Year 2016, Volume 5, Issue 1, Pages 178 - 187 2016-02-20

Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902

Mustafa DERMAN [1] , Mürşet ÇAKMAK [2]

377 762

Bu çalışma biyoloji öğrencilerinin laboratuvar güvenliği konusundaki görüşleri, bilgi düzeyleri ve laboratuvara güvenlik kurallarına uyma konusundaki görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde yer alan 12 madde ile laboratuvar güvenliğine ilişkin görüşler, son bölümünde yer alan 9 soru ile öğrencilerin laboratuvar güvenlik kurallarına uyma hususundaki görüşlerini incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verilerine göre öğrencilerin genel olarak biyoloji laboratuvar güvenliği konusunu önemli buldukları ancak bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını, laboratuvar güvenlik kurallarına uyma konusuna dikkatli davranış sergiledikleri tespit edilmiştir. 
laboratuvar güvenliği, biyoloji, güvenlik, laboratuvar güvenlik işaretleri
 • Alaimo, P., Langenhan, M ve Tanner, J. (2010). Safety teams: an approach to engage students in laboratory safety. Journal of Chemical Education. 87 (8), 856-861.
 • Aydın, S., Diken, H. E., Yel, M. ve Yılmaz, M. (2011). Fen ve Teknoloji ile biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 583-604.
 • Aydoğdu, C. (1999). Kimya laboratuar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, 30-35.
 • Beck, C., Butler, A. ve Burke da Silva, K. (2014). Promoting inquiry-based teaching in laboratory courses: Are we meeting the grade? CBE-Life Sciences Education 13, 444–452. doi:10.1187/ cbe.13-12-0245.
 • Can, Ş. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar uygulamalarına yönelik düşüncelerinin cinsiyet, öğretim türü, sınıf düzeyi ve lise laboratuar deneyimleri açısından araştırılması. Journal of Turkish Science Education. 9(1), 3-12.
 • Can, Ş., Aksay, Ç. E. ve Orhan, Y. T. (2015). Investigation of pre-service science teachers’ attitudes towards laboratory safety. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 174, 3131 – 3136. International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014, 25-27 June 2014, Paris, France.
 • Coştu, B., Ayas, A., Çalık, M., Ünal, S. ve Karataş, F. Ö. (2005). Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 65-72.
 • Çifçili, V. ve Kırbaşlar, G. F. (2015). Investigating perceptions of pre-service science teachers towards laboratories by using phenomenological pattern. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 174, 1371–1378.
 • Feszterová, M. (2015). Education for future teachers to OHS principles - safety in chemical laboratory. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 191, 890 – 895. The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences.
 • Garnett, P. J. ve Garnett, P. J. (1995). Refocussing the chemistry lab: a case for laboratory- based investigations. Australian Science Teachers Journal. 41(2).
 • Geçer, K. (2005). Fen bilgisi dersleri laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan bazı güçlükler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü yıl üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Hamurcu, H. (1998). Fen derslerinde güvenlik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14, 29-32.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, H. ve Böyük, U. (2011). Fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar çalışmalarına yönelik yeterlikleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 27(1), 126-134.
 • Kılıç, A., Erdoğmuş, E., Sevinç, Ö. S. ve İnan, S. (2004). İlklöğretim okulları fen ve tabiat dolabının kapasite, kullanım ve eğitim-öğretme katkısıyla ilgili öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöntemi Dergisi, 40, 544-561. [Online]: www.pegem.net/.../682-20110624104251-abrurrahmankilic.pdf adresinden 04.07.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Kırbaşlar, G. F., Güneş, Ö. Z. ve Derelioğlu, Y. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği konusuna yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 801-818.
 • Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2005). Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28: 150-158.
 • Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları (LGÇK) (2011a). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, http://biyoloji.ege.edu.tr/files/html/LabKurallari.pdf (Erişim Tarihi: 2011 10 Haziran).
 • Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları (LGÇK) (2011b). ESOGÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, http://kimyamuh.ogu.edu.tr/belgeler/labkurallari.pdf (Erişim Tarihi: 2011 10 Haziran).
 • Ocak, İ., Kıvrak, E. ve Özay, E. (2005). Biyoloji laboratuvarlarının önemi ve laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan problemlerin öğretmen görüşlerine dayanılarak tespiti (Erzurum ili örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (2), 65-75.
 • Ottander, C. ve Grelsson, G. (2006). Laboratory work: the teachers' perspective. Journal of Biological Education. 40(3), 113-118.
 • Tan, A. (2008). Tensions in the biology laboratory: what are they?. International Journal of Science Education. 30(12), 1661-1676.
 • Tobin, K. (1986). Secondary science laboratory activities. European Journal of Science Education. 8(2), 199-211.
 • Turan, Y. (2005). Ortaöğretim kimya derslerinde laboratuar kullanımının öğretmen ve öğrenciler açısından değerlendirilmesi (Balıkesir örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Tsai, C. C. (2003). Taiwanese science students' and teachers' perceptions of the laboratory learning environments: Exploring epistemological gaps. International Journal of Science Education. 25(7), 847-860.
 • Yılmaz, A. (2005). Lise 1 ders kitabındaki bazı deneylerde kullanılan kimyasalların tehlikeli özelliklerine yönelik öğrencilerin bilgi düzeyleri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 226-235.
 • West, S. S., Westerlund, F. J., Stephenson, L. A., Nelson, C. N., & Nyland, K. C. (2003). Safety in science classrooms: what research and best practice say. The Educational Forum. 67(2), 174-183.
 • Wolf, J. S., & Fraser, B. J. (2008). Learning environment, attitudes and achievement among middle-school science students using ınquiry-based laboratory activities. Res. Sci. Educ. 38, 321–341.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Mustafa DERMAN

Author: Mürşet ÇAKMAK

Dates

Publication Date: February 20, 2016

Bibtex @ { buefad263058, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {178 - 187}, doi = {10.14686/buefad.v5i1.5000161902}, title = {Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902}, key = {cite}, author = {DERMAN, Mustafa and ÇAKMAK, Mürşet} }
APA DERMAN, M , ÇAKMAK, M . (2016). Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (1), 178-187. DOI: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902
MLA DERMAN, M , ÇAKMAK, M . "Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 178-187 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24919/263058>
Chicago DERMAN, M , ÇAKMAK, M . "Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 178-187
RIS TY - JOUR T1 - Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902 AU - Mustafa DERMAN , Mürşet ÇAKMAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902 DO - 10.14686/buefad.v5i1.5000161902 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 187 VL - 5 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000161902 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902 %A Mustafa DERMAN , Mürşet ÇAKMAK %T Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902 %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902 %U 10.14686/buefad.v5i1.5000161902
ISNAD DERMAN, Mustafa , ÇAKMAK, Mürşet . "Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 1 (February 2016): 178-187. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000161902
AMA DERMAN M , ÇAKMAK M . Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 178-187.
Vancouver DERMAN M , ÇAKMAK M . Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 187-178.