Year 2018, Volume 2, Issue 6, Pages 1 - 15 2018-09-30

Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Özer DEPREN [1] , Mustafa Tevfik KARTAL [2] , Serpil Kılıç DEPREN [3]

86 263

Yatırımcılar tasarruflarını yatırım araçlarında kullanıp karlarını maksimize etmeyi amaçlarken aynı zamanda riski minimize etmeye çalışmaktadırlar. Benzer şekilde borsada işlem gören payların alım-satım işlemlerinde kar maksimizasyonu ve risk minimizasyonu hedeflenir. Bu kapsamda yatırımcılar açısından önemli kavramlardan birisi oynaklıktır. Literatürde borsalarda oynaklığın modellenmesi ve tahmin edilmesine ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmada Web of Knowledge veri tabanında yer alan ve borsalarda oynaklığı inceleyen yayınların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Anahtar kelimeler kullanılarak yapılan aramada 1975-2017 yılları arasında toplam 7.568 adet yayın bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmada, borsalarda oynaklık konusunda çalışan yazarlar arasındaki sosyal ağ yapısı, ortak yazarlık ve konu temelli değişkenler incelenmiştir. Analiz sonucunda ortak yazarlık ağ yapısının Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca birlikte geçen anahtar kelimeler haritalandırıldığında “volatility”, “stock market”, “stock returns” “econophysics”, “GARCH” ve “financial crisis” kelimelerinin daha sık kullanıldığı görülmüştür. Anahtar kelimelere göre yapılan analizde 7 sınıf oluşmuştur. Birinci sınıfta “volatility”, “stock market”, “stock returns”, “quantile regression”; ikinci sınıfta “exchange rate volatility”, “trade openness”, “monetary policy”; üçüncü sınıfta “high-frequency data”, “asset allocation”; dördüncü sınıfta “stochastic volatility”, “long memory”; beşinci sınıfta “econophysics”; altıncı sınıfta “forecasting” ve son sınıfta JEL kodları en fazla kullanılan kelimelerdir.

Borsalar, Oynaklık, Bibliyometrik Analiz, Sosyal Ağ Analizi, Türkiye
 • Al, U., Soydal, İ.& Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik Özellikleri Açısından Bilig’in Değerlendirilmesi. Bilig, 55, 1-20.
 • Al, U., Sezen, U., & Soydal, İ. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarının Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 53-71.
 • Armutlu, C., & Arı, G. S. (2010). Yönetim Modalarının Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz. ODTÜ Gelişme Dergisi, 37(1), 1-23.
 • Aydoğan, M. (2012). Samsun İlinde Organik ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Gübre Kullanımı Konusundaki İletişim Kaynaklarının Sosyal Ağ Analizi İle Karşılaştırılması. http://arastirma.tarim.gov.tr/tepge/Lists/Haber/Attachments/7/Samsun%C4%B0lindeKonvansiyonelArstrma.pdf, 12.11.2017.
 • Baykal, Ş., & Gürbüz, S. (2016). Sosyal Sermaye ve Bireyler Arası Güven İlişkisinin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi. İş ve İnsan Dergisi, 3(2), 77-91.
 • Bekiari, A., & Pachi, V. (2017). Insights into Bullying and Verbal Aggressiveness through Social Network Analysis. Journal of Computer and Communications, 5(9), 79-101.
 • Bekiari, A., Pachi, V., & Hasanagas, N. (2017). Investigating Bullying Determinants and Typologies with Social Network Analysis. Journal of Computer and Communications, 5(7), 11-27.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., & Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229-263.
 • Değirmenci, N. (2017). Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı: Literatür Araştırması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 161-179.
 • Demirbulat, Ö. G., & Tetik Dinç, N. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Everett, M. (2017). What is Social Network Analysis? http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/methods-manchester/docs/sna_martineverett.pdf, 11.11.2017.
 • Fırat, M., Altınpulluk, H., Kılınç, H., & Büyük, K. (2017). Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using A Holistic Social Network Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(4), 1233-1254.
 • Freeman, L. C. (2004). The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science. Vancouver: Empirical Press.
 • Gülpınar, V. (2013). Yapay Sinir Ağları ve Sosyal Ağ Analizi Yardımı ile Türk Telekomünikasyon Piyasasında Müşteri Kaybı Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(1), 331-350.
 • Gündoğdu, A. (2017a). Türkiye’de Sermaye Piyasası Alanında Bilimsel Yazın Taraması. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Gündoğdu, A. (2017b). Türkiye’de Bankacılık Alanında Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-11.
 • Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi Pajek, Ucinet ve Gmine Uygulamalı. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Hotamışlı, M. & Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63 (Temmuz): 1-19.
 • Hurst, M., Loureiro, M., Valongo, B., Laporta, L., Nikolaidis, P., & Afonso, J. (2017). Systemic Mapping of High-Level Women’s Volleyball using Social Network Analysis: The Case of Attack Coverage, Freeball, and Downball. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 6(1), 57-64.
 • Kartal, M. T. (2018, Nisan). Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul.
 • Kıymetli Şen, İ., Hatunoğlu, Z., & Terzi, S. (2017). Muhasebe Araştırmalarında Muhasebe Eğitiminin Yeri ve Önemi: Muhasebe Dergileri Üzerinde Bibliyometrik Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), 247-291.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics?. Journal of Documentation, 25(4), 348-349.
 • Scott, J. (2000). Social Network Analysis. Sociology, 21(1), 109-127.
 • Suvacı, B. (2016). Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 263-281.
 • Tabak, A, Barbak, A. & Öztürk, T. (2016). Kamu Politikası Disiplininin Kavramsal Gelişimini Bibliyometri Kullanarak Anlamak Mümkün mü?: 1980-2014 Döneminin Bilimsel Haritalama Analizi. Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 117-143.
 • Yalçın, H. (2010). Milli Folklor Dergisi’nin Bibliyometrik Profili (2007-2009). Milli Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yıldırım, İ. E., & Ergüt, Ö. (2014). Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu’nun Bibliyometrik Analizi. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 7(Özel Sayı), 4-30.
 • Yıldız, T., & Aykanat, Z. (2016, Mayıs). Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Liderlik Çalışmalarının Gelişiminin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul.
 • Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.
 • Zhang, D., Guo, Y., Zhao, Z., & Zhou, Y. (2016). Co-Authorship Networks in Additive Manufacturing Studies Based on Social Network Analysis. British Journal of Applied Science & Technology, 15(1), 1-6.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Cilt:2 Sayı:6
Authors

Author: Özer DEPREN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8038-8241
Author: Mustafa Tevfik KARTAL
Institution: Borsa İstanbul A.Ş.
Country: Turkey


Author: Serpil Kılıç DEPREN
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { bspad434895, journal = {Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi}, issn = {2651-3560}, address = {Aysel GÜNDOĞDU}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {DEPREN, Özer and KARTAL, Mustafa Tevfik and Kılıç DEPREN, Serpil} }
APA DEPREN, Ö , KARTAL, M , Kılıç DEPREN, S . (2018). Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2 (6), 1-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bspad/issue/39757/434895
MLA DEPREN, Ö , KARTAL, M , Kılıç DEPREN, S . "Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 1-15 <http://dergipark.org.tr/bspad/issue/39757/434895>
Chicago DEPREN, Ö , KARTAL, M , Kılıç DEPREN, S . "Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi AU - Özer DEPREN , Mustafa Tevfik KARTAL , Serpil Kılıç DEPREN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 2 IS - 6 SN - 2651-3560- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi %A Özer DEPREN , Mustafa Tevfik KARTAL , Serpil Kılıç DEPREN %T Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi %D 2018 %J Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi %P 2651-3560- %V 2 %N 6 %R %U
ISNAD DEPREN, Özer , KARTAL, Mustafa Tevfik , Kılıç DEPREN, Serpil . "Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 / 6 (September 2018): 1-15.
AMA DEPREN Ö , KARTAL M , Kılıç DEPREN S . Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(6): 1-15.
Vancouver DEPREN Ö , KARTAL M , Kılıç DEPREN S . Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(6): 15-1.