Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 598 - 607 2016-06-22

Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları

Muamber YILMAZ [1] , Şenol ARSLAN [2]

397 604

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin yönelik algılarını tespit etmektir. Araştırma Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 3. sınıf 118 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırma betimsel nitelikli bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında 15 madden oluşan 5’li likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden frekans, yüzde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulama dersine ilişkin görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik aldıkları genel algı puanının ( =3.47) algı seçeneklerinden “katılıyorum” seçeneği arasında yer aldığı saptanmıştır. 

topluma hizmet uygulamaları dersi, öğretmen adayları, algı, eğitim fakültesi, ilköğretim bölümü
 • Akkocaoğlu, N., Albayrak, A ve Kaptan, F. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık üzerine nitel bir çalışma (HÜ. İlköğretim bölümü örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16-18 Mayıs 2010, Beytepe, Ankara.
 • Ayvacı, H. Ş. Ve Akyıldız, S. (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 184, 102-119.
 • Ataünal, A. (2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen. Ankara: MEB Vakfı Yayınları.
 • Beldağ, A., Yaylacı, A. F., Gök, E. ve İpek, C. (2015). Topluma hizmet uygulamaları dersinin üniversite-toplum işbirliği açısından değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 161-178.
 • Çetin, T. ve Sönmez, Ö. F. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin amaç ve içeriğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 851 – 875.
 • Çoban, B. Kaşkaya, A. ve Ağırbaş, Ö. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin tutumlarının diğer bölümler ile karşılaştırılması (Erzincan Üniversitesi Örneği)”, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 484-488, Elazığ.
 • Çuhadar, A. (2008). Topluma Hizmet Uygulamaları Aracılığı ile Yurttaş Öğretmen Yetiştirmek, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2- 4 Mayıs 2008, Çanakkale. egitim.cu.edu.tr/myfiles/open.aspx?file=1399.doc Erişim Tarihi: 09.06.2016.
 • Dinçer, Ç., Ergül, A., Şen, M. ve Çabuk, B. (2011). Bir topluma hizmet uygulaması örneği: Haydi kavram oyuncaklarıyla oynayalım. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 19-38.
 • Ediger, M. (1998). Trends and issues in teaching elementary school social studies. College Student Journal, 32(3), 347-363.
 • Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M. ve Dicle, A. N. (2010). Öğretmen adaylarınıntopluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 62, 231-252.
 • Ercan, B. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin sosyal sorumluluk anlayış ve uygulamaları Antalya örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gökçe, N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 178-194.
 • Hotamışlı, M., Çağ, A., Menteşe, A. ve Yörük, E. (2010). Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci: Afyon Kocatepe Üniversitesinde karşılaştırmalı bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 280-299.
 • Kocadere, S. A. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Topluma hizmet uygulamaları dersinin işlenişi: Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,34, 75-89.
 • Melchior, A. (1999). Summary report: National evaluation of learn and serve America. Waltham, MA: Center for Human Resources, Brandeis University.
 • O’Bannon, F. (1999). Service learning benefits our schools. State Education Leader,17,3.
 • Öğülmüş, S. (2006). Eğitim fakülteleri ve topluma hizmet işlevi çalıştayı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 200.
 • Özdemir, S. M., ve Tokcan, H. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 41-61.
 • Saran, M., Coşkun, G., Zorel, İ. F. ve Aksoy, Z. (2011). Üniversitelerde sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi: Ege Üniversitesi topluma hizmet uygulama dersi üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University, 22(6), 3732-3747.
 • Sevim, O. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik düşünceleri: Atatürk Üniversitesi örneği. Ekev Akademi Dergisi, 15(48), 293-302.
 • Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin kazanım boyutunda değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 53-72.
 • Şeker, A. (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tilki, F. (2011). Beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersini algılama düzeyleri (Sakarya ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tuncel, G., Kop, Y. & Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications,435-447.
 • Uğurlu, Z. ve Kıral, E. (2013). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 37-55.
 • Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitim fakülteleri ve topluma hizmet işlevi çalıştayı, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No:200.
 • YÖK. Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-328
 • df7-aafa-2b99edb6872f . Erişim Tarihi:05.05.2016.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Muamber YILMAZ

Author: Şenol ARSLAN

Dates

Publication Date: June 22, 2016

Bibtex @ { buefad258106, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {598 - 607}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000190975}, title = {Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Muamber and ARSLAN, Şenol} }
APA YILMAZ, M , ARSLAN, Ş . (2016). Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 598-607. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000190975
MLA YILMAZ, M , ARSLAN, Ş . "Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 598-607 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258106>
Chicago YILMAZ, M , ARSLAN, Ş . "Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 598-607
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları AU - Muamber YILMAZ , Şenol ARSLAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190975 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000190975 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 598 EP - 607 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190975 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190975 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları %A Muamber YILMAZ , Şenol ARSLAN %T Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190975 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000190975
ISNAD YILMAZ, Muamber , ARSLAN, Şenol . "Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 598-607. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190975
AMA YILMAZ M , ARSLAN Ş . Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 598-607.
Vancouver YILMAZ M , ARSLAN Ş . Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 607-598.