Year 2018, Volume 2, Issue 6, Pages 28 - 42 2018-09-30

Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi

Hakan TUNÇ [1] , Özlem Çetinkaya BOZKURT [2] , Hanife GÜRBÜZ [3]

71 181

Bu çalışma banka çalışanlarının teknoloji kabul ve kullanımlarını, Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ile ampirik olarak test etmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma Burdur ili Bucak ilçesinde faaliyette bulunan banka çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Bucak'ta çalışan 117 banka personelinin 67 anket yanıtları uygun bir istatistik programı ile test edilmiştir. Bu araştırmada güvenilirlik analizi, betimsel analizlerin yanı sıra Independent Sample T-Test ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılımını görebilmek için Kolmogorov-Smirnov Testi ve Skewness ve Kurtosis Testleri uygulanmıştır. Araştırma kapsamında, bilgi teknolojileri kullanımının banka çalışanları üzerindeki etkisi ve çalışanların bilgi teknolojileri hakkındaki bilgisi, tecrübe ve düşüncelerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bu istatistiksel veriler ile literatür taraması karşılaştırılmış, yorumlanarak daha sonra yapılacak olan çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Bankacılık, Bilgi Teknolojileri, Teknoloji Kabul Modeli
  • Aktaş S. 2007, “Teknoloji Kabul Modeli İle Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, s. 25.Bagozzi, R. P. ve Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models, Journal of The Academy of Marketing Science, 16 (1), 74-94.Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, 13(3), 319-339. Engin, U. (2015). Bankacılık Sektöründe Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Sistemin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Hakkında Bir Araştırma s. 38.Fishbeın, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: Introduction to theory and research, Addison-Wesley, Reading, MA.Gyampah, K.A. & Salam, A.F. (2004). An Extension of The Technology Acceptance Model in an ERP Implementation Environment, Information & Management, 41, 731-745.Hu, P.J.H. & Clark, T.H.K. & MA, W.W.K. (2003), “Examining Technology Acceptance by School Teachers: A Longitudinal Study”, Information & Management, (41: ), ss.227-241.Ibrahım, S.S. & Muhammad, A., (2014), Information and Communication Technology and Bank Performance In Nigeria: A Panel Data Analaysis, Social Science Journal, Vol. 7, No. 2, s.165-176.Kalaycı, Şeref (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 1.Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.Ma, W.W. & Anderson, R. & Streıth, K. O. (2005). Examining user acceptance of computer technology: an empirical study of student teachers, Journal of Computer Assisted Learning, Vol: 21. 387-395.ss.Özer G.,Özcan M., AKTAŞ S. (2010), "Teknoloji Kabul Modeli ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama" Journal of Yaşar University Dergisi, Temmuz 2010, s. 3280.Porter, M. E. & Heppelmann J. E. (2014). How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. Harvard Business Review, 92(11), 64-88.Söyleyici, G. T. (2017). “Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları İlişkisi: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma” Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 3, Sayı:9, Eylül 2017, 36-54.Taylor, S. & Todd, P.A. (1995), “Understanding Information Technology usage: A test of competing models”, Information Systems Research, (6:2), ss.144-176.Turan H. & Çolakoğlu B. E. (2008), Yüksek Öğrenimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Kabulü Ve Kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde Ampirik Bir Değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Eylül 2008, s. 112.Turan H. & Çetinkaya B. Ö. (2010), Bürolarda Teknoloji Kabul Ve Kullanımı: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli İle Bir Model Önerisi Ve Sekreterler Üzerinde Ampirik Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, (19), Ocak, Şubat, Mart 2010.Weıll, P. & Ross, J. W. (2009), IT Savvy: What Top Executives Must Know to Go from Paint to Gain, Boston. Harward Business School Press.Whyte, G. & Bytheway, A. & Edwards, C. (1997). Understanding User Perceptions of Information Systems Success. Journal of Strategic Information Systems, (6), 35-68.https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16430tbs_temel_gostergeler_raporu_eylul_2017.pdf (21.12.2017)
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Cilt:2 Sayı:6
Authors

Author: Hakan TUNÇ (Primary Author)

Author: Özlem Çetinkaya BOZKURT

Author: Hanife GÜRBÜZ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { bspad430689, journal = {Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi}, issn = {2651-3560}, address = {Aysel GÜNDOĞDU}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {28 - 42}, doi = {}, title = {Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TUNÇ, Hakan and BOZKURT, Özlem Çetinkaya and GÜRBÜZ, Hanife} }
APA TUNÇ, H , BOZKURT, Ö , GÜRBÜZ, H . (2018). Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2 (6), 28-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bspad/issue/39757/430689
MLA TUNÇ, H , BOZKURT, Ö , GÜRBÜZ, H . "Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 28-42 <http://dergipark.org.tr/bspad/issue/39757/430689>
Chicago TUNÇ, H , BOZKURT, Ö , GÜRBÜZ, H . "Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 28-42
RIS TY - JOUR T1 - Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi AU - Hakan TUNÇ , Özlem Çetinkaya BOZKURT , Hanife GÜRBÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 42 VL - 2 IS - 6 SN - 2651-3560- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi %A Hakan TUNÇ , Özlem Çetinkaya BOZKURT , Hanife GÜRBÜZ %T Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi %D 2018 %J Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi %P 2651-3560- %V 2 %N 6 %R %U
ISNAD TUNÇ, Hakan , BOZKURT, Özlem Çetinkaya , GÜRBÜZ, Hanife . "Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 / 6 (September 2018): 28-42.
AMA TUNÇ H , BOZKURT Ö , GÜRBÜZ H . Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(6): 28-42.
Vancouver TUNÇ H , BOZKURT Ö , GÜRBÜZ H . Banka Çalışanlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle İncelenmesi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(6): 42-28.