Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 667 - 688 2018-12-21

Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği

Gülhan ŞEN [1] , YUNUS EMRE ÖZER [2]

132 909

Çevre sorunları küresel anlamda çözüm aranan sorunlar arasındadır. Çünkü çevre sorunları sınırları aşan ve hatta tek bir ülkenin çabasıyla çözülemeyecek nitelikteki sorunlardır. İklim değişikliği de bunun en belirgin örneğidir. Tüm dünya iklim değişikliğini önleyebilmek adına toplantılar ve zirveler düzenlemekte ama çabalar çoğu kere beklentileri karşılayamamaktadır. Bunun en temel sebebi olarak çevre sorunları ve iklim değişikliğine ilişkin farkındalık düzeyinin düşüklüğüdür. Bu nedenle buna yönelik farkındalık düzeyinin yükselmesi çözüm adına bir umut olabilecektir. Ancak konuyla ilgili durum tespiti yapan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma tam da bu noktada üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin farkındalıklarını ortaya koymak ve karar alıcı otoritelere de bu konuda veri temin etmeyi amaçlamaktadır.

Kesitsel tipte yapılan bu araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencilerinden (N:837), n:471 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Çalışmanın verileri anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır.  Katılımcıların %45,6’sı kadın, %51,4’ü erkektir ve ortalama yaşı 20.7±1.65 (18-26)’dir. Öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutum puanların ortalaması 40.8±5.75 ve tutum puanları yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları ile iklim değişikliğine yönelik algıları arasında %99 güven aralığında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç olarak, çalışmaya katılan öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik görüşlerinin çoğunlukla pozitif bir eğilim gösterdiği ve iklim değişikliği algılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının artmasının, iklim değişikliğine yönelik algılarını da arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Küresel İklim Değişikliği, Çevre Sorunları, İklim Değişikliği Algı
 • Akalın, M. (2013). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedeniyle Oluşan Doğal Felaketlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2; 29-43.
 • Aksu, Y. (2009). Fen ve Teknoloji İle Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Çetinsoy, F.F. (2010). Küresel İklim Değişikliği: Avrupa Birliği ve Türk Tarımı (Yayınlanmış Yükseklisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2012). İklim Değişikliğinin Farkında Mıyız? Ankara: Türkiye’nin İklim Değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Yayını.
 • EM-DAT The International Disaster Database. http://www.emdat.be/. Erişim: 31.05.2018.
 • Erol, G.H ve Gezer, K. (2006). Prospective Of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment And Environmental Problems. International Journal Of Environmental And Science Education , 1(1): 65-77.
 • European Perceptions of Climate Change (EPCC) (2017). Topline Findings Of A Survey Conducted İn Four European Countries İn 2016. https://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf , Erişim: 30.05.2018.
 • Güloğlu, Y. ve Bulut, A. (2016). İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (2): 640-654.
 • Güven, E. (2013). Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Belirlenmesi, GEFAD / GUJGEF 33(2): 411-430.
 • Kadıoğlu, M. 2012. Türkiye’de İklim Değişikliği Risk Yönetimi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne İlişkin İkinci Ulusal Bildirimi Hazırlık Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi. Ankara: Turkiye’nin İklim Değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Yayını.
 • Kadıoğlu, M., (2007). İklim Değişiklikleri ve Etkileri. TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı. http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3889.pdf.
 • Karaman, S. Ve Gökalp, Z. (2010). Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (1): 59-66.
 • Keleş, R., Hamamcı C., Çoban A. (2012). Çevre Politikası. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Leiserowitz A, Smith N, Marlon JR.(2010). Americans’ Knowledge of Climate Change. Yale Project on Climate Change Communication. New Haven, CT, Yale University.
 • Oğuz, D., Çakcı, I., Kavasa, S. (2011). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi ,12: 34-3.
 • Polat, K., ve Dellal, İ.(2016). Göksu Deltasında Çeltik Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin İklim Değişikliği Algısı ve İyi Tarım Uygulamaları Yapmalarında Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. TEAD, 2016; 2(2): 46-54.
 • Polat, S ve Kırpık, C. (2013). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1):205 – 227.
 • Tetik, N. Ve Acun, A. (2015). Turizm Öğrencilerinin Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Algısı ve Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8 (41): 1459- 1476.
 • The Global Risks Report 2018. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf. Erişim: 31.05.2018.
 • Toprak, Z.,(2012). Çevre Yönetimi ve Politikası. İzmir: Albi Yayınları.
 • Türkeş, M. (2012). Türkiye’de Gözlenen Ve Öngörülen İklim Değişikliği, Kuraklık Ve Çölleşme. Ankara Üniversitesi Çevrebilimler Dergisi, 4 (2): 1-32.
 • UNFCCC (2007). Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries. Boon. https://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf
 • Wei, J., Hansen, A., Zhang, D,, Li, H., Liu, Q., Sun, Y., Bi, Peng (2014). Perception, Attitude and Behavior in Relation to Climate Change: A Survey among CDC Health Professionals in ShanxiProvince, China. Environmental Research, 134 (2014): 301-308.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-9080-2546
Author: Gülhan ŞEN (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6503-4573
Author: YUNUS EMRE ÖZER
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos435144, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {667 - 688}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği}, key = {cite}, author = {ŞEN, Gülhan and ÖZER, YUNUS EMRE} }
APA ŞEN, G , ÖZER, Y . (2018). Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 667-688. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/435144
MLA ŞEN, G , ÖZER, Y . "Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 667-688 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/435144>
Chicago ŞEN, G , ÖZER, Y . "Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 667-688
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği AU - Gülhan ŞEN , YUNUS EMRE ÖZER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 667 EP - 688 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği %A Gülhan ŞEN , YUNUS EMRE ÖZER %T Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ŞEN, Gülhan , ÖZER, YUNUS EMRE . "Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 667-688.
AMA ŞEN G , ÖZER Y . Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 667-688.
Vancouver ŞEN G , ÖZER Y . Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 688-667.