TELİF HAKKI DEVİR

TEKİF HAKKI DEVİR FORMU

BALIKESIR MEDICAL JOURNAL

Makalenin Adı:

................................................................................................................................................................

Yazar(lar)ın Adı Soyadı (makaledeki sırayla): .......................................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... .....

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sorumlu Yazarın Adı, Soyadı ve Adresi: .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Telefon:..............................................................................

E-mail:....................................................................................

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:

a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;

b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;

c) Sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları Balıkesir Medical Journal a

devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;

d) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;

e) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;

g) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;

h) Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Balıkesir Medical Journal yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere Balıkesir Medical Journal’a devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Balıkesir Medical Journal ın yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Balıkesir Medical Journal ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

Sorumlu Yazarın Adı Soyadı:                                                                                                                 İmza: