Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 212 - 226 2017-02-28

Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016
2012-2016 Arasındaki Yıllarda Çevre Eğitimi Kapsamında Yayımlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Ömer Faruk Özbey [1] , Erdoğan Şama [2]

840 896

Research, which was published on environmental education in the years between 2012-2016 and is designed to determine general trends in the master's thesis and doctoral thesis. This study is a descriptive study scanned the data base of the National Council of Higher Education Thesis Center in the framework of research; 53 master's and 12 doctoral thesis, including a total of 65 theses were examined. While analyzed the data in the study, descriptive statistics were used. Findings showed that the maximum release from Gazi University. Research has been shown to be the most preferred primary school students of the working group; as a research subject was attitude towards the environment; method was descriptive survey model; descriptive parametric tests / content analysis. In the last part of the study evaluated the results and recommendations are offered for those who will work within the scope of environmental education.

Araştırma 2012-2016 arasındaki yıllarda çevre eğitimi ile ilgili yayımlanmış olan yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerindeki genel yönelimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma betimsel bir çalışma olup araştırma çerçevesinde YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı taranmış; 53 yüksek lisans ve 12 doktora tezi olmak üzere toplamda 65 tez incelenmiştir. Çalışmadaki veriler analiz edilirken betimsel istatistik kullanılmıştır. 2012-2016 arasındaki yıllarda çevre eğitimi kapsamında en fazla tezin Gazi Üniversitesi’nden yayımlandığı görülmüştür. Tezlerde en fazla tercih edilen çalışma grubunun ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri olduğu; araştırma konusu olarak en fazla tercihin çevreye yönelik tutum ve çevre sorunları olduğu; araştırma yöntemi olarak en fazla tercihin tarama modeli olduğu; veri toplama tekniği açısından en fazla tercihin yazılı veri toplama olduğu; veri analizine bakıldığında ise parametrik testlerin ve betimsel/içerik analizinin tercih edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmanın son kısmında sonuçlar değerlendirilmiş ve çevre eğitimi kapsamında çalışacak olanlara yönelik öneriler sunulmuştur.

 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem
 • Duygulu, E. & Sezgin, O. B. (2015). Türkiye’de örgütsel davranış yazını doktora tezlerine yönelik bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 13-25.
 • Erol, E. & Tüzel, E. (2015). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi anabilim dalı doktora programlarında tamamlanan tezlerin eğitim sosyolojisi kapsamında değerlendirilmesi. Sosyoloji Dergisi, 3(30), 297-316.
 • Ertürk, H. (2009). Çevre bilimleri. Bursa: Ekin basım yayın dağıtım
 • Geçit, Y. & Kartal, A. (2010). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir inceleme. International Conference On New Trends İn Education And Their İmplications, 11(13), 101-107.
 • Göçen, G. ve Okur, A. (2015). Ortaokula yönelik söz varlığı araştırmalarının incelenmesi: Tezler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 64-79.
 • Görmez, K. (2010). Çevre sorunları. Ankara: Nobel yayın dağıtım
 • Karadağ E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karkın, A. M. (2011). Müzik bilimleri alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149
 • Keçeli, A. & Sarıusta, F. (2014). Sorun temelli- çözüm odaklı coğrafya! Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(20), 85-100
 • Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 29-41
 • Önder, A. & Özkan, B. (2013). Sürdürülebilir çocuk gelişimi okul öncesinde etkinliklerle çevre eğitimi. Ankara: Anı yayıncılık
 • Sevinç, K. (2013). Türkiye’de din psikolojisi alanında yapılan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(28), 243-269.
 • Sümer, G. Ç. (2009). Türkiye’de yerel yönetimler yazınında çevre: lisansüstü tezler üzerinden bibliyografik bir inceleme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(2), 57-72.
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. & Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezleri çeşitli kriterlere göre incelenmesi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 5(3), 187-205.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2007, Mayıs). Türkiye eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Toptaş, B. (2013). Türkiye’de piyano üzerine yapılmış lisansüstü çalışmalar. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 715-728
 • Turna, Ö. & Bolat, M. (2015). Eğitimde disiplinlerarası yaklaşımın kullanıldığı tezlerin analizi. Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 35-55.
 • Yaşar, Ş. & Papatğa, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 113-124.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu Ş.& Yılmaz, M. (2008). Çevre bilimi ve eğitimi. Ankara: Gündüz eğitim ve yayıncılık
 • Yılmaz, Ş., Aydın, F. & Bahar, M. (2015). 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki genel yönelimlerin belirlenmesi. Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 383-413.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Ömer Faruk Özbey
Country: Turkey


Author: Erdoğan Şama

Bibtex @review { buefad263878, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {212 - 226}, doi = {10.14686/buefad.263878}, title = {Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016}, key = {cite}, author = {Özbey, Ömer Faruk and Şama, Erdoğan} }
APA Özbey, Ö , Şama, E . (2017). Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 212-226. DOI: 10.14686/buefad.263878
MLA Özbey, Ö , Şama, E . "Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 212-226 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/263878>
Chicago Özbey, Ö , Şama, E . "Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 212-226
RIS TY - JOUR T1 - Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016 AU - Ömer Faruk Özbey , Erdoğan Şama Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.263878 DO - 10.14686/buefad.263878 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 226 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.263878 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.263878 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016 %A Ömer Faruk Özbey , Erdoğan Şama %T Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016 %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.263878 %U 10.14686/buefad.263878
ISNAD Özbey, Ömer Faruk , Şama, Erdoğan . "Investigation Graduate Environmental Education in the Context of Theses Published between the Years 2012-2016". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 212-226. https://doi.org/10.14686/buefad.263878