Year 2016, Volume 64, Issue 2, Pages 189 - 201 2017-12-31

Ways of Explaining Temporal System of the Turkish Language to Russian Students
RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER

Elena OGANOVA [1]

69 1150

This work deals with differences in temporal systems of the Turkish and

the Russian languages with the accent on translation difficulties caused by

semantic diversity in these systems. The author focuses on structural and

semantic peculiarities of Turkish and Russian tenses and presents training

examples which throw light to semantic differences between two systems and

can to a certain extent prevent Russian students from making translation mistakes.

The analysis of these examples gave base to some general conclusions.

Bu çalışmada Rusça ve Türkçe zaman paradigmaları karşılaştırılmakta ve

iki dilin zaman paradigmalarının getirdiği semantik farktan kaynaklanan çeviri

zorluklarına dikkat edilmektedir. Çalışmada Türkçe ve Rusçanın zamanlarının

yapısal ve semantik özelliklerine vurgu yapılmakta ve iki dil arasında

ortaya çıkan semantik farkı anlatabilecek ve Rus öğrencilerin çeviri hatalarını

önleyebilecek Türkçe ve Rusça örnekler verilip bu örneklerin analiz edilmesine

dayalı bazı sonuçlar tespit edilmektedir.

 • Бондарко, А.В. (1971) Вид и время русского глагола (значение и употребление). М.: Просвещение, 1971. [Bondarenko, A.V. (1971) Rusça Gramerinde Fiiller: Görünüş ve Zaman (Anlamlar ve Kullanılış). Moskova: Prosvyaşeniye]
 • Гаджиев Э.Н. (2002). Видо-временные формы глагола в кумыкском и турецком языках (в сравнительном освещении). Махачкала: ДГПУ. [Gaciyev, E.N. (2002) Kumık ve Türkçe Dillerinde Fiillerin Zaman ve Aspekti: Karşılaştırmalı Analiz. Mahaçkale: Dağıstan Devlet Pedagojik Üniversitesi]
 • Керимов К.Р. (2002) Контрастивная аспектология лезгинского и русского языков. – Махачкала: ДГУ, 2002. [Kerimov, K.R. (2002) Lezgin ve Rus Dillerinin Karşılaştırmalı Aspektolojisi. Mahaçkale: Dağıstan Devlet Üniversitesi]
 • Насилов, Д.М. (1989) Проблемы тюркской аспектологии. Акциональность. Л.: Наука, 1989. [Nasilov, D.M. (1989). Türki Dillerde Aspekt Sorunları. Aksiyonalite. Leningrad: Nauka.]
 • Оганова, Е.А., Ларионова, Е.И. (2014) Современный турецкий язык: практикум по грамматике. М.: МБА. [Oganova, E., Larionova, E. (2014) Çağdaş Türkçe Gramerinin Uygulamalı Ders Kitabı. Moskova: MBA]
 • Bacanli, Eyüp (2014), Kılınış Kategorisi ve Altaycada Kılınış Belirleyicisi Olarak Art Fiiller, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Banguoğlu, Tahsin (1998), Türkçenin Grameri (5. baskı), Ankara, TDK Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (2009), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yayınları.
 • Gencan, Tahir Nejat (1971), Dilbilgisi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Johanson L. (1971), Aspekt im Türkischen, Uppsala.
 • Korkmaz, Zeynep (2007), Türkiye Türkçesi Grameri, Şekil Bilgisi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tanyü, Ali Şevki (1974), Temel Rus Grameri, Danimarka, Kopenhag Üniversitesi Slavistik Enstitüsü, 1974.
Journal Section Research Article
Authors

Author: Elena OGANOVA
Country: Russian Federation


Dates

Publication Date: December 31, 2017

APA OGANOVA, E . (2017). RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, 64 (2), 189-201. Retrieved from http://dergipark.org.tr/belleten/issue/33870/374980