Year 2016, Volume 5, Issue 1, Pages 106 - 127 2016-02-13

Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655

Ahmet YILMAZ [1] , Burçin GÖKKURT [2] , Neslihan USTA [3]

364 1435

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin özdeşliklerin mantıksal çıkarımının öğretilmesine ilişkin görüşlerini ve bu mantıksal çıkarımları kullanma becerilerini incelenmektir. Bu çerçevede çalışmada veri toplama aracı olarak dört sorudan oluşan öğretmen görüşme formu kullanılmıştır.  Çalışmada görüşme ve gözlem teknikleri birlikte kullanılmış,  yapılan görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Durum çalışmasının yürütüldüğü bu çalışmanın katılımcılarını devlet okullarında görev yapan farklı hizmet süresine sahip 10 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, içerik ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda,  öğretmenlerin çoğunun derslerinde özdeşliklerin altında yatan mantıksal çıkarımını öğrettiği ortaya çıkmıştır. Özdeşliklerin altında yatan mantıksal çıkarımının öğretilmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde ise, hizmet süresi az olan öğretmenlerin, özdeşliklerin mantıksal çıkarımının öğretilmesine ilişkin düşüncelerinin olumsuz olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Özdeşlikler,  görüş, mantıksal çıkarım, matematik öğretmeni.

Özdeşlikler, özdeşliklerin öğretilmesine ilişkin görüş, özdeşliklerin mantıksal çıkarımı, öğretmen
 • Albayrak, M., Işık, C., & İpek, A.S. (2005). Matematik öğretiminde kendini gerçekleştirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 129-138.
 • Akın, M. F. (2007). Özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme
 • yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Akın, M. F. & Pesen, C. (2010). Özdeşliklerin elde edilmesinde tam küp modelinin öğrenme ürünlerine etkileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 86-102.
 • Ball, D. L. (1990a). The matematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal, 90(4), 449–466.
 • Ball, D. L. (1990b). Prospective elementary and secondary teachers understanding of division. Journal for Research in Mathematics Education, 21(2), 132–144.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8 sınıflar) (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bulut, S., Çömlekoğlu, G., Seçil, S. O., Yıldırım, H., & Yıldız, B. T. (2002, Ekim). Matematik öğretiminde somut materyallerin kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Davidson,N.A.(1971).(http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED162879&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accn o&accno=ED162879) [Online]: adresinden 20. 01 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Eisenberg, T., Dreyfus, T. (1991). On the reluctance to visualize in mathematics. In W. Zimmermann & S. Cunningham (Eds.), Visualization in teaching and learning mathematics (pp. 26–37). Washington, DC: Mathematical Association of America.
 • Ersoy, Y. & Ardahan, H.(2003). İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi-II: tanıya yönelik etkinlikler düzenleme. www.matder.org.tr [19.03.2013].
 • Flusser, P. & Francia, G. (2000). Derivation and visualization of the binomial theorem. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 5(1), 3-24.
 • Gökkurt, B., Koçak, M. ve Soylu, Y. (2014, Eylül). Öğretmen adaylarının kesirler konusuna yönelik konu alan bilgileri ve öğretim stratejileri bilgilerinin incelenmesi.11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., & Soylu, Y. (2012). Matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgileri ile matematiksel alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 997–1012.
 • Gökkurt, B. (2014). Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik cisimler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Güner-Tahan, Ş. (2013). İlköğretim matematik 8 ders kitabı. Ankara: Can Matematik Yayınları.
 • Işıksal, M. (2006). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye ilişkin alan ve pedagojik içerik bilgileri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kara, Y. & Özgün-Koca, S. A. (2004). Buluş yoluyla öğrenme ve anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması: ‘iki terimin toplamının karesi’, 3(1), 2-10.
 • King, J. P. (1992). Matematik sanatı. (Çev. Nermin Arık). Ankara: TÜBİTAK.
 • Koçak, M. (2015). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel formülleri anlamlandırılabilme ve matematiksel formüller ile ilgili öğretim stratejisi bilgilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kohlbacher, F. (2006). The use of qualitative content analysis in case study
 • research. Forum: Qualitative Social Research, 7(1), 21.
 • Lubinski, C. A., Fox, T, & Thomason, R. (1998). Learning to make sense of division of fractions: one K-8 pre-service teacher’sperspective. SchoolScienceandMathematics, 98(5),247-253.
 • Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Ortaokul matematik dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Nagle, L. M., & McCoy, L.P.(1999). Division of fractions: procedural versus conceptual knowledge. InMcCoy, L.P. (Ed.), Studies in teaching:1999 research digest. Research projects presented at annual Research Forum (Winston-Salem, NC), PP.81-85. ERIC Document Reproduction Service No:.ED 443 814.
 • Özdemir, M. E., Duru, A., & Akgün, L. (2005). İki ve üç boyutlu düşünme: iki ve üç boyutlu geometrik şekillerle bazı özdeşliklerin görselleştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 527-540.
 • Pesen, C., Odabaş, A., & Bindak, R. (2000). İlköğretim okullarında kullanılan matematik öğretim yöntemleri üzerine. Eğitim ve Bilim, 25(118), 32-34.
 • Presmeg, N. C., Bergsten, C. (1995). Preference for visual methods: An international study. In L. Meira&D. Carraher (Eds.), Proceedings of the 19th International Conference for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 58–65). Recife, Brazil: Universidade Federal de Pernambuco.
 • Presmeg, N. C. (2006). Research on visualization in learning and teaching mathematics: Emergence from psychology. In A. Gutiérrez & P. Boero (Eds.), Handbook of research on the psychology of mathematics education. Dordrecht: Sense Publishers.
 • Sönmez, S. (2000). İlköğretim matematik 8 ders kitabı. Ankara: Saray Matbaası.
 • Türk Dil Kurumu, [TDK], (2015). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com _gtsvearama=gtsveguid= TDK.GTS.5 57c4b4bb15234.58924261, adresinden 13.12.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Uslu, G, (2006). Ortaöğretim matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Üredi, L. (1999). İlköğretimde buluş yolu ve fen eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Van De Walle, J.A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Baskı). (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yenilmez, K. & Şan, İ. (2008). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özdeşliklerin görsel modellerini tanıma düzeyleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(3), 409-418.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.
 • Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Ahmet YILMAZ

Author: Burçin GÖKKURT

Author: Neslihan USTA

Dates

Publication Date: February 13, 2016

Bibtex @ { buefad263051, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {106 - 127}, doi = {10.14686/buefad.v5i1.5000172655}, title = {Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Ahmet and GÖKKURT, Burçin and USTA, Neslihan} }
APA YILMAZ, A , GÖKKURT, B , USTA, N . (2016). Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (1), 106-127. DOI: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655
MLA YILMAZ, A , GÖKKURT, B , USTA, N . "Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 106-127 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24919/263051>
Chicago YILMAZ, A , GÖKKURT, B , USTA, N . "Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 106-127
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655 AU - Ahmet YILMAZ , Burçin GÖKKURT , Neslihan USTA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655 DO - 10.14686/buefad.v5i1.5000172655 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 127 VL - 5 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000172655 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655 %A Ahmet YILMAZ , Burçin GÖKKURT , Neslihan USTA %T Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655 %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655 %U 10.14686/buefad.v5i1.5000172655
ISNAD YILMAZ, Ahmet , GÖKKURT, Burçin , USTA, Neslihan . "Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 1 (February 2016): 106-127. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000172655
AMA YILMAZ A , GÖKKURT B , USTA N . Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 106-127.
Vancouver YILMAZ A , GÖKKURT B , USTA N . Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 127-106.