Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 9 - 17 2018-09-10

Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı

Orhan Ahmet Şener [1]

98 176

Bu çalışmanın amacı spor eğitimli mücadele sporcularında kişilik özellikleri, vücut imajı ve sürekli kaygı durumunun araştırılmasıdır.  Araştırmaya 155 kadın ve 189 erkek üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Öğrencilere kişilik testi, vücut imajı ölçeği ve sürekli kaygı envanteri uygulanmıştır. İstatistiksel farklılıklar için t- testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan mücadele sporcusu öğrencilerde kişilik testi erkeklerde 29,25 ve kadınlarda 25,85 puan bulunurken vücut imaj puanı erkeklerde 88,18 ve kadınlarda 97,16 puan bulunmuştur. Sürekli kaygı durumları ise erkeklerde 22,11 ve kadınlarda 22,05 puan olarak bulunmuştur. Cinsiyete göre erkek ve kadınlar arasında kişilik özellikleri vücut imajı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05 ve p<0,001). Sürekli kaygı durumları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç: Mücadele sporcuları dengeli bir kişilik özellikleri yanında kendi vücutlarından memnun oldukları ve düşük seviyede sürekli kaygı taşıdıklarını söyleyebiliriz. Cinsiyete göre erkeklerin kadınlara göre daha dengeli kişilik özellikleri ve kendi vücutlarından daha memnun oldukları söylenebilir. Kişilik olumlu özelliklerini artırıcı ve vücut algısını düzeltici çalışmalar sporcuların eğitim programlarında yer almalıdır.

Öğrenci, Kişilik, Vücut algısı
  • Acar, Ö. T. (2010). Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu ve Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinde Beden Algısı ve İyilik Halinin Beden Kitle İndeksi ve Vücut Yağ Dağılımı ile İlgisi. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi.Aktaş, A., Aştı, T. A., Bakanoğlu, E., & Çelebioğlu, M. (2010). Bir hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin beden imgesi algısının belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 18-2.Aşçı, F.H., (1994). Genç Erkek Milli Basketbolcuların Kendini Fiziksel Algılama Ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri, Spor Bilimleri Dergisi Sbd, c:7, s:4 ss:13-20.
  • Başaran M. H., Taşğın Ö.,Sanioğlu A.,Taşkın A.K., (2009).Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 , s.534-542 Canbaz S., Sunter, T., Pekşen, Y., (2005). “Samsun Çıraklık Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Cırakların Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylul Sayısı, s.16-22.Cooper Z, Fairburn C, Hawker DM, (2007). Obezitenin Bilişsel Davranışçı Tedavisi. Çeviri ed: Çetin M, Çeviri: Sabancıoğlu F. Yıltem Matbaası, İstanbul, 97-128. Çakar F.S., Karayol S.S., (2015). The Impact of Body Image and Self-Esteem on Turkish Adolescents’ Subjective Well-Being, Psychology Research, September, Vol. 5, No. 9, 536-551 doi:10.17265/2159-5542/2015.09.005Çeliköz N.,Sır N.Ş. , (2016). Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, s.118-131, Makale No: 14 ISSN: 2146‐9199 Dalkıran, O., (2012). Dershane Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitede Bulunma Değişkenine Göre Sürekli Kaygı, Sınav Kaygısı ve Sosyal Beceri Düzeyleri ile Sınav Performanslarının Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Universitesi Sağlık Bilimleri Enstitusu.Deryahanoğlu, G., İmamoğlu, O., Yamaner, F., & Uzun, M., (2016). Anthropometriccharacteristics of sedentary women and comparison of their psychological states, Journal of Human Sciences, 13(3), 5257-5268. doi:10.14687/jhs.v13i3.4106 Deveci S., Erhan C., Ayşe A. Y., (2012). “Doğu Anadolu’da Yeni Acılan Bir Üniversitenin Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal ve Demografik Faktörler ile İlişkisi”, Dicle Tıp Dergisi, 39(2), s. 189-196.Develi, E. (2006). “Konya’da İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerin Sürekli Kaygı Durumlarının İncelenmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya.Durna, U.,( 2005).A ve B Tipi kişilik yapılarını ve bu kişilik yapılarını etkileyen faktörlerle ilgili bir araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 276‐ 290 Göksan, B., (2007). Ergenlerde beden imajı ve beden dismorfik bozukluğu. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi.İmamoğlu, G., (2017). Resim Eğitimi ve Temel Eğitim Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. İdil, 6 (37), s.1-20.İmamoğlu, G. (2017). Sanat Eğitimi Öğrencileri ile Sosyal Bilimler Öğrencilerinin Sürekli ve Durumluk Kaygılarının Karşılaştırılması. idil, 6 (33), s.1-20.İmamoğlu G., Demirtaş Ö., (2017a). Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Bireylerde Vücut İmajı, Benlik Tasarımı ve Stres Düzeyi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, sh.850 İmamoğlu G., Demirtaş Ö., (2017b). Spor, Sanat ve Din Eğitiminin Vücut İmajı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, The 9th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS-2017),Çorum, sh.84 İmamoğlu G., Demirtaş Ö., (2017c). Investigation of Students' Views Who Receive Art and Religious Training about Body Image, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), Volume 3 (Special Issue),pp.476-483İmamoğlu O, Ağaoğlu S, Eker H.,(2010). Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(4),sh.1-12Karabulut O., Atasoy M., Kaya K., Karabulut A., (2013). “13-15 Yaş Arası Erkek Futbolcuların Durumluk ve Surekli Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), s. 243-253.Karagöz, N., Karagün, E. (2015). Profesyonel Sporcuların Beden İmajı Üzerine Betimsel Bir Çalışma, Sport Sciences (NWSASPS), 2B0102, 10(4):34-43.Kaya, E., Sarı İ.,Tolukan E., Gulle, M. (2014). Examination of Trait Anxiety Levels of Physical Education and Sports Students (Ibrahim Cecen University Case), Social and Behavioral Sciences, 152, s. 399-402.Kundakçı, A. H. (2005), Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Benlik Algıları, Vücut Algısı ve Stres Belirtileri Açısından Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Koparan Ş., Öztürk F. ve Korkmaz N.H., (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlik Algısı ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bursa Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, Sports Sciences, 2B0059, c:5, s:4, ss:286-293. http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-586-9.pdf ( Erişim Tarihi: 03.07.2014).Morrison T. G., Kalin, R., & Morrison, M. A. (2004). Body-image evaluation and body-image investment among adolescents: A test of sociocultural and social comparison theories. Adolescence, 39(155), 571.Özgüven İ.E. ,(2000).Psikoljik testler. Ankara: Pdrem Yayınları Özyürek A., Demiray K., (2010). Yurtta ve ailesi yanında kalan ortaöğretim öğrencilerinin kaygı düzeylerinin karşılaştırılması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2); 247-256 Smith D., Thompson K., Raczynski J., and Hinler J., (1999). Body İmage Among Men and Women in a Biracial Cohort: The Cardia Study. International Journal of Eating Disorders, Jan 25(1), p:71-82.Tutkun E., İmamoğlu O., Atan T., (2017). Üniversiteli Spor Eğitimli Öğrenciler ve Sedanterlerin Kaygı Durumları, Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 21-23 Mayıs, BURSA. www.uludagbalkansporbilimleri. Org.,Tomrukçu, B., (2008).Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile İş Değerleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Yılmaz, İ., Alpay D., Sibel G. G., Elçin P. K., (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Örnek Çalışma”, Electronic Journal of Vocational Colleges,4(4), s. 16-26Uğrak, U., (2014). Sürekli Kaygı Düzeyli Poliklinik Hastalarının Sağlık Hizmetlerini Kullanma Eğilimlerinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Uzuntarla Y., Uğrak U., Cihangiroğlu N., (2016). Sürekli Kaygı İle Atılganlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 42, s.1704-1710| Uzuntarla, Y., Cihangiroğlu, N., Ceyhan S., Eroğlu, M., (2015). “Universite Oğrencilerinin Surekli Kaygı Duzeyleri ile Sosyodemografik Ozellikleri Arasındaki İlişkinin Analizi”, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), s. 156-169.Yamak B., İmamoğlu O., Çebi M.,(2016). Adölesanların Fiziksel Uygunluk Seviyelerinin Vücut İmajı, Benlik Tasarımı ve Stres Düzeyine Etkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 191-201Yücel, E. O., (2003).Tekvandocuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Müsabakalardaki Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Cilt 2 Sayı 2
Authors

Orcid: 0000-0002-3580-4362
Author: Orhan Ahmet Şener (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { besbid468157, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {9 - 17}, doi = {}, title = {Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı}, key = {cite}, author = {Şener, Orhan Ahmet} }
APA Şener, O . (2018). Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 9-17. Retrieved from http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/468157
MLA Şener, O . "Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 9-17 <http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/468157>
Chicago Şener, O . "Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 9-17
RIS TY - JOUR T1 - Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı AU - Orhan Ahmet Şener Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 17 VL - 2 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı %A Orhan Ahmet Şener %T Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P - %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Şener, Orhan Ahmet . "Mücadele Sporcularında Kişilik Özellikleri, Vücut İmajı Ve Sürekli Kaygı". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (September 2018): 9-17.