Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 159 - 176 2017-02-28

Ortaokullarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin İşlenişi, Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri: Öğretmen Görüşleri
Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions

Şefika Şule ERÇETİN [1] , Aykut DURAK [2]

791 1068

Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen bilişim teknolojileri birçok değişim gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Söz konusu bu değişimlere ayak uydurmak için Bilişim Teknolojileri amacına uygun kullanabilme yetkinliğine sahip bireylerin yetiştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda en büyük katkıyı ortaokullarda zorunlu olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi yapacaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı ortaokullarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin nasıl işlendiğini irdelemek ve bu derste yaşanan problemleri belirlemek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin 31 farklı ilinde ortaokullarda görev yapan 50 bilişim teknolojileri öğretmeninden 2015-2016 yılının güz döneminde veri toplanmıştır. Karma araştırma yöntemi ile desenlenen bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “demografik bilgi anketi” ve “bilişim teknolojileri dersi işlenişi anketi” ve “bilişim teknolojileri dersinin işleyişinde karşılaşılan engeller ve öneriler” adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin en çok anlatma ile gösterip yaptırma yöntemlerini kullandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte dersin işlenmesinde birçok bileşenin yoksunluğunun yaşanması nedeniyle çeşitli engellerle karşılaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

It was determined that the purpose of this study was to examine how the Computing Technologies and Software course was taught in middle schools, and to identify the problems that existed in this course. For this purpose, the data was collected from 50 information technology teachers in secondary schools in 31 different provinces of Turkey during the fall semester of 2015-2016. The study was organized with mixed research method developed by the researchers to collect data "demographic questionnaire", "processing of information technologies in the course of the survey" and “semi-structured form of the obstacles and suggestions in the handling of the information technology course” were used. According to the results of the research, it is understood that teachers mostly use metdod of explaining and demonstration method. However, in the processing of the course, many obstacles have been encountered because of the lack of many components.

 • Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2012). İlköğretim Bilişim Teknolojileri dersinin işlenişi: Öğretmen görüş ve uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(1), 405-424.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048750/5000046070 adresinden erişilmiştir.
 • Altun, E., & Ateş, A. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının sorunları ve geleceğe yönelik kaygıları. İlköğretim Online, 7(3).
 • Aykaç, N. (2011). Hayat bilgisi dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 113-126.
 • Bernstein, A. (1995). Author Envisions A World Without Work. New Yok News Day. Retriewed from http://www.foet.org/press/articles/EW/New%20York%20Newsday-%20September%2024%201995.pdf.
 • Crow, G. M. (2006). Complexity and the beginning principal in the United States: Perspectives on socialization. Journal of educational administration, 44(4), 310-325. Retriewed from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09578230610674930.
 • Doyle, C. S. (1994). Information literacy in an information society: A concept for the information age. Diane Publishing.
 • Durdukoca, Ş. F., & Arıbaş, S. (2011). İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).
 • Dirisağlık, F. & Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar formatör öğretmenlerinin bilgi teknolojisi sınıflarının kullanımına ilişkin görüşleri: Eskişehir ili örneği. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Eğitim Teknolojisi Konferansı Kitabı. [Çevrim-içi: http://www.ietc2008.anadolu.edu.tr/content.php?pg=36], Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015.
 • Dursun, Ö. Ö., & Çuhadar, C. (2009, May). Bilgisayar öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin düşünceleri. In Proceedings of 9 th International Educational Technology Conference.
 • Erdoğan, M., Kurşun, E., Tan Şişman, G., Saltan, F., Gök, A. ve Yıldız, İ. (2010). Sınıf yönetimi ve sınıf içi disiplin problemleri, nedenleri ve çözüm önerileri üzerine nitel bir araştırma: Bilişim teknolojileri dersi örneği. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 10 (2), 853 – 891.
 • Gülcü, A., Aydın, S., & Aydın, Ş. (2013). İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 73-92.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2016). ISTE Standarts for Students. Retriewed from https://www.iste.org/standards/standards/for-students-2016.
 • Karal, H., Reisoğlu, G. ve Günaydın, E. (2010). İlköğretim bilişim teknolojileri dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 46-64.
 • Karataş, S. (2010). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri (BÖTE) öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin zihin haritalarının analizi (Gazi Üniversitesi Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 159-173.
 • Morrison, K. (2012). School leadership and complexity theory. Routledge.
 • Nam, C. S., & Smith-Jackson, T. L. (2007). Web-based learning environment: A theory-based design process for development and evaluation. Journal of Information Technology Education, 6, 23. Retriewed from https://www.learntechlib.org/p/111406/article_111406.pdf.
 • Phelps, R., Hase, S., & Ellis, A. (2005). Competency, Capability, complexity and computers: Exploring a new model for conceptualising end-user computer education. British Journal of Educational Technology, 36, 67–84.
 • Seferoğlu, S. S. (2008). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı: Yaşanan sorunlar, gözlemler ve çözüm önerileri. Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri I. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı (Tahsilde Qloballaşma ve IKT Mövzusunda Beynelxalq Konfransın Materialları), 45-53. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi. Bakü, Azerbaycan.
 • Seferoğlu, S. S., Yıldız, H., & Yücel, Ü. A. (2014). Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174).
 • Sert, G. (2010). Öğretim teknolojileri alanında yayımlamış Türkiye adresli makalelerin içerik analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tanrıöğen, A. ve Özel, A. (2011). Bilişim teknolojileri okul formatörü öğretmenlerinin bilişim teknolojisi sınıflarına ilişkin görüşleri (Denizli ili örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 219-230.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim bilgisayar dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. [Çevrim-içi: http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen ], Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2007). Yeni Uygulamaya konulan ilköğretim kurumları derslerine ait öğretim programları ve haftalık ders saatleri çizelgesine ilişkin hususlar. [Çevrim-içi: http://canak-kale.meb.gov.tr/duyurular/E_Okul_Projesi/2007_ogrt_yili_ilkogretim_kurumlari_derslerine_iliskin_hususlar.pdf ], Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2010). İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesi. [Çevrim-içi: http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=802.], Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). Ortaokul yeni ders programı. [Çevrim-içi: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/63/08/745166/dosyalar/2013_05/28050843_ortaokul_yeni_ders_programi.pdf ], Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri.Ankara: Seçkin.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Şefika Şule ERÇETİN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Author: Aykut DURAK
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bibtex @research article { buefad285744, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {159 - 176}, doi = {10.14686/buefad.285744}, title = {Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions}, key = {cite}, author = {ERÇETİN, Şefika Şule and DURAK, Aykut} }
APA ERÇETİN, Ş , DURAK, A . (2017). Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 159-176. DOI: 10.14686/buefad.285744
MLA ERÇETİN, Ş , DURAK, A . "Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 159-176 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/285744>
Chicago ERÇETİN, Ş , DURAK, A . "Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 159-176
RIS TY - JOUR T1 - Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions AU - Şefika Şule ERÇETİN , Aykut DURAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.285744 DO - 10.14686/buefad.285744 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 176 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.285744 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.285744 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions %A Şefika Şule ERÇETİN , Aykut DURAK %T Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.285744 %U 10.14686/buefad.285744
ISNAD ERÇETİN, Şefika Şule , DURAK, Aykut . "Processing, Problems and Solution Suggestions of Information Technologies and Software Course in Middle Schools: Teacher Opinions". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 159-176. https://doi.org/10.14686/buefad.285744