Year 2018, Volume 7, Issue 14, Pages 136 - 147 2018-07-30

KÜRESELLEŞMENİN BİR YANSIMASI OLARAK BATI KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYON DİZİLERİ

Hicran Özlem Ilgın [1] , Hakan Uruç [2]

147 185

Sanayi toplumlarının ortak noktası olan televizyon kültürü ile yaşam, küreselleşme kavramı çerçevesinde Amerikan kültürünün diğer toplumlara aktarılmasında bir araç haline gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada Amerikan kültürünün, bir Amerikan dizisi olan The Orange County’nin uyarlaması Med Cezir dizisi ile izleyiciye aktarıldığı varsayılmaktadır. Bu bağlamda 10 kişilik bir odak grubuna, giyim tarzları, yaşam biçimleri, mekânlar, meslekler, aile ve komşuluk ilişkileri kodlarından hareketle hazırlanan sorular odak grup çalışması formatında sorulmuştur. Araştırmanın sonucunda çalışmanın yapıldığı odak grup için söylenebilir ki izleyici dizide kurgulanan Amerikan kültürünü yansıtan kodlardan duygusal olarak etkilenmekte ve bu yaşam biçimini yaşamaya arzu duymaktadır.

Kürselleşme, batı kültürü, televizyon dizileri
  • Alemdar, K. ve Erdoğan,İ. (1994). Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayıncılık Alver, F. (2009). Kültürel Çalışmalarda Medya Metinlerinin Okunması Sürecinde İzleyicinin Konumlandırılması. M. Şeker, & N. T. Şeker (Edt.) içinde, Terör ve Haber Söylemi (s. 27-60). Konya: Literatürk Yayınevi. Aydın,O.Ş.(2007/2) Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin Katkısı İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:11 Çelenk,S.(2005) Televizyon Temsil Kültür, Ankara, Ütopya Deniz,S.O. (2010) Televizyon Dünyasında Çocuğun Temsili; Televizyon Dizilerinde ve Reklamlarda Çocuk Kimlikleri, Ege Üniversitesi, Doktora Tezi Erol,S.A. (2012) Yerli Televizyon Dizilerinde Kent Olgusu; İstanbul Örneği, İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi Fichter,J. (1994) Sosyoloji Nedir?, (N. Çelebi, çev) Atilla Kitapevi Hall,S. (1998) “Yerel ve Küresel: Küresellesme ve Etniklik”, der: AnthonyD.King, Kültür, Küresellesme ve Dünya Sistemi, Çev: Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara http://www.aber.ac.uk/media/Students/crl9501.html (Erişim tarihi 04.04.2015) http://www.irfanerdogan.com/uydurular/24rol.htm (Erişim tarihi 02.06.2015) http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.538598ab589402.01054611 (Erişim tarihi 28.05.2015) http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53299ad9c64f90.52830077 (Erişim tarihi 01.04.2015) https://gzmoncl.wordpress.com/tag/kitle-iletisim-araclarinin-islevleri/ (Erişim tarihi 22.03.2015) Kellner,D.(1995), Media Culture: CulturalStudies, Identity andPoliticsBetweenthe Modern andPostmodern, Routledge, London Kitzinger, J.(1995). Qualitativeresearch: introducingfocusgroup, British MedicalJournal, 311, 299–302. Krueger, R.A. (1998). ModeratingFocusGroups. California: SAGE. Küçük, M.(2005), Medya İktidar İdeoloji, Ankara, Bilim Sanat Mahmutoğlu, V. (2007), Küreselleşmenin Yerel Televizyon Programlarına Yansıması: “Doğu Karadeniz televizyonlarında Sağlık Programları, Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi Mattelart, A. (1999), La ComminicationMonde, La Decouverte, Paris McQuail, D.,Windahl, S.(1993), İletişim Modelleri, Çev: Mehmet Küçükkurt, İmaj, Ankara. Mutlu, E.(2008), Televizyonu Anlamak, Ayraç, Ankara Mutlu,E. (1999), Televizyon ve Toplum, Ankara, TRT Ritzer, G.(2011), Toplumun MCDonaldlaşması, Ayrıntı Yayıncılık, İstanbul Sanay, E.(1991), Genel Sosyoloji Dersleri, Gazi Üniversitesi, 2.baskı Scholte, J. A.(2005), Globalization a Critical Introduction, PalgraveMacmillanPress,New York Tutal, N. (2005), Küreselleşme İletişim, Kültürlerarasılık, Kırmızı Yanınları, İstanbul Young, W.(1991), FamilyTelevision: CulturalPower of DomesticLeisure, CanadianJournal Of Communication, Vol 16, No 2 http://www.medcezir.tv (Erişim tarihi 01.04.2015)
Primary Language tr
Journal Section AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Authors

Author: Hicran Özlem Ilgın

Author: Hakan Uruç

Dates

Publication Date: July 30, 2018

APA Ilgın, H , Uruç, H . (2018). KÜRESELLEŞMENİN BİR YANSIMASI OLARAK BATI KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYON DİZİLERİ. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 136-147. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bsbd/issue/38666/449278