Year 2019, Volume , Issue 89, Pages 171 - 192 2019-04-30

The Problematic of Women in the Turkish Republics: Current Status of Women in the Turkic Republics in the Light of the International Reports
Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu

Bahar Özsoy [1]

4 22

With the collapse of the Soviet Union in the late twentieth century individual country gained independence in Central Asia and the Caucasus and in the intervening quarter of a century in these countries have occurred important political, economic and social changes. In particular, crises occurring in the economic and social fields affected deeply the lives of women, thus women’s current positions have been shaped in the context of east-west, old-new stability-confusion. In the study, it was evaluated the national context in Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan studies and applications which aimed at ensuring gender equality and international context with statistics related to women published in 2015 Human Development Report and Global Gender Gap Report.

XX. yüzyılın sonlarında Sovyetlerin dağılması ile birlikte teker teker bağımsızlığını kazanan Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde, aradan geçen çeyrek asırda önemli siyasi, ekonomik, toplumsal değişimler yaşanmıştır. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik ve toplumsal alanda meydana gelen çözülmeler, kadınların yaşamlarını derin bir biçimde etkilemiş, kadınların mevcut konumları doğu-batı, eski-yeni, istikrar karışıklık bağlamında şekillenmiştir. Çalışmada, ulusal bağlamda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan’da cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışma ve uygulamalar, uluslararası bağlamda ise son yayımlanan İnsani Gelişme Raporu (Human Development Report) ve Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporundaki (Global Gender Gap Report) kadınlarla ilgili veriler değerlendirilmiştir.
 • ADB (2016). Basic Statistic 2016 Economic Research and Regional Cooperation Department. April.
 • ADB (2013a). Kazakhstan Country Gender Assessment. Philippines.
 • ADB (2013b). Gender Equality and the Labor Market: Cambodia, Kazakhstan, and the Philippines. Philippines.
 • Akçiçek, Arda (2015). 2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı. Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü Raporu.
 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (2015). Azərbaycanda Səhiyyə, Sosial Təminat və Mənzil Şəraiti. Bakı.
 • Bassiuoni, Sarah. Briefing Note on the Situation of Women in Central Asia. UN Working Paper. http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/genderequality/ (Erişim Tarihi: 10.10.2016).
 • Blackburn, Rebecca Anne (2011). Women of Kyrgyzstan and Tajıkıstan: Hıstorıcal Legacıes Impactıng Contemporary Involvement. Master Thesis of Arts in Russian: University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Dedeoğlu, Saniye (2009). “Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstihdamı”. Çalışma ve Toplum: 41-54.
 • Dedeoğlu, Saniye ve Adem Yavuz Elveren (2012). Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dudwick, Nora (2015). Missing Women” in the South Caucasus: Local perceptions and proposed solutions. World Bank.
 • Egamberdieva, Turgunoy (2016). “The Factors Increasıng the Actıvıty of Women ın the Formatıon of State and Socıety ın Uzbekıstan”. The Advanced Science Journal 1: 47-51.
 • European Bank (2015). Legal Barriers to Women’s Participation in the Economy in the Kyrgyz Republic. www.ebrd.com/documents/admin/legal-barriers-gender.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2016).
 • FAO (2015). Gender and Land Statistics Recent developments in FAO’s Gender and Land Rights Database. Rome.
 • UNDP (2007). Gender Attitudes in Azerbaijan Trends and Challenges. Azerbaijan Human Development Report 2007.
 • “Gender issues, Situation in the field of Gender Mainstreaming in the Republic of Azerbaijan”. http://www.mfa.gov.az/en/content/111, 2013. (Erişim Tarihi: 25.07.2016).
 • Geybullayev, Geybulla ve Erol Kurubaş (2002). “Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyonu: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7(1): 19-45.
 • Gureyeva Aliyeva, Yuliya (2011). Policy Attitudes towards Women in Azerbaijan: Is Equality Part of the Agenda?, http://www.gwi-boell.de/en/2011/02/07/policyattitudes-towards-women-azerbaijan-equality-part-agenda (Erişim Tarihi: 29.07.2016)
 • Gureyeva-Aliyeva, Yulia ve Tabib Huseynov (2011). “Can you be an IDP for twenty years?” A compara tive field study on the protection needs and attitudes towards displacement among IDPs and host communities in Azerbaijan. Brookings Institution-London School of Economics Project on Internal Displacement. Baku.
 • Human Rights Watch Memorandum. Domestic violence in Kyrgyzstan https://www.hrw.org/legacy/pub/2008/eca/Kyrgyzstan_domestic_violence220908.pdf. (Erişim Tarihi: 20.09.2016).
 • Ibraeva, Gulnara, Anara Moldosheva ve Anara Niyazova (2012). World Development Report 2012 Gender Equalıty and Development. Background Paper, Kyrgyz Country Case Study.
 • İbrahim, Saima (2013). “Status of Women in Uzbekistan”. IOSR Journal Of Humanities And Social Science 10 (3) (Mar. - Apr.): 47-55.
 • Ibrahimova, Sitara and Shahin Abbasov (2011) ‘Azerbaijan: Baku confronting the issue of early marriage’. Eurasianet.org. 24 June 2011, http://www.eurasianet.org/node/63727 (Erişim Tarihi: 20.09.2016).
 • ILO (2013). Global Employment Trends for Youth: A generation at risk. Geneva.
 • ILO (2015). Labour Market Transitions of Young Women and Men Eastern Europe and Central Asia. Work4Youth Publication Series No. 28.
 • Kapysheva, Aizhan (2014). The Analysis of Women’s Marital Rights in Kazakhstan: Challenges of Gender Equality. Nazarbayev University.
 • Khatchvani, Tinatin (2015). The impact of gender-related stereotypes on intimate partner violence in the South Caucasus: Comparative study of Azerbaijan, Georgia and Armenia. Degree project in Criminology. 15 Credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Criminology.
 • Mandl, Sabine (2011). Women in Azerbaıjan Peace, Security and Democracy from a Women’s Rights Perspective. Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights.
 • Merhdiyeva, Günel (2015). “Violence against women in Azerbaijan: big challenge, weak policy”,http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2015/04/violence-against-women-in-azerbaijan (Erişim Tarihi: 17.10.2016)
 • Myrzabekova, Altynai (2013) ‘Kyrgyz politician gets her bride-theft law’, Institute for War and Peace Reporting, 14 February 2013, http://iwpr.net/report-news/kyrgyz-politician-gets-her-bride-theft-law, (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (2012). Women and Man in the Kyrgyz Republic 2007-2011 Compendium of Gender Disaggregated Statistics. Bishkek.
 • National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (2013). Women and Man in the Kyrgyz Republic 2008-2012 Collection of Gender-disaggregated Statistical Data. Bishkek.
 • Nazarbayev University, https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/student-conference-2014/aizhan-kapyshevawomen27s-rights-full-paper-pdf (Erişim Tarihi: 23.07.2016).
 • OECD (2014). Social Institution & Gender Index KAZAKHSTAN, http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/KZ.pdf (Erişim Tarihi: 15.08.2016).
 • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2013) ‘Azerbaijan – UN SR VAW Calls for Sweeping Accountability for Acts of Violence against Women’, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx-?NewsID=14068 (Erişim Tarihi: 20.07.2016).
 • Rizvanova, Milyausha (2012). Sovyet Sonrası Orta Asya’da Kadın: İmaj ve Gerçeklik. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Rosenberg, Chanie (1990). Kadınlar ve Perestroyka. Çev. Osman Akınhay. İstanbul: Pencere Yay.
 • Şafakcı, İnci Yelda. “Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Sovyet Mirası”. https://www.academia.edu/5836945/Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z_T%C3%BCrk_Cumhuriyetlerinde_Sovyet_Miras%C4%B1 (Erişim Tarihi: 18.10.2016)
 • Sipahi, Esra Banu ve Bahar Özsoy (2016). Kadın Dostu Kent İmgesi, Sorunları ve Beklentileri Bağlamında Gaziantepli Kadınlar Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Aktaş Ofset Matbaacılık.
 • State Committee on Women’s Problems of the Republic of Azerbaijan (2004). Report in Response to a Questionnaire for Governments, Relating to the Implementation of the Beijing Platform for Action (1995) and the outcome documents of the 23rd special session of the General Assembly of the United Nations (2000). Baku: United Nations.
 • Statıstıcal Commıssıon and Economıc Commıssıon for Europe (2000). Turkmenıstan Development of Gender Statıstıcs in Turkmenıstan. Conference of European Statıstıcıans Workıng Paper No. 16. Italy.
 • Submission to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2012). Review of Turkmenistan under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Geneva. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/-CEDAW/Shared%20Documents/TKM/ INT_CEDAW_NGO_TKM_13204_E.pdf (Erişim Tarihi: 18.10.2016). TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2012). Türkiye’de Kadının Durumu. Ankara.
 • Tekinbaş, Ege (2015). Kadın Dostu Kentler Uygulama Rehberi. Ankara.
 • The Norwegian Helsinki Committee (2013). Women: Turkmenistan’s Second-Class Citizens Equal only to injustice and vulnerable to arbitrariness. Oslo.
 • Tohıdı, Nayareh (1999). “Guardians of the Nation”: Women, Islam and The Soviet Legacy of Modernization in Azerbaijan. Journal of Azerbaijani Studies. 63-97.
 • Toktayim, Umetalieva ve Elmira Aitkulova (2007). “The Role of Kyrgyz Government in the Promotion of Women’s Rights”. http://lib.icimod.org/record/12949/files/1051.pdf (Erişim Tarihi: 18.10.2016).
 • Uludağ, İlhan ve Vildan Serin (1990). S.S.C.B. deki Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve Türkiye ile İlişkileri. İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1990-22.
 • UN (2013). Post 2015 Development Agenda ‘The Future We Want’ National Consultations in Azerbaijan Final Report. Bakü.
 • UN (2015). The World’s Women 2015 Trends and Statistics. New York.
 • UN Women (2015). Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights. United States
 • UNFPA (2015). UNFPA Country Programme Evaluation Azerbaijan Third country programme 2011-2015.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6667-6789
Author: Bahar Özsoy

Bibtex @research article { bilig559921, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, address = {Akhmet Yassawi University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {171 - 192}, doi = {10.12995/bilig.8908}, title = {Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu}, key = {cite}, author = {Özsoy, Bahar} }
APA Özsoy, B . (2019). Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu. Bilig, (89), 171-192. DOI: 10.12995/bilig.8908
MLA Özsoy, B . "Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu". Bilig (2019): 171-192 <http://dergipark.org.tr/bilig/issue/44973/559921>
Chicago Özsoy, B . "Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu". Bilig (2019): 171-192
RIS TY - JOUR T1 - Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu AU - Bahar Özsoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12995/bilig.8908 DO - 10.12995/bilig.8908 T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 192 VL - IS - 89 SN - 1301-0549- M3 - doi: 10.12995/bilig.8908 UR - https://doi.org/10.12995/bilig.8908 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilig Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu %A Bahar Özsoy %T Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu %D 2019 %J Bilig %P 1301-0549- %V %N 89 %R doi: 10.12995/bilig.8908 %U 10.12995/bilig.8908
ISNAD Özsoy, Bahar . "Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu". Bilig / 89 (April 2019): 171-192. https://doi.org/10.12995/bilig.8908