Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 91 - 106 2018-11-15

Organizational Resistance Of Marble Factories By Perception Of Employees
ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI

Funda Kıran [1] , Mehmet Özmen [2]

53 103

The main purpose of this research is to investigate how their employees perceive organizational resilience of marble factories. The research was carried out by using quantitative research methods. The sample of research consist of 146 participants working in 10 marble factories and the population of research is marble factories operating in the district of Bucak in Burdur province. In the results of the study, it was determined that the average of the general organizational resilience is high according to perception of the employees. When the sub-dimensions are examined; it has been found that the perception of robustness sub dimension which shows the resistance capacity is very high, agility sub-dimension which expresses how easily and quickly the workplaces adapt to changing conditions and the perception of integrity sub-dimension which means that the employees act as a whole are high level. Organizational resilience perceptions do not differ significantly according to variables such as gender, age and working time in the workplace while the perception of them differs in terms of educational status and title in the workplace.  

Bu araştırmanın temel amacı mermer fabrikaların örgütsel dayanıklılıklarının, çalışanlarının algılarında nasıl olduğunu araştırmaktır. Araştırma Burdur ili Bucak ilçesinde faaliyet gösteren mermer fabrikaları evreninde, 10 mermer fabrikasında çalışan toplam 146 katılımcı örnekleminde nicel araştırma yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarında çalışanların algılarında fabrikalarının genel örgütsel dayanıklılıkları yüksek düzeydedir. Alt boyutlar incelendiğinde; firmaların direnç kapasitesini gösteren sağlamlık alt boyutu algısının çok yüksek, işyerlerinin değişen koşullara ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde uyum sağladığını ifade eden çeviklik alt boyutu ve çalışanların bir bütün olarak hareket etmesini ifade eden bütünlük alt boyutu algısının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel dayanıklılık algıları çalışanların cinsiyet, yaş ve işyerinde çalışma süresi gibi değişkenlere göre anlamlı farklılıklar göstermezken, eğitim durumlarına ve işyerindeki ünvanlarına göre anlamlı farklılıklar göstermiştir.  

 • Aleksic, A., Stefanovic, M., Arsovski, S. ve Tadic, D. (2013). An assessment of organizational resilience potential in SMEs of the process industry, a fuzzy approach. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 26 1238 - 1245
 • Ates, A. ve Bititci, U. (2011). Change process: a key enabler for building resilient SMEs. International Journal of Production Research. 49:18, 5601-5618, DOI: 10.1080/00207543.2011.563825
 • Bitmiş, M. G., Sökmen, A. ve Turgut, H. (2013). Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 15 (2). 27-40.
 • Crichton, M. T., Ramsay, C. G. Ve Kelly, T. (2009). Enhancing Organizational Resilience Through Emergency Planning: Learnings from Cross-Sectoral Lessons. Journal of Contingencies and Crisis Management. 17 (1).
 • Çetin, F. ve Basım, N. (2011). Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü. "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 13 (3). 79 - 94
 • Denhart, J. ve Denhart, R. (2010). Building Organizational Resilience and Adaptive Management. s. 333- 348 (Ed.) J. W. Reich, A. J. Zautra, J. S. Hall, Handbook of Adult Resilience. London The guilford Press.
 • Gittell, J. H., Cameron, K., Lim, S. ve Rivas V. (2006) Relationships, Layoffs, and Organizational Resilience Airline Industry Responses to September 11. The Journal Of Applied Behavioral Science, 42 (3), 300-329 DOI: 10.1177/0021886306286466
 • Hamel, G. ve Valikangas, L. (2003). The quest for Resilience. Harward Business Review. https://hbr.org/2003/09/the-quest-for-resilience
 • Ignatiadis, I. ve Nandhakumar, J. (2007). The Impact Of Enterprise Systems on Organizational Resilience. Journal of Information Technology (2007) 22, 36–43
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı, Nicel-Nitel-Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. Human Resource Management Review, 21(3), 243-255.
 • Linnenluecke, M. K., Griffiths A. ve Winn M. (2012). Extreme Weather Events and the Critical Importance of Anticipatory Adaptation and Organizational Resilience in Responding to Impacts. Business Strategy and the Environment. 21, 17–32
 • Mallak, L. (1998). Putting organizational resilience to work. Industrıal Management-Chıcago Then Atlanta-, 8-13.
 • Pal, R., Torstensson, H. ve Mattila H. (2014). Antecedents of organizational resilience in economic crises—an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs. International Journal of Production Economics, 147, 410-428.
 • Sahebjamnia, N,., Torabi, S. A. ve Mansouri, S. A. (2014). Integrated business continuity and disaster recovery planning: Towards organizational resilience. European Journal of Operational Research. 242 261–273
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2008). Kurulan ve kapanan şirket ve kooperatif sayısı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1080.
 • Ülker Tümlü, G. ve Recepoğlu, E. (2013). Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 3 (3) 205- 2013
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 29 (3). 1-11
 • Deniz, D. & Ünsal P. (2010). İşyerinde yıldırmaya uğramada dışadönük ve nevrotik kişilik yapıları ile cinsiyetin rolü. "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 12 (1), 219 - 44.
 • Kantur, D. & Iseri-Say A. (2015). Measuring organizational resilience: a scale development. Journal of Business, Economics & Finance. 4(3), 2146 – 7943. DOİ: 10.17261/Pressacademia.2015313066
 • Sümbüloğlu, K. (1993). Sağlık bilimlerinde araştırma teknikleri ve istatistik. Matiş yayınları: Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Funda Kıran (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Özmen
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { bifd468687, journal = {Bucak İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {91 - 106}, doi = {}, title = {ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI}, key = {cite}, author = {Kıran, Funda and Özmen, Mehmet} }
APA Kıran, F , Özmen, M . (2018). ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1), 91-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/468687
MLA Kıran, F , Özmen, M . "ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 91-106 <http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/468687>
Chicago Kıran, F , Özmen, M . "ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 91-106
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI AU - Funda Kıran , Mehmet Özmen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bucak İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 106 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bucak İşletme Fakültesi Dergisi ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI %A Funda Kıran , Mehmet Özmen %T ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI %D 2018 %J Bucak İşletme Fakültesi Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kıran, Funda , Özmen, Mehmet . "ÇALIŞANLARININ ALGILARIYLA MERMER FABRİKALARININ ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIKLARI". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 / 1 (November 2018): 91-106.