Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 189 - 216 2018-12-30

TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ

Ramazan Kabaran [1]

76 604

Küreselleşen dünyada ve her geçen gün daha da gelişen ülkemizde taşımacılık sektörü büyük rol oynamaktadır. Bu kadar önemli bir sektörde gelişmekte ve değişmekte olan ulaşım ağlarının, yeni teknolojilerin, piyasa koşullarının, kanun ve yönetmeliklerin yanında bu sürece ayak uydurmakta güçlük çeken emekçilerin de varlığı unutulmamalıdır. Türkiye’de ulaştırma sistemleri içerisinde karayolu taşımacılığının %95’lik dilime sahip olması bu piyasaya ve sektör çalışanlarına büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde karayolu yük taşımacılığının ülkemizdeki tarihinden ve öneminden başlayarak literatür taraması yapılmış sektör ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

İkinci bölümde Türkiye’de kara yolu taşımacılık sektöründe çalışanların emek süreçleri incelenerek sektör çalışanlarının kapalı kapılar arkasında kalmış yaşamlarına ışık tutmak hedeflenmiştir. Yarı biçimsel mülakat tekniğiyle sektör çalışanlarının mesleğe bakış acıları, sorunları, sosyal yaşantıları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Son bölümde de yapılan literatür araştırmaları bulguları ile mülakat sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek karayolu taşımacılık sektörü çalışanlarının çalışma hayatlarına bir perspektif kazandırılmıştır. 

Ulaşım, Karayolu Taşımacılığı, Taşımacılık Sektörü, Yük Taşımacılığı, Mesleki Problemler
 • (1890-1900) Mercedes-Benz ilklere imza atıyor. (2011, Eylül 2). Blog Mercedes Benz.: http://blog.mercedes-benz.com.tr/1890-1900-mercedes-benz-ilklere-imza-atiyor/ adresinden alındı
 • Akdoğan, Ü. (2012). Trafik Dergisi, 14.
 • Aras, H., Kaya, E., Karadayı, E., Nalçakan, M., Gerede, E., Battal, Ü., & Şengür, F. K. (2012). Ulaştırma Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Bensghir, T. K. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişi. Ankara: Todaş Yayın.
 • Bilmez, B. C. (2000). Demiryolundan Petrole Chester Projesi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Bulut, Ö, (2007), “Türkiye’de taşımacılık sektörünün lojistik olgusu içerisinde incelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bütün, M., & Demir, S. B. (2015). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pagem Akademi Yayınları.
 • Cengiz, V. (2009). Parasal Aktarım Mekanizması İşleyişi ve Ampirik Bulgular. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 225-247.
 • Doğan, A. (2014). Kara Yolu Yük Taşımacılığı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erdal, M. (2005). Avrupa Birliği’nin Türkiye Hakkındaki İlerleme Raporu Kapsamında. M. Erdal içinde, Küresel Lojistik. İstanbul: Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği.
 • Gündoğdu, F, (2013)” Kara yolu yük taşımacılığı çalışanlarının mesleki problemleri ve bu problemlerin sosyal ve ekonomik yansımaları üzerine bir uygulama: Burdur-Bucak örneği” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Gökçen, A. M. (1987). Teknolojik Değişmenin Üretim Fonksiyonları Çerçevesinde Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası.
 • Gülen, E. (1999). Türkiye'de Ulaşım Politikaları ve Trafik Kazalarının Ekonomik Analizi. II. Ulaşım ve Trafik Kongreleri Bildiri Kitabı (s. 268). Ankara: MMO Yayını.Hız Sınırları. (2018, mart 22). Karayolları Genel Müdürlüğü: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/HizSinirlari.aspx adresinden alındı
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği (2005, 26 Şubat). Resmi Gazete (Sayı: 25739). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/02/20050226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/02/20050226.htm
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği (1997, 18 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 23053 Mükerrer). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8182&MevzuatIliski=0
 • Keçeci, A. (2006). Türkiye'de Karayolu Taşımacılığı. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi.
 • Marshall Planı. (2014, Mart 15). wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan%C4%B1 adresinden alındı
 • Mekansal Bir Sentez: Türkiye. (2017). M. Baranaydın içinde, Coğrafya Ders Kitabı (s. 72-120). Ankara: Lider Yayıncılık.
 • Mevlüt Karabıçak, F. G. (2014). Karayolu Yük Taşımacılığı Çalışanlarının Mesleki Problemleri ve Sosyal ve Ekonomik Yansımaları Üzerine Bir Uygulama: Burdur-
 • Bucak Örneği. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 178-199.
 • Onur, A. (1953). Demiryolları Tarihi. Ankara: K.K.K. Askeri Matbba.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitati and Research & Evalutaion Methods: Integrating Theory and Practice. CA: Sage Publications.
 • Püsküllüoğlu, A. (1995). Türkçe Sözlük. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Turan, S. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Türk Otomotiv Sanayisi İlk Adımlar. (2018, Mart 22). tr.wikipedia.org: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_otomotiv_sanayisi adresinden alındı
 • Zencirkıran, M. (2006). Küresel Sosyal Sorunlar ve Türkiye. Bursa: Dora Kitabevi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramazan Kabaran (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { birtop456530, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {189 - 216}, doi = {10.20493/birtop.456530}, title = {TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ}, key = {cite}, author = {Kabaran, Ramazan} }
APA Kabaran, R . (2018). TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 189-216. DOI: 10.20493/birtop.456530
MLA Kabaran, R . "TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 189-216 <http://dergipark.org.tr/birtop/issue/41900/456530>
Chicago Kabaran, R . "TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 189-216
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ AU - Ramazan Kabaran Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20493/birtop.456530 DO - 10.20493/birtop.456530 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 216 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.456530 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.456530 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Individual and Society Journal of Social Science TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ %A Ramazan Kabaran %T TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ %D 2018 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 8 %N 2 %R doi: 10.20493/birtop.456530 %U 10.20493/birtop.456530
ISNAD Kabaran, Ramazan . "TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (December 2019): 189-216. https://doi.org/10.20493/birtop.456530
AMA Kabaran R . TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 189-216.
Vancouver Kabaran R . TÜRKİYE’DE KARA YOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN EMEK SÜREÇİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 216-189.