Year 2016, Volume 5, Issue 1, Pages 142 - 153 2016-02-11

İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA [1] , Demet ZAFER GÜNEŞ [2]

529 664

Öz: Okulun sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin getirildiği, daha önceki uygulamaların değerlendirildiği, okulu daha ileriye götürmek için önerilerin paylaşıldığı bir araç olan öğretmenler kurulu toplantılarınına yansıyan sorunların belirlenmesi bu araştırmanın amacıdır. Genel tarama modelinde tasarlanmış olan araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman inceleme yöntemi (belgesel tarama) kullanılmıştır. İlkokulların öğretmenler kurulu toplantı tutanakları incelenmiş, toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Bu veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş, anlaşılır biçimde organize edilip tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenler kurulu toplantılarına yansıyan öğretmenler ile ilgili sorunlar başlığında öğretim dışı ve öğretim içi sorumlulukları ile ilgili sorunlar ile özlük haklarının kullanımı ile ilgili sorunlar bulunmuştur. Öğretmenler kurulu toplantılarına yansıyan öğrenciler ile ilgili sorunlar; öğrenci davranışları ve akademik başarıları ile ilgili sorunlar şeklinde kategorize edilmiştir. Ayrıca kurul kararlarına temizlik ve güvenlik sorunu gibi yönetsel sorunlar, laboratuvar eksikliği gibi okulun fiziki olanakları ile ilgili sorunlar ve destek hizmetleri ile ilgili sorunlar yansımaktadır. 

Anahtar Kelimleler: İlkokulların sorunları, öğretmenler kurulu

ilkokulların sorunları, öğretmenler kurulu
 • Açıkalın, A. (1998). Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yoneticiliği. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Akdemir, S. (2006). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanaklarına Göre Lise Tarih Derslerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, B. (2011). Rehber öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin çözüm önerileri. NWSA: Education Sciences, 6(4), 2469-2481.
 • Bakioğlu, A. Ve Korumaz, M. (2014). Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 25-54.
 • Baş, M. (2001). Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasında taşıma merkezi kabul edilen ilköğretim okullarının sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bogdan, R.C.ve Biklen, S. K.(1982). Qualitative research for education :An introduction to theory and medhods. Boston:Allyn and Bacon.
 • Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çavuş, M. F., Develi, A., ve Sarıoğlu, G. S. (2015). Mobbing ve örgütsel sessizlik: enerji sektörü çalışanları üzerine bir araştırma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(1), 10-20.
 • Çınkır, S. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3).
 • Çobanoğlu, F. Ve Öğretir, M. (2015). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(2), 149-166
 • Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(25), 96–108.
 • Demirtaş, H.; Üstüner, M.; Özer, N. Ve Cömert, M. (2008). Öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15): 55-74.
 • Döş, İ., ve Sağır, M. (2013). Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulların Yönetim Sorunları. Journal of Graduate School of Social Sciences, 17(2).
 • Ekinci, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlkoğretim Online, 9(2), 734-748.
 • Enver, B. (2014). İlkokul/Ortaokul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların Belirlenmesi: Araklı Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erol, F. (1995). Okul müdürlerinin görevlerini başarmada karşılaştıkları engeller (Burdur İli Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(1), 63-71.
 • Eryalçın, G. (1998). A Qualitative Assesment of Departmental Effectiveness From The Perspectives of Teachers and Department Heads: A Case Study of Turkish and Science Departments in a Private Middle School. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Gülder, Ş. (2007). Köy İlköğretim Okullarında Yönetim ve Sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gürsel, M. (2003). Okul Yönetimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Günay, G., ve Özbilen, F. M. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin okul nöbet görevleri üzerine bir değerlendirme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 64-78.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (14. Basım). Ankara: Nobel Basım Dağıtım.
 • Köse, Ö. (2007). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarının sorunları. Eğitim ve Denetim, 16, 43-47.
 • Küçük, M., Ayvacı, H., Altıntaş, A. (2004). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Kararlarının Eğitim Ve Öğretim Uygulamaları Üzerindeki Yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • MEB (1990). Yöneticilerin El Kitabı. Ankara: Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • Nezihoğlu, G. Ö., ve Sabancı, A. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 41-53.
 • Ortaş, İ. (2014). Türkiye ve dünyada kitap okuma değerlerinin karşılaştırması ve sosyal yaşamımıza etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 28(3), 323-337.
 • Özcan, N. (2011). Mobbing Davranışının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi ve Örgütsel Sessizlik: Karaman Devlet Hastanesinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı).
 • Recepoğlu, E. (2006). Taşımalı ilköğretim uygulamasında taşıma merkezi olan ilköğretim okullarının sorunları: Çankırı, Karabük ve Kastamonu İli örneği.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Sadioğlu, Ö., Batu, E.S. ve Bilgin, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 399-432.
 • Saraç, T. Ve Çolak, A. kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 13-28.
 • Sarpkaya, R. (1996). Liselerde yönetime katılmada öğretmenler kurulunun etkililiği hakkında öğretmen ve yöneticilerin algı ve beklentileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin, E.; Maden, S. ve Gedik, M. (2011). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Erzurum il örneği) Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 155-172.
 • Turan, F. (2009). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanaklarına Göre İlköğretim Matematik Dersinin Planlanmasında Alınan Kararların Analizi, XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Turan, S., Dönmez, A. ve Çakmak, G. (2009). İlköğretim okullarındaki bazı kurulların etkililiği üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2): 44-58.
 • Yatgın, S.,Sevgi, H.M. ve Uysal, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin, kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve çeşitli değişkenlere göre mesleki tükenmişliklerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 167-180.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA

Author: Demet ZAFER GÜNEŞ

Dates

Publication Date: February 11, 2016

Bibtex @ { buefad263053, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {142 - 153}, doi = {10.14686/buefad.v5i1.5000152053}, title = {İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053}, key = {cite}, author = {KESKİNKILIÇ KARA, Sultan Bilge and ZAFER GÜNEŞ, Demet} }
APA KESKİNKILIÇ KARA, S , ZAFER GÜNEŞ, D . (2016). İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (1), 142-153. DOI: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053
MLA KESKİNKILIÇ KARA, S , ZAFER GÜNEŞ, D . "İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 142-153 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24919/263053>
Chicago KESKİNKILIÇ KARA, S , ZAFER GÜNEŞ, D . "İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 142-153
RIS TY - JOUR T1 - İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053 AU - Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA , Demet ZAFER GÜNEŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053 DO - 10.14686/buefad.v5i1.5000152053 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 153 VL - 5 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000152053 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053 %A Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA , Demet ZAFER GÜNEŞ %T İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053 %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053 %U 10.14686/buefad.v5i1.5000152053
ISNAD KESKİNKILIÇ KARA, Sultan Bilge , ZAFER GÜNEŞ, Demet . "İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 1 (February 2016): 142-153. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000152053
AMA KESKİNKILIÇ KARA S , ZAFER GÜNEŞ D . İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 142-153.
Vancouver KESKİNKILIÇ KARA S , ZAFER GÜNEŞ D . İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 153-142.