiklerini belirtmeleri

  gerekmektedir.

 • Çalışmanın kısımları giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler/tartışma şeklinde oluşturulmalı ve aşağıdaki kurallara bağlı kalınarak yazılmalıdır.

  Başlık

  Makale başlığı, makalenin içeriğini yansıtmaya yeterli olmalı, gereksiz uzunlukta olmamalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına sırasıyla “yazar ad(lar)ı”, “Öz” ve “Anahtar Sözcükler” geldikten sonra İngilizce başlık verilmelidir. İngilizce başlık da Türkçe başlık formatı gibi yazılmalı ve başlıktan hemen sonra “Abstract” ve “Keyword”ler gelmelidir.

  Yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum, e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.

  Öz ve Anahtar Sözcükler

  Her makalenin başında mutlaka Türkçe ve İngilizce öz bulunmalı ve yaklaşık 250 kelime olmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Makalenin "Öz"ü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Her makalede en az üç ve en fazla beş tane, Türkçe ve İngilizce, anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler “Öz”den hemen sonra verilir. “Abstract”tan sonra ise İngilizce olarak anahtar sözcükler verilmelidir (Keywords). Anahtar sözcükler aralarına virgül gelecek şekilde yazılmalıdır.

  Bölümler ve Alt Bölümler

  Birinci düzey ana başlıklar kalın ikinci düzey başlıklar italik yazılır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

  Dipnot ve Kaynakça

  Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir. Dipnotlar ve Kaynakça kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır.

Dergi Makalesi

Grilli, M. L., Aydogan, S., ve Yılmaz, M. (2016). A study on non-stoichiometric p- NiOx/n-Si heterojunction diode fabricated by RF sputtering: Determination of diode parameters. Superlattices and Microstructures, 100, 924-933. doi: 10.1016/j.spmi.2016.10.059

Dergi Makalesi (yedi yazardan fazla olan)

Moher, D., Shamseer, L., Cobey, K. D., Lalu, M. M., Galipeau, J., Avey, M. T., ... Ziai, H. (2017). Stop this waste of people, animals and money. Nature News, 549, 23-25. https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/ pdf/549023a.pdf adresinden erişildi.

Kitap (basılı versiyon)
Küçük, L. (2015). Osmanlı bürokrasisinde Ardahan ve Karslı Devlet Adamları.

Ankara: Sonçağ Yayınevi.

Elektronik Kitap
O'Keefe, E. (t.y.). Egoism & the crisis in Western values.

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemiD=135 adresinden erişildi.

Kitap Bölümü

Tezcan, N. (2011). Seyahatnâme’nin genel yapısı, önemli yazmaları ve baskıları. N. Tezcan ve S. Tezcan (Ed.), Evliyâ Çelebi (s. 116-130) içinde. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Raporlar

Williams, J. (2009). The role of science in the management of the UK’s heritage (NHSS Report No. 1). National Heritage Science Strategy web sitesinden erişildi: http://www.heritagescienceforum.org.uk/test/images/dynamicImages/file/nhss_report_ 1_web.pdf

Çevrimiçi Yayımlanan Bildiri

Buckland, M. (2003). The electronic cultural atlas initiative. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 40(1), 514-515. doi: 10.1002/meet.14504001101

Master ve Doktora Tezleri

Elgün, Z. (2009). An exploratory study on the effects of isolated form-focused instruction and integrated form-focused instruction at the primary level English classrooms in Turkey. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Kitap Tanıtımları

Wood, B. (2018, Ocak 19). Quarks, culture, combogenesis [Tyler Volk tarafından yazılan Quarks to culture how we came to be adlı kitabın değerlendirmesi]. Science, 359, 6373, 281. doi:10.1126/science.290.5495.1304

Video

Sood, A. (2016). Every piece of art you've ever wanted to see -- up close and searchable. Ted Talks [Video Dosyası]. https://www.ted.com/talks/amit_sood_every_piece_of_art_you_ve_ever_wanted_to_s ee_up_close_and_searchable adresinden tedarik edilebilir.

Blog Yazıları

Cress, P. (2017, Aralık 11). Guest post: When authors get caught in the predatory (illegitimate publishing) net [Web blog yazısı]. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/12/11/guest-post-authors-get-caught- predatory-illegitimate-publishing-net/?informz=1 adresinden erişildi.

Şekiller

Şekil tanımları şekillerin altında yer alır. Bütün şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır. Şekiller metin belgesi içinde değil, ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalı ve aşağıdaki dosya isimlendirme formatına uymalıdır: birinciyazarsoyadı-şekil1.tiff

Şeklin tanımı yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır (APA6 kurallarına göre).

Tablolar

Tablolar metnin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak (eğer birden fazlaysa) verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir.

Yazar Telif Hakkı

Yayınlanmak üzere Belgü’ye gönderilen çalışmalarda yazarlar çalışmanın daha önce başka yerde yayımlanmadığını ve yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmediğini taahhüt eder.

Yayıma kabul edilen çalışmalarda yazarların telif hakkı formunu imzalayarak dergiye göndermesi beklenmektedir. Bu formla beraber yazarlar çalışmalarının yayımlanması için Belgü dergisine izin verir.

Üçüncü taraflara ait telif hakkına konu olan tüm malzemenin Belgü’de yayımlanması için gerekli olan izinlerin yazarlar tarafından alındığı Belgü tarafından varsayılır. Ne Belgü ne editörleri bu konuda sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Beyanı

Makale değerlendirme ve yayım sürecinde elde edilen tüm bilgiler derginin amaçları doğrultusunda arşivlenecektir. Bu bilgiler hakemler ve bilimsel danışma kurulları haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Sürüm-1. (Mart 2018) SA_BD