Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 644 - 651 2016-06-27

Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları

Muamber YILMAZ [1] , Zehra YAŞAR [2]

444 884

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına yönelik algılarını belirlemektir. Araştırma Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf, Matematik, ve Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören son sınıf 85 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında 30 madden oluşan 5’li likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin algıları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı, öğrenim gördükleri anabilim dalları arasında ise anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey Testi sonucuna göre matematik eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalları arasında anlamlı farklılık olduğu ve farkın matematik eğitimi anabilim dalı lehine olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına yönelik aldıkları genel algı puanın (x=1.99) algı seçeneklerinden “katılmıyorum” seçeneği arasında yer aldığı saptanmıştır. 

Öğretmen adayı, kamu personeli seçme sınavı, algı
 • Adıgüzel, A. (15 Şubat 2008). Öğretmen Yetiştirmede Mesleki (Pedagojik). FormasyonunÖnemi.http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goste r=Yazi&aziNo=65. Erişim Tarihi: 17.06.2016
 • Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun kpss10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(162),168-181.
 • Baştürk, R. (2008). Fen ve teknoloji alanı öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı başarılarının yordanması. İlköğretim Online Dergisi, 7(2), 323-332.
 • Çetin, Ş., Koç, Zihni, Çetin, F. (2007). KPSS sınavına yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül, Tokat.
 • Çimen, O, Yılmaz, M,. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının kpss ile ilgili görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4,159-172.
 • Diken, E. H., Öztürk, G., Uzel, N., Yılmaz, M. (2012). Determining the opinions of the prospective (candidate) teachers about public personnel selection exam (KPSS). Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3571–3575.
 • Dilekmen, Mücahit, Ercoşkun, M. Hanifi, Nalçacı, Ahmet. 2005. Öğretmen adaylarının akademik ve kpss başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 304-315.
 • Ekici, G. ve Kurt, H. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) yönelik kaygı ve saldırganlık düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 294-308.
 • Elmacı, S. (2015). Kamu personeli seçme sınavı ve alan bilgisi sınavına ilişkin öğretmen görüşlerinin ve metaforik algılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. International Journal of Human Science, 1 (1),1-31.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. ( 2008) Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35- 43.
 • Gürol, M., Sevindik, T. (2009). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. 1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
 • Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
 • Karaçanta, H. ve Koç, Z. (2015). Öğretmen adaylarının KPSS kaygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 869-882.
 • Karakuş, F., Karabulut, Ö. E. (2010). The effect of secondary school teachers’ preparation program on the pre-service teachers’ self-efficacy beliefs. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 110-129.
 • Karataş, S., Güleş, H. (2012). Evaluation of the selection exam for civil cervants (KPSS) from pre-service teachers’ perspectives. Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 102- 119.
 • Kılıçkaya, F., Krajka, J. (2010). Language teachers’ views and suggestions on the central teacher selection and recruitment exam in turkey. The New Educational Review, 20(3), 253-260.
 • Kilmen, S., Kösterlioğlu, İ., Kösterlioğlu, Meltem A. (2008). Kamu personeli seçme sınavı puanları ile lisans diploma notu arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 151-160.
 • Kuran, K. (2012). Öğretmen adaylarının KPSS kursu veren dershanelere ve KPSS’ye ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 143-157.
 • Nartgün, Ş. S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58
 • Odabaş, S. (2012). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu personeli seçme sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 9- 22.
 • Susar-Kırmızı, F., Tarhan, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavından etkilenme düzeyi ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Assessment Tools in Education, 2(2), 25-37.
 • Uyulgan, M. A., ve Akkuzu, N. (2015). Öğretmen adaylarının gözünden nitelikli öğretmen seçimi: ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin durumu. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 917-940.
 • Tösten, R. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik görüşlerinin belirlenmesi: Kars ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yalçın, S., Sağırlı, A., Özturan, M., Yalçın, S. ve Yalçın, P. (2012). The examination of the public personnel selection examination (PPSE) in the of lightpre-service teachers opinions. Mevlana International Journal of Education, 2(1), 72-87.
 • Yıldırım, O., ve Koca, R. M. (2015). Fen, matematik alanlarından mezun ve 2013 KPSS' ye katılan adayların başarı durumlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4),148-155.
 • Yüksel, S. (2013). Öğretmen yetiştirmede hesap verebilirlik bağlamında KPSS sonuçlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 404-420.
 • Yüksel, S. (2004). Öğretmen atamalarında merkezi sınav uygulamasının (KPSS) değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Muamber YILMAZ

Author: Zehra YAŞAR

Dates

Publication Date: June 27, 2016

Bibtex @ { buefad258110, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {644 - 651}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000190982}, title = {Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Muamber and YAŞAR, Zehra} }
APA YILMAZ, M , YAŞAR, Z . (2016). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 644-651. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000190982
MLA YILMAZ, M , YAŞAR, Z . "Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 644-651 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258110>
Chicago YILMAZ, M , YAŞAR, Z . "Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 644-651
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları AU - Muamber YILMAZ , Zehra YAŞAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190982 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000190982 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 644 EP - 651 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190982 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190982 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları %A Muamber YILMAZ , Zehra YAŞAR %T Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190982 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000190982
ISNAD YILMAZ, Muamber , YAŞAR, Zehra . "Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 644-651. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190982
AMA YILMAZ M , YAŞAR Z . Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 644-651.
Vancouver YILMAZ M , YAŞAR Z . Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 651-644.