Year 2014, Volume 1, Issue 1, Pages 81 - 92 2014-09-15

RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings

ALİ ARSLAN [1]

256 820

In Expression, an organ like hands and fingers point out using and make drawings line is an important element. Companions of the Prophet’s every move has act sensitively in the transfer. This issue also gives us a suff icient amount of news. In our article, we will try to shov what these methods is used by Prophet (saas) hrough examples. Also in the hadith annotations on these drawings referred to what issues and how they are made of drawings will be shown. Mark and line methods, particularly in terms of education, prospecting by methods of expression that appeals to the eye will be focused on the need.

ÖZET
Anlatımda el, parmak gibi uzuvlarla işârette bulunmak ve çizim yapmak anlatımı destekleyici
önemli yöntemlerdendir. Resülullah (sav)’in her hareketini bize nakletmede çok hassas olan Sahabe
(ra), bu konuda da bize yeterli miktarda bilgi aktarmıştır.. Makalemizde, bu yöntemlerin Resülullah
(sav) tarafından ne şekilde kullanıldığı örnekler üzerinden ortaya konulmuştur. Ayrıca hadis
şerhlerinde bu çizimler ile ilgili hangi konulara değinildiği ve nasıl çizimlerin yapıldığı gösterilmiştir..
Özellikle eğitim-öğretimde, anlatımın göze de hitap eden metotlarla zenginleştirilmesi gerektiğine
vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşâret, Çizgi, Hadis, Eğitim, Metot.
ABSTRACT
In Expression, an organ like hands and fingers point out using and make drawings line is an
important element. Companions of the Prophet’s every move has act sensitively in the transfer. This
issue also gives us a suff icient amount of news. In our article, we will try to shov what these methods
is used by Prophet (saas) hrough examples. Also in the hadith annotations on these drawings referred
to what issues and how they are made of drawings will be shown. Mark and line methods, particularly
in terms of education, prospecting by methods of expression that appeals to the eye will be focused
on the need.
Keywords: Sign, Line, Hadith, The Education, Method.

 • Aldemir, Halil, Soner Duman İbn Hacer El-Askalanı Muhtasar Fethu’l-Bârî, Polen Yayınları, İstanbul, 2006. Arslan, Ali, Hadislerde Meseller ve Benzetmeler, Kastamonu, 2013.
 • Aşkar, M.Süleyman, Ef’âlu’r-Resûlve Delâletühe ‘ale’l-Ahkâmi’ş-Şeriyye,2. baskı,Beyrut,1988. el-Aynî, Bedruddin Ebû Muhammed Mahmûd, Umdetü’l-Kârî Şerh-i Sahîhi’l-Buhârî, 1. baskı, Beyrut, 200
 • Başaran, Selman - Sönmez, M. Ali, Hadis Usûlü ve Tarihi, Emin Yayınları, 3. baskı, Bursa, 2012.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmâil el-Câmiu’s-Sahîh, 1. baskı, Riyâd, 2008. ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, Sünen, 1. baskı, Riyâd, 2000.
 • Erul, Bünyamin, “Hz. Peygamber ve Beden Dili”, Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu Işığında İslamın Güncel Sunumu, TDV Yayınları, Ankara, 2006.
 • İbn Hâcer, Ebu’l-Fadl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali el-Askalanî, Fethu’l-Bârî bi Şerh-i Sahîhi’l-Buhârî, 1. baskı, 2001, Riyâd.
 • İbn-i Hıbbân, Sahîh, İhbâruhu an Menâkıb, (tahkik, Şuayb el- Arnavud), 2. baskı, Beyrut, Müessestü’lRisâle, 1993. 43 Abdullah Özbek, a.g.e., s.216; Ayrıca bkz. Ali Arslan, Hadislerde Meseller ve Benzetmeler, Kastamonu, 2013, s.66.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî, Sünen, Beyrut, 1998, 1. baskı.
 • İbn Manzûr, Cemâlüddîn Ebû’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, 3. baskı, Beyrut, 1999.
 • Kâmil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, baskı, Ankara, 1984.
 • Kara, Necati, “Bir Bildirişim Dizgesi Olarak Beden Dili (Bir Metin Olarak Beden Dili) -Kur’an Örneği-“, 17-18 Mayıs 2001 Kur’an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik-Sempozyumu, Bakanlar Matbaası, Erzurum, ss. 423-442.
 • Karataş, Mustafa, “Hz. Peygamber’in Beden Dili”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 8, İstanbul, 2003, ss. 49-71.
 • Kavaklıoğlu, Mahmut, “Sergilediği Beden Dili Açısından Hz. Peygamber”, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı 6, 2004/2, ss. 49-80.
 • Macit, Yusuf, “Beden Dili: Hz. Peygamber Örneği”, Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 1, 2012, ss. 29-44;
 • Muhammed Tâhir b. Abdulkâdir, Târîhu’l-Hatti’l-Arabiyyi ve Adâbihî, Mektebetü’l-Hilâl,1939.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin el-Haccâc el-Kuşeyrî, el-Câmiu’s-Sahîh, 1. baskı, Riyâd, 2006. en-Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya b. Şeref b. Mürî, et-Takrîb ve’t-Teysîr, Dâru’l-Kütübü’l-Ilmiyye, 1. baskı, Beyrut, 1987.
 • Özbek, Abdullah, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, 3. baskı, Esra Yayınları, İstanbul, 1994
 • Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevre, el-Câmiu’s-Sahîh, (Mustafa Halebî Baskısı), 1. baskı, Mısır, 1962.
 • Yıldırım, Kadri, “Arap Dili ve Belâğatında Bedensel Beyân”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl 6, sayı 13, (Güz 2002), ss. 295-314. ez-Zebîdî, Seyyit Muhammed Murteza, Tâcu’l-Arûs, Matbaatü Hukûmet-i Kuveyt, Kuveyt, 1977.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: ALİ ARSLAN

Dates

Publication Date: September 15, 2014

Bibtex @ { beuifd47055, journal = {BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {2148-3728}, eissn = {2148-9750}, address = {Bulent Ecevit University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {81 - 92}, doi = {}, title = {RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings}, key = {cite}, author = {ARSLAN, ALİ} }
APA ARSLAN, A . (2014). RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1 (1), 81-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/beuifd/issue/3453/47055
MLA ARSLAN, A . "RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings". BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 1 (2014): 81-92 <http://dergipark.org.tr/beuifd/issue/3453/47055>
Chicago ARSLAN, A . "RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings". BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 1 (2014): 81-92
RIS TY - JOUR T1 - RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings AU - ALİ ARSLAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 92 VL - 1 IS - 1 SN - 2148-3728-2148-9750 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings %A ALİ ARSLAN %T RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings %D 2014 %J BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 2148-3728-2148-9750 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ARSLAN, ALİ . "RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings". BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 1 / 1 (September 2014): 81-92.
AMA ARSLAN A . RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2014; 1(1): 81-92.
Vancouver ARSLAN A . RESÜLULLAH (SAV)’İN ANLATIM TARZINDA BEDEN DİLİ UNSURLARI: JESTLER VE ÇİZİMLER The Prophet (SAAS) ‘S Narrative Style, Body Language Items: Gesture and Drawings. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2014; 1(1): 92-81.