Year 2018, Volume 7, Issue 14, Pages 218 - 233 2018-07-30

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hande Çalışkan [1] , Emrah İsmail Çevik [2]

301 1842

Evrenselleşmiş bir olgu haline gelen kadına yönelik şiddet cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız örneğidir ve toplumları derinden etkilemektedir. Türkiye'de kadına yönelik şiddet olayları özellikle son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiş ve bunun sonucunda kadına yönelik şiddet sosyal yaşamda önlem alınması gereken önemli bir sorun haline dönüşmüştür. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 yılında yayınladığı Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması ham verileri kullanılarak lojistik regresyon analizi ile Türkiye’de kadına yönelik şiddetin belirleyicilerinin neler olduğu araştırılmıştır. Analiz sonuçları, kadına yönelik şiddetin temel belirleyicilerinin kadının sosyo-ekonomik ve psikolojik durumu ile şiddeti algılama ve yorumlama biçimine bağlı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesinde, toplumda daha fazla farkındalık oluşturulması gerekmektedir.    

Violence against Women, Violence, Logistic Reggression
  • Akkaş, İbrahim; Uyanık, Zeki (2016), “Kadına Yönelik Şiddet” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S.1: 32-42. Aksakal, Hülya; Atasayar, Mehmet (2011), “Aile İçi Kadına Yönelik Şiddetin Biyo-Psiko-Sosyal Sonuçları Üzerine Bir Çalışma”, Akademik Bakış Dergisi, C.26: 1-12. Atman, Ümit Can (2003), “Kadına Yönelik Şiddet; Cinsel Taciz / Irza Geçme”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, C.12, S.9: 333-335. Ayhan, Fatma; Özkan, Birgül (2016), “Aile İçi Şiddetin Ergenler Üzerine Etkisi”, Journal of Human Science , C.3, S.13: 3753 - 3767. Ayrancı, Ünal; Günay, Yasemin; Ünoğlu, İlhami (2002), “Hamilelikte Aile İçi Eş Şiddeti: Birinci Basamak Sağlık Kurumuna Başvuran Kadınlar Arasında Bir Araştırma”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, S.3: 75-87. Bouhours, Brigitte; Broadhurst, Roderic (2015), “Violence Against Women in Hong Kong: Results of the International Violence Against Women Survey”, Violence Against Women, Vol.21, No.11: 1311-1329. Bütün, Celal; Can, Muhammet; Dokgöz, Halis; Turan, Nurşen; Sözen, Şevki (2009), “Violence and Other Reasons as Cause of Death in Women”, Cumhuriyet Tıp Dergisi, S.31: 211-219. Çalışkan, Hande (2017), “Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Türkiye Örneği”, Tekirdağ: Yüksek Lisans Tezi. Çiftçi, Feyza (2013), “Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadın Sığınmaevleri”, Kırıkkale: Yüksek Lisans Tezi. Dillon, Gina; Hussain, Rafat; Loxton, Deborah; Rahman, Saifur (2013), “Mental and Physical Health and Intimate Partner Violence against Women: A Review of the Literature”, International Journal of Family Medicine: 1-15. Erol, Devrim Deniz (2013), “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkiye Yazılı Basınında Şiddet Haberleri ve Haber Fotoğrafları”, Selçuk İletişim, C.8, S.1: 192-211. European Union Agency for Fundamental Rights. http://fra.europa.eu/, (Erişim: 05 17 2016). Faramarzi, Mahbobeh; Esmailzadeh, Seddigheh; Mosavi, Seyed, Aliasghar (2004), “A Comparison of Abused and Non-Abused Women’s Definitions of Domestic Violence and Attitudes to Acceptance of Male Dominance”, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, No.122: 225-231. Fawole, Olufunmilayo (2008), “Economic Violence to Women and Girls - Is It Receiving the Necessary Attention?”, Trauma, Violence, & Abuse: 1-11. Grech, Katrina; Burgess, Melissa (2011), “Trends and Patterns in Domestic Violence Assaults: 2001 to 2010”, Crime and Justice Statistics, S.61: 1-14. Guljan, Dönmez; Şimşek, Hatice; Günay, Türkan (2012), “Evli Erkeklerde Eşlerine Yönelik Şiddet ve İlişkili Etmenler”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, C.10, S.3: 151-159. Gökkaya, Veda, Bilican (2011), “Türkiye'de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.12, S.2: 103. Gülmez, Çiğdem (2014), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Ahlaki Çözümleme ve Dindarlık”, Samsun: Doktora Tezi. Halıcı, Coşkun (2007), “Gazete Haberlerinde Kadına Yönelik Şiddet: Posta ve Takvim Gazetelerinde Kadına Yönelik Şiddet Haberleri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir: Doktora Tezi. Kishor, Sunita; Johnson, Kiersten (2004), “Profiling Domestic Violence - A Multi Country Study”, Carlverton - Maryland: ORC Macro. Koch, Abigail R.; Rosenberg, Deborah; Geller, Stacie E. (2016), “Higher Risk of Homicide Among Pregnant and Postpartum Females Aged 10–29 Years in Illinois, 2002–2011”, Obstetrics & Gynecology , Vol.128, No.10: 440-446. Krantz, Gunilla; Garcia-Moreno, Claudia (2005), “Violence Against Women”, J Epidemiol Community Health, Vol.59: 818-821. Köse, Aslı; Beşer, Ayşe (2007), “Kadının Değiştirilebilir Yazgısı "Şiddet"”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C.10, S.4: 114-121. Loxton, Deborah; Schofield, Margot; Hussain, Rafat (2006), “Psychological Health in Midlife Among Women Who Have Ever Lived With a Violent Partner or Spouse”, Journal of Interpersonal Violence, Vol.21, No.8: 1092-1107. Montgomery, Brooke E.E.; Rompalo, Anne; Hughes, James; Wang, Jing; Haley, Danielle; Soto-Torres, Lydia; Chege, Wairimu; Justman, Jessica; Kuo, Irene; Golin, Carol; Frew, Paula; Mannheimer, Sharon; Hodder, Sally (2015), “Violence Against Women in Selected Areas of the United States”, American Journal of Public Health, Vol.105, No.10, 2156-2166. Okasha, Mahmoud K.; Abu-Saada, Abed H. (2014), “Modeling Violence against Women in Palestinian Society”, American International Journal of Contemporary Research, Vol.1, No.4, 209-220. Okutan, Nur (2007), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet - Van'da, Kadınların Şiddet Deneyimleri, Şiddeti Doğuran Koşullar ve Başetme Biçimleri, Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri”, Van: Yüksek Lisans Tezi. Öztürk, Özlem (2011), “Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet”, İstanbul: Yüksek Lisans Tezi. Öztürk, Güzin Zeren; Toprak, Dilek (2017), “Kadın Sağlık Personellerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları”, Konuralp Tıp Dergisi, C.9, S.1: 58-62. Özyurt, Beyhan Cengiz; Deveci, Artuner (2010), “Manisa’da Kırsal Bir Bölgedeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresif Belirti Yaygınlığı ve Aile İçi Şiddetle İlişkisi”, Türk Psikiyatri Dergisi, S.21: 1-7. Parmaksızoğlu, Aslı Çakır (2011), “Aile İçi Şiddet Mağduru Olup Boşanma Sürecinde Bulunan Kadınlarda Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Özellikler”, Kocaeli: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Stavrou, Efty; Poynton, Suzanne; Weatherburn, Don (2016), “Intimate partner violence against women in Australia: Related factors and help-seeking behaviours”, Contemporary Issues in Crime and Justice, No.200: 1-16. Şensoy, Fatma (2016), “Geçmişe Tanıklık Eden Belgelerle Kadına Yönelik Şiddet”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, C.12, S.45: 119-136. Tatlılıoğlu Kasım; Küçükköse İsmail (2015), “Türkiye’de kadına yönelik şiddet: Nedenleri, koruma, önleme ve müdahale hizmetleri”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.13: 194-209. TBMM. (2011), “TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu”, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/24 _donem_3_y asama_yili_faaliyet_raporu.pdf, (Erişim: 05 17 2016). Tezcan, Sabahat; Tunçkanat, Hande (2009), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadınların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”, Aydın: 6.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı. Türk, Hüseyin; Çimen, Hürriyet (2015), “Aile İçi Şiddet Algısının Bireysel Özelliklere Göre Karşılaştırılması: Çıldır İlçesi Örneği”, Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi S.1: 1-10. Vahip, Işıl; Doğavşargil, Özge (2006), “Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız”, Türk Psikiyatri Dergisi, C.17, S.2: 107-114. Wencheko, Eshetu; Tadesse, Mekonnen (2017), “Determinants of Ethiopian Women's Atitudes Toward Wife Beating”, Journal of Interpersonal Violence: 1-11. WHO. (2013), “Responding to İntimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women - WHO Clinical and Policy Guidelines”, Italy: World Health Organization. WHO. (2014), “Global Status Report on Violence Prevention”, Geneva - Switzerland: World Health Organization. Uçar, Ayhan (2016), “İstatistiki Verilerle Ulusal Basında Kadına Yönelik Şiddet”, İnönü Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.2: 315-364. UNODC. (2013), “Global Study on Homicide” ,Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. Yanık, Aygül; Hanbaba, Zeynep; Soygür, Sevinç; Ayaltı, Büşra; Doğan, Meral (2014, Aralık), “Kadına Yönelik Şiddet Davranışlarının Değerlendirimesi: Türkiye'den Kanıt”, Electronic Journal of Vocational Colleges , 104- 111. Yanıkkerem, Emre (2002), “Kadına Uygulanan Şiddetin Üreme Sağlığına Etkileri”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C.5, S.2 Yengin, Hülya (1997), “Bir İletişimsizlik Biçimi: Şiddet”, İletişim Fakültesi Dergisi: 147-218. Yiğitcan, Gözde (2013), “Kadına Yönelik Şiddet- Kırıkkale Örneği”, Kırıkkale: Yüksek Lisans Tezi. Yodanis, Carrie L. (2004), “Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear / A Cross-National Test of the Feminist Theory of Violence Against Women”, Journal of Interpersonal Violence, C.19, S.6: 655-675.
Primary Language tr
Journal Section AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Authors

Author: Hande Çalışkan (Primary Author)

Author: Emrah İsmail Çevik

APA Çalışkan, H , Çevik, E . (2018). KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 218-233. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bsbd/issue/38666/449297