Year 2018, Volume 7, Issue 14, Pages 171 - 187 2018-07-30

Döviz Kuru Oynaklığı ve Borsa Endeks Oynaklığı Arasındaki Asimetrik İlişki

Nebiye Yamak [1] , Fatma Kolcu [2] , Filiz Köyel [3]

80 154

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru oynaklığı ile borsa endeks oynaklığı arasındaki ilişkinin asimetrik olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada, döviz kuru olarak ABD doları, borsa endeksi olarak ise Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST 100) kullanılmıştır. Türkiye ekonomisi için 2007:01-2017:05 dönemini kapsayan çalışmanın ilk aşamasında, serilere ait günlük verilerden hareketle aylık oynaklık serileri üretilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin simetrik mi yoksa asimetrik mi olduğunu belirleyebilmek için, öncelikle serilerdeki değişimler pozitif ve negatif olarak ayrıştırılmış daha sonra her iki serinin oynaklıkları hesaplanmıştır. İkinci aşamada, serilerin durağanlık özellikleri Genişletilmiş Dickey-Fuller testi ile incelenmiştir. Son olarak, değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler Granger nedensellik testi ile tespit edilmiştir. Nedensellik test sonuçları, pozitif döviz kuru değişim oynaklığından borsa endeks oynaklığına doğru olmak üzere tek yönlü bir nedensel ilişkinin varlığını göstermiştir. Ayrıca pozitif ve negatif borsa değişim oynaklığı ile döviz kuru oynaklığı arasında herhangi bir nedensel ilişki tespit edilmemiştir    

Döviz Kuru Oynaklığı; Borsa Endeks Oynaklığı
  • Acar Boyacıoğlu, M., & Çürük, D. (2016). Döviz kuru değişimlerinin hisse senedi getirisine etkisi: Borsa İstanbul 100 endeksi üzerine bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 143-156. Aggarwal, R. (1981). Exchange rates and stock price: A study of the US capital markets under floating exchange rates. Akron Business and Economic Review, 12, 7-12. Abdalla, I. S. A., & Murinde, V. (1997). Exchange rate and stock price interactions in emerging financial markets: Evidence on India, Korea, Pakistan and the Philippines. Applied Financial Economics, 7(1), 25-35. Agrawal, G., Srivastav, A. K., & Srivastava, A. (2010). A study of exchange rates movement and stock market volatility. International Journal of Business and Management, 5(12), 62-73. Alagidede, P., Panagiotidis, T., & Zhang, X. (2011). Causal relationship between stock prices and exchange rates. The Journal of International Trade & Economic Development, 20(1), 67-86. Ajayi, R. A., Friedman, J., & Mehdian, S. M. (1998). On the relationship between stock returns and exchange rates: Tests of Granger causality. Global Finance Journal, 9(2), 241-251. Apte, P. G. (2001). The interrelationship between the stock markets and the foreign exchange market. Indian Institute of Management Working Paper, 169, 1-24. Aydemir, O., & Demirhan, E. (2009). The relationship between stock prices and exchange rates evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 23, 207-215. Ayvaz, Ö. (2006). Döviz kuru ve hisse senetleri fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-14. Berke, B. (2012). Döviz kuru ve İMKB100 endeksi ilişkisi: Yeni bir test. Maliye Dergisi, 163, 243-257. Branson, W. H. (1981). Macroeconomic determinants of real exchange rates. NBER Working Paper, 801, 1-60. Caporale, G. M., Hunter, J., & Ali, F. M. (2014). On the linkages between stock prices and exchange rates: Evidence from the banking crisis of 2007-2010. International Review of Financial Analysis, 33, 87-103. Ceylan, S., & Yılmaz Şahin, B. (2015). Hisse senedi fiyatları ve döviz kuru ilişkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 37, 399-408. Chkili, W., & Nguyen, D. K. (2014). Exchange rate movements and stock market returns in a regime-switching environment: Evidence for BRICS countries. Research in International Business and Finance, 31, 46-56. Dickey, D. A., & Fuller W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431. Dickey, D. A., & Fuller W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. The Econometric Society, 49(4), 1057-1072. Doğru, B., & Recepoğlu, M. (2013). Türkiye’de hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasında doğrusal ve doğrusal olmayan eş bütünleşme ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EYİ 2013 Özel Sayısı, 17-34. Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American Economic Review, 70(5), 960-971. Franck, P. & Young, A. (1972). Stock price reaction of multinational firms to exchange realignments. Financial Management, 1(3), 66-73. Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. Granger, C. W. J., Huang B., & Yang, C. (2000), A bivariate causality between stock prices and exchange rates: Evidence from recent Asian flu. The Quarterly Review of Economics and Finance, 40, 337-354. Ibrahim, M. H., & Yusoff, W. S. W. (2001). Macroeconomic variables, exchange rate and stock price: A Malaysian perspective. IIUM Journal of Economics and Management, 9(2), 141-163. Kanas, A. (2000). Volatility spillovers between stock returns and exchange rate changes: International evidence. Journal of Business Finance and Accounting, 27(3-4), 447-467. Kasman, S. (2003). The relationship between exchange rates and stock prices: A causality analysis. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 70-79. Keskin Benli, Y. K. (2015). Döviz kuru ile Borsa İstanbul 100 ve sektör endeksleri arasındaki ilişkinin ampirik analizi. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(12), 55-72. Kim, K. (2003). Dollar exchange rate and stock price: Evidence from multivariate cointegration and error correction model. Review of Financial Economics, 12, 301-313. Liang, C., Lin, J., & Hsu, H. (2013). Reexamining the relationships between stock prices and exchange rates in ASEAN-5 using panel Granger causality approach. Economic Modelling, 32, 560-563. Mishra, A. K. (2004). Stock market and foreign exchange market in India: Are they related?. South Asia Economic Journal, 5(2), 209-232. Özçiçek, Ö. (1997). Türkiye’de döviz kuru getirisi ve hisse senedi endeks getirileri oynaklıkları arası simetrik ve asimetrik ilişki. İMKB Dergisi, 10(37), 1-11. Özmen, M. (2007). Farklı döviz kuru rejimleri altında hisse senetleri fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 519-538. Pan, M., Fok, R. C., & Liu, Y. A. (2007). Dynamic linkages between exchange rates and stock prices: Evidence from East Asian markets, International Review of Economics and Finance, 16, 503-520. Pekkaya, M. (Eds). (2016). Kırılgan beşli için borsa endeksi ile döviz kuru arasında asimetrik panel nedensellik analizi. International Congress on European Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’ 16). Aydın İktisat Fakültesi: Aydın Soenen, L.A. & Hennigar, E.S. (1988). An analysis of exchange rates and stock prices: The US experience between 1980 and 1986. Akron Business and EconomicReview, 19(4), 71-76. Tsai, I. (2012). The relationship between stock price index and exchange rate in Asian markets: A quantile regression approach. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 22, 609-621. Ürkmez, E., & Karataş, T. (2017). Borsa İstanbul 100 endeksi ile döviz kurları arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(45), 393-409. Wu, R. (2005). International transmission effect of volatility between the financial markets during the Asian financial crises, Transmission Studies Review, 12(1), 19-35. Yang, S., & Doong, S. (2004). Price and volatility spillovers between stock prices and exchange rates: Empirical evidence from the G-7 countries. International Journal of Business and Economics, 3(2), 139-153. Yurttançıkmaz, Z. Ç. (2012). Döviz kuru ve enflasyonun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi. EKEV Akademi Dergisi, 16(51), 393-410. Zhao, H. (2010). Dynamic relationship between exchange rate and stock price: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 24, 103-112.
Primary Language tr
Journal Section AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Authors

Author: Nebiye Yamak (Primary Author)

Author: Fatma Kolcu

Author: Filiz Köyel

APA Yamak, N , Kolcu, F , Köyel, F . (2018). Döviz Kuru Oynaklığı ve Borsa Endeks Oynaklığı Arasındaki Asimetrik İlişki. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 171-187. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bsbd/issue/38666/449287