Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 715 - 736 2017-06-30

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim-Teknoloji-Toplum Hakkındaki Görüşlerine Bilim Kurgu Filmlerin Etkisi
The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society

Fatma Önen Öztürk [1]

351 627

Araştırmanın amacı; bilim kurgu filmlerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim-teknolojitoplum hakkındaki görüşlerine olan etkisinin belirlenmesidir. Araştırma durum çalışmasına uygun olarak tasarlanmış olup; 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde, İstanbul’da bulunan bir üniversitenin ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği ABD ikinci sınıfında öğrenim görmekte olan 20 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 5 hafta sürmüş ve bu süreçte bilim kurgu temelli 10 film izlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının bilim-teknoloji-toplum hakkındaki görüşlerinin uygulama öncesi ve sonrasında doğru ve yeterli niteliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonucun yanı sıra; uygulama sonrasında öğretmen adaylarının görüşlerinin nicelik ve nitelik bakımından farklı görüşleri de içerdiği görülmektedir. Bu bağlamda bilim kurgu filmlerin bilimteknoloji-toplum hakkındaki görüşlere yönelik katkısının, olumlu olduğu söylenebilir.

The purpose of the research is to determine the impacts of science fiction films on prospective science teachers’ views about science-technology-society. Designed in accordance with case study, the research was conducted with 20 prospective science teachers studying at the second grade of primary science education department of a university in Istanbul during the spring term of 2012-2013 academic year. The research lasted for 5 weeks and 10 films based on science fiction were watched in this process. When the results obtained from the research are evaluated, it is revealed that the views of prospective teachers about the science-technology-society have both accurate and sufficient qualities before and after the application. In addition to this result, it was also determined that the opinions of the prospective teachers differed both quantitatively and qualitatively after the application. In this regard, it can be said that the influence of science fiction films on the views about science-technologysociety have contributed positively.

 • Acar, H. (2003). Fizik eğitiminde bilimkurgu hikayelerin kullanılması (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • Akbaş, O. (2011). Bir öğrenme nesnesi olarak eğitsel kısa filmler: öğretmen adaylarının çektikleri eğitsel kısa filmler üzerine bir değerlendirme. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 15-27.
 • Alvarez, J. L., Miller, P., Levy, J., & Svejenova, S. (2004). Journeys to the self: Using movie directors in the classroom. Journal of Management Education. 28(3), 335.
 • Aquinc, J. (1976). Science fiction as literature. National Education Association Publication. Washington, D. C.
 • Ayar, M. C. (2007). Fen- teknoloji -toplum dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşlerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Balbağ, M. Z., Yenilmez, K. & Turgut, M. (2012). Matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim-kurgu filmlerine yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1(3), 232-241.
 • Barnett, M., Wagner, H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M. & Kafka, A. (2006). The impact of science fiction film on student understanding of science. Journal of Science Education and Technology. 15(2), 179-191
 • Baş, T. & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Bixler, A. (2007). Teaching evoluation with the aid of science fiction. The American Biology Teacher. 69(6), 337-340.
 • Brake, M. & Thornton, R. (2003). Science fiction in the classroom. Physics Education. 38(1), 31-34.
 • Buluş Kırıkkaya, E., İşeri, Ş. & Vurkaya, G. (2009). High school students’ thoughts about science on television programmes. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 921–926
 • Cavanaugh, T., & Cavanaugh, C., (1996). Learning science with science fiction films. Paper presented at the Annual Meeting of the Florida Association of Science Teachers, 1996, October, Key West, FL.
 • Czerneda, J. E. (2006). Science fiction & scientific literacy. The Science Teacher. 38-42.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin fen-teknoloji-toplum-çevre hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(1), 349-363.
 • Çepni, S., Bacanak, A. & Küçük, M. (2003). Fen eğitiminin amaçlarında değişen değerler: Fen-teknoloji-toplum. Değerler Eğitimi Dergisi. 1 (4), 7-29.
 • Dark, M. L. (2005). Using Science Fiction Movies in Introductory Physics. The Physics Teacher. 43, 463-465.
 • Dubeck, L. W., S. E. Moshier, et al. (1993). Finding the facts in science fiction films. Science Teacher. 60(4): 46-48.
 • Fife, E. (1999). Using science fiction to teach mainstream literature. Paper presented at the Annual Meeting of the South Atlantic Modern Language Association, November 4-6, 1999, Atlanta, GA.
 • Kirby, D. A. (April, 2003). Science consultants, fictional films, and scientific practice. Social Studies of Science. 33(2), 231–268
 • Laprise, S., & Winrich, C. (2010). The impact of science fiction films on student interest in science. Journal of College Science Teaching. 40(2), 45-49
 • Laugksch, L.C. (2000). Scientific literacy: a conceptual overview. Science Education. 84(1), 71-94.
 • Lin, K., Tsai, F., Chien, H., & Chang, L. (2013). Effects of a science fiction film on the technological creativity of middle school students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 9(2), 191-200
 • Lundquist, C. A. (2012). The science and fiction of Robert L. Forward. Physics Procedia. 38, 109 – 115
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8.Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, (2013). PISA 2012 Ulusal ön raporu, Ankara.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd Edition). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Ongel Erdal, S., Sönmez, D., & Day, R. (2004). Science fiction movies as a tool for revealing students’ knowledge and alternative conceptions. Paper Presented at NARST 2004, April 1-3, 2004, Vancouver, CANADA.
 • Ontell, V. (1997). Science fiction: popular culture as reading and learning motivation. Paper presented at the Joint Popular Culture Association/American Culture Association Meetings, March 26-29,1997, San Antonio.
 • Özdemir, O. U. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen okuryazarlığının durumu. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7(3), 42-56.
 • Powell, L. (June 2009). Science fiction or reality? International Review of Psychiatry. 21(3), 273–275
 • Rose, C. (2003). How to teach biology using the movie science of cloning people, resurrecting the dead, and combining flies and humans. Public Understanding Science. 12, 289–296
 • Seçkin Kapucu, M. (2014). Fen ve teknoloji dersinde görsel medya kullanımına yönelik fen bilgisi öğretmenlerin görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 4(2), 75-90.
 • Segall, A. E. (October 2002). Science fiction in the engineering classroom to help teach basic concepts and promote the profession. Journal of Engineering Education. 419-423
 • Shaw, D. G. & Dybdahl, C. (2000). Science and the popular media, Science activities: classroom projects and curriculum ideas. 37(2), 22-31
 • Sürmeli, H. (2012). Examination the effect of science fiction films on science education students’ attitudes towards STS course. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 47, 1012–1016
 • Sürmeli, H. (2013). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları. In T. Y. Yelken, H. S. Tokmak, S. Özgelen & L. İncikabı. (Ed.), Bilim kurgu filmlerinin desteği ile TPAB temelli-fen teknoloji toplum dersi tasarımı (pp. 149-164). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Thier, H. (1985). Societal issues and concerns: A New Emphasis for Science Education. Science Education. 69(2), 255-262.
 • Toraman, S. & Aydın, H. (2013). Öğretmen adaylarının fen–teknoloji–toplum– çevre ilişkilendirmelerine yönelik görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(2), 146–170
 • Turgut, H. (2005). Yapılandırmacı tasarım uygulamasının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık yeterliklerinden “bilimin doğası” ve “bilim-toplum-teknoloji ilişkisi” boyutlarının gelişimine etkisi (Yayımlanmamış Doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Turgut, H. & Fer, F. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık yeterliklerinin geliştirilmesinde sosyal yapılandırmacı öğretim tasarımı uygulamasının etkisi. Eğitim Bilimleri Dergisi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. 24, 205-229
 • Uğraş, M. & Cil, E. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen-teknoloji- toplum (FTT) hakkındaki görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2483-30_05_2012-22_48_02.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Weber, C. M., & Silk, H. (2007). Movies and medicine: An elective using film to reflect on the patient, family, and illness. Family Medicine. 39(5), 317-319.
 • Yang, A. (2002). Science fiction in the EFL class. Language, Culture and Curriculum. 15(1), 50-60
 • Yazıcı, N. N. & Altıparmak, M. (2010). Science fiction aided biotechnology instruction: effects of bioethics group discussions on achievement and attitudes. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2, 4125–4129.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Fatma Önen Öztürk
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2017

Bibtex @research article { buefad307540, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {715 - 736}, doi = {10.14686/buefad.307540}, title = {The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society}, key = {cite}, author = {Önen Öztürk, Fatma} }
APA Önen Öztürk, F . (2017). The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (2), 715-736. DOI: 10.14686/buefad.307540
MLA Önen Öztürk, F . "The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 715-736 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/28302/307540>
Chicago Önen Öztürk, F . "The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 715-736
RIS TY - JOUR T1 - The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society AU - Fatma Önen Öztürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.307540 DO - 10.14686/buefad.307540 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 715 EP - 736 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.307540 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.307540 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society %A Fatma Önen Öztürk %T The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.307540 %U 10.14686/buefad.307540
ISNAD Önen Öztürk, Fatma . "The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 715-736. https://doi.org/10.14686/buefad.307540
AMA Önen Öztürk F . The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 715-736.
Vancouver Önen Öztürk F . The Impacts of Science Fiction Films on Prospective Science Teachers’ Views about Science-Technology-Society. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 736-715.