Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 392 - 431 2018-12-21

Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç

Zahir KIZMAZ [1]

222 1135


Ülkemiz son dönemlerde yoğun bir dış göç olgusu ile karşı karşıya gelmiştir. Özellikle Suriye’de iç çatışmalardan ve devlet saldırılarından kaçıp ülkemize sığınan Suriye sığınmacılarının sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumdadır. Ülkemize göç etmiş/yerleşmiş olan Suriyeli göçmenlerin sosyo-demografik, kültürel, ekonomik, siyasal ve asayiş/güvenlik alanında bazı önemli sorunlara yol açtıkları bir gerçektir.  Bu çalışmada göçmenlerin, ülkemizde oluşturdukları asayiş ve güvenlik sorunu, toplumda bu yönde oluşan algı ve suçluluk durumlarına/pratiklerine odaklanılacaktır. Suriyeli sığınmacıların hâlihazırda ne oranda suç olaylarını işledikleri, gelecek dönemlerde suç oranlarının nasıl bir seyir izleyebileceği, suç seyrinde (azalma ve artış durumunda)  hangi değişkenlerin etkili olabileceği ve suç artışına karşı nasıl önleyici bir politikanın geliştirilmesi gerektiği hususları ele alınacaktır.


Türkiye, Suriyeli Sığınmacılar, Mülteci, Suç
  • KAYNAKÇAAdler, F., Mueller, G. O.W. and Laufer, W.S. (1995), Criminology, USA: McGraw-HillAkpınar, T. (2017) “Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların ve Kadınların Sosyal Politika Bağlamında Yaşadıkları Sorunlar”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2017: 03 (03):16-29Alpak, G., Ünal, A., Bülbül, F., Sağaltıcı, E., Bez, Y., Altındağ, A., Dalkılıç, A. & Savas, H. A. (2014) “Post-Traumatic Stress Disorder Among Syrian Refugees in Turkey: A Cross-Sectional Study”. Int J Psychiatry Clin Pract. 2015 Mar;19(1):45-50.Apak, H. (2014), “Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği”, Mukaddime, 2014, 5(2): 53-70.Apak, H., (2015). “Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği”. Birey ve Toplum, 5, 125-142.Archer, D. and Gartner, R. (1976) “Violent Acts and Violent Times: A Comparative Approach to Postwar Homicide Rates”, American Sociological Review Vol. 41, No. 6 (Dec., 1976), pp. 937-963 Aydın, N. (2014), “Savaşın Çocuklar Üzerindeki Psikolojik, Sosyal Ve Kültürel Etkileri”, Çocuklar ve Savaş içinde (Edt. Burcu Tokuç) HASUDER Yay. (http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/%c3%87ocuklar%20ve%20savas_hasuder%20yayın%20no_2014_2.pdf) Bankston III, C.L., (1998). “Youth Gangs And The New Second Generation: A Review Essay”. Aggression and Violent Behavior 3: 35–45.Bell, B., Fasani, F., and Machin, S. (2013), “Crime and Immigration: Evidence From Large Immigrant Waves”. Review of Economics and Statistics, 95: 1278-1290Bohm, R. M. (1997), A Perimer on Crime and Delinquency, USA: Wadsworth PubBui, H. N. (2009), “Immigration And Crime”, 21st Century Criminology: A Reference Handbook (21st Century Reference) içinde, ( Editör J. Mitchell Miller), SAGE Publications Buz, S. (2008). “Türkiye’deki Sığınmacıların Sosyal Profili”. Polis Bilimleri Dergisi, 10 (4), 1-14Card, D., Dustmann, C., and Preston, I. (2012). “Immigration, Wages, and Compositional Amenities”. Journal of the European Economic Association, 10(1):78- 119.Çoban, İ., A. (2011). Göçmen ailelerin uyum süreci: Kaynaklar ve engeller. Y. Özkan (eds.) içinde, Sosyal dışlanma ve aile: Sosyal hizmet müdahalelerinde güçlendirme yaklaşımı, 107-122. Ankara: Maya Akademi.)Chung M, Cheung, AlQarni N, AlMazrouei M, Al Muhairi S, Shakra M, Mitchell B, Al Mazrouei S, Al Hashimi S. (2018) “The Impact Of Trauma Exposure Characteristics On Post-Traumatic Stress Disorder And Psychiatric Co-Morbidity Among Syrian Refugees” Psychiatry Res. 2018 Jan;259:310-315Deniz, A.Ç. Hülür, A.B. ve Ekinci, Y. (2016). “Göç, Strateji ve Taktik: Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayat Deneyimleri”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), 1077- 1087.Efe, İ. (2015), Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, SETAV Yay. AnkaraErdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. HUGO (Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi). https://data2.unhcr.org/en/documents/download/46184, eri-şim tarihi: 05.03.2017.Erdoğan, M. ve Ü., Can (2015). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri. Ankara: Matsa Basımevi- Türkiye İşveren Sendikaları KonfederasyonuErdoğan, M. (2017a). “Kopuştan“ Uyuma Kent Mültecileri: Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği, http://marmara.gov.tr/UserFiles/Attachments/2017/05/09/2a50f712-6413-489f-9deb-56dc52de7264.pdf, (15.8.2017).Erdoğan, M. (2017b), Suriyeliler Barometresi- Yönetici Özeti (Taslak)/ (int. Erişim https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2016/06/suriyeliler-barometresi-yc3b6netici-c3b6zeti.pdfFitzgerald, J., Curtis, K. A., and Corliss, C. L. (2012). “Anxious Publics: Worries about Crime and Immigration”. Comparative Political Studies, 45(4):477-506.http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017. (https://www.ihh.org.tr/public/publish/0/111/suriye-2017-faaliyet-raporu.pdf).https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/http://www.gercekhayat.com.tr/roportaj/suriyeliler-hakkindaki-yalanlarInternational Crisis Group (2018), Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/241-turkey-s-refugee-crisis-the-politics-of-permanence-turkish_0.pdfKağnıcı, D. Y. (2017) “ Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarına Düşen Rol Ve Sorumluluklar”, Elementary Education Online, 2017; 16(4): 1768-1776 İlköğretim Online, 16(4), 1768-1776, 2017. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Karasu, M. A. (2016). “Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 995-1014.Kaya, M. (2015). “Komşuda misafirlik: Suriyeli sığınmacılarca kurulmuş mülteci derneklerinin perspektifinden Türkiye’de yaşamak”. International Journal of Social Science, 39, 263-279.Kaygısız, İ. (2017). “Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri”, Friedrich Ebert Stiftung, http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/ (Erişim Tarihi: 12 Eylül 2017).Kaypak, Ş. ve Bimay, M. (2016). “Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örneği”. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi; 6, 84-110.Kızmaz, Z. (2005) “Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2005 Cilt: 29 No: 2 149-174Kızmaz, Z. , Döner, H. (2017), Mülteciler İle Yerleşik Halk Arasında Olası Çatışma Dinamikleri Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım: Hatay Örneği”11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, (KAYSEM) 11 Uluslararası Göç Ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü 28-30 Eylül 2018, (Edt: Prof. Dr. Ahmet YATKIN)Korkmaz, A., (2016), “Suriyeli Sığınmacılardan Kaynaklanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Akademik Hassasiyetler, Cilt 3 , Sayı 6 ,83-116Lee, M.T. Martinez, R., Jr.,and Rosenfield, R. (2001) “Does Immigrations Increase Homicide Rates? Negative Evidence From Three Border Cities”, The Sociological Quarterly, 42: 559-580. Lynch, J., & Simon, R. (2007). A Comparative Assessment Of Criminal Involvement Among Immigrants And Natives Across Seven Nations. In J. Freilich & G. Newman (Eds.), Crime and Immigration (pp. 273– 290). Burlington: Ashgate.Mears, D.P., (2001), “The Immigration- Crime Nexus: Toward an Analytic Framework For Assessing and Guiding Theory, research, and Policy”. Sociological perspecties, 44: 1-19Martinez, R., and Valenzuela, A. (2006). Coming to America: Immigration, Ethnicity And Crime. New York: New York University Press.Martinez, R. (2008). “Immigration, crime and recidivism: Editorial introduction”. Criminology and Public Policy, 7(1): 53–58.Martinez, R., and Valenzuela, A. (2006). Coming to America: Immigration, Ethnicity And Crime. New York: New York University Press.Memiş, H. (2015).“İç Savaş Nedeniyle Kilis’te Yaşayan Suriyelilerin Oluşturduğu Sosyo- Ekonomik Algılar Üzerine Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:14 Sayı:52 (100-114)Orhan, O., Gündoğar, S. Ş. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, ORSAM-TESEV Raporu. http://www.tesev. org.tr/assets/publications/file/09012015104258.pdf (erişim 7.6.2016)Özipek, B. B. (2018) Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi: Evrensel Tecrübe Işığında Bir Etkiyi Konuşmak, Uluslararası Teknoloji Ekonomi Ve Sosyal Araştırma Vakfı (UTESAV), İstanbulÖzpınar, E. (2016). Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyum, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma VakfıPiopiunik, M. ve Ruhose, J.(2016) . Immigration, Regional Conditions, and Crime: s.1. Evidence from an Allocation Policy in Germany, European Economic Review, Volume 92, February 2017, Pages 258-282Rattner, A. (2007). “Crime and Russian Immigration: Socialization or importation? The Israeli case”. In J. Freilich & G. Newman (Eds.), Crime and immigration (pp. 165–178). Burlington: Ashgate.Reid, L.,Williams, H. E., Weiss, R. M, Jaret, A. C. (2005), “The Immigration–Crime Relationship: Evidence Across Us Metropolitan Areas”, Social Science Research 34 (2005) 757–78o, internet erişim www.sciencedirect.com/Rumbaut, R. and Ewing, W. (2007). “The Myth of Immigrant Criminality”. Retrieved from http://borderbattles. ssrc.org/Rumbaut_Ewing/index.html.Sampson, R.J., 1991. “Linking the micro- and macro-level dimensions of community social organization”.Social Forces 70, 43–64.Sampson, R. J. ve W. And Groves, B. (1989), “Community Structure and Crime: Testing Social Disorganization Theory”, American Journal of Sociology, 94: 774- 802Shaw, C. R. And McKay, H.D. (1942), Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago, IL, US: University of Chicago Press.Siegel, D., and Bovenkerk, F. (2007). “Crime and Manipulation Of Identity Among Russian-Speaking Immigrants in The Netherlands”. In J. Freilich & G. Newman (Eds.), Crime and immigration (pp. 251–272). Burlington: Ashgate.Simon, R., & Sikich, K. (2007). Public Attitudes Toward İmmigrants And İmmigration Policies Across Seven Nations. International Migration Review, 41(4), 956–962.Sirin S, Rogers-Sirin L (2015) The educational and mental health needs of Syrian refugee children. Migration Policy Insti-tute, Washington DC. http s://www.rese arch gate .net/profi le/Selcuk_Siri n/publ icat ion/2879 9890 9_The_Educ atio nal_and_Mental_Heal th_Need s_of_Syri an_Refu gee_Chil dren /links/567c cd6c08ae 1975 8384 e4bf .pdf. Accessed Dec 2017Stansfield, R. (2016), “Reevaluating the Effect of Recent Immigration on Crime: Estimating the Impact of Change in Discrete Migration Flows to the United Kingdom Following EU Accession”, Crime & Delinquency, 62 (II): 1426-1447Stowell, J.I. and MartinezJr, R. (2007), “Displaced, Dispossessed, or Lawless? Examining the Link Between Ethnicity, Immigration, and Violence”, Aggression and Violent Behavior, 12 (5): P. 564-581Taştan, C.; Haklı, S. Z, ve Osmanoğlu, E. (2017), “Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: Önyargılar Ve Gerçekler” Polis Akademisi Başkanlığı, Göç ve Sınır Güvenliği Araştırmaları Merkezi (GÖÇMER) Yay- AnkaraThomas, P. M. (2011), “Theoretical Articulation on Immigration and Crime”, Homicide Studies, 15:382 SAGE Pub., İnt. erişim: http://hsx.sagepub.com/content/15/4/382Tonry, M. H. (ed.), (1997), Ethnicity, Crime, and Immigration: Comprative and Cross-Natioanl Perspectives. Chicago,IL: Chicago University Press.Vito, G. F., Holmes, R. M, (1994), Criminology, Theory, Research And Policy, Belmont/ California : International Thomson Pub. Wadsworth, T. (2010). “Is Immigration Responsible For The Crime Drop? An Assessment Of The Influence Of Immigration On Changes In Violent Crime Between 1990 And 2000”. Social Science Quarterly, 91, 531-553.Wortley, S. (2009). “Introduction. The Immigration-Crime Connection: Competing Theoretical Perspectives”, Int. Migration & Integration 10:349–358Yahav, R. (2011), “ Exposure of Children to War and Terrorism: A Review”, Journal of Child & Adolescent Traum, 4:90–108, 2011Yaşar, R. (2013), Kilis’te Sığınmacı Algısı: Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk Görünümleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.Yeager, M. (1996). Immigrants and criminality: A Meta Survey. Ottawa: The Metropolis Project
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-7686-4751
Author: Zahir KIZMAZ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos459034, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {392 - 431}, doi = {}, title = {Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç}, key = {cite}, author = {KIZMAZ, Zahir} }
APA KIZMAZ, Z . (2018). Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 392-431. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/459034
MLA KIZMAZ, Z . "Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 392-431 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/459034>
Chicago KIZMAZ, Z . "Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 392-431
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç AU - Zahir KIZMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 392 EP - 431 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç %A Zahir KIZMAZ %T Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KIZMAZ, Zahir . "Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 392-431.
AMA KIZMAZ Z . Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 392-431.
Vancouver KIZMAZ Z . Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 431-392.