Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 967 - 983 2017-10-30

Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages)
Hazırlık Sınıflarındaki İngilizce Öğretimine Ganalı Öğretmen Adaylarının Bakışı (Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği)

Seçil Tümen Akyıldız [1] , Eda Tayşı [2]

281 474

The purpose of this study was to investigate Ghanaian teacher candidates’ opinions about the English instruction at preparatory program of Fırat University School of Foreign Languages. The participants, who has a high level proficiency in English, were attending courses to get a teaching certificate at the Faculty of Education and they were undergoing a period of training as preservice teachers at the School of Foreign Languages in 2015-2016 spring semester. This study aimed at reflecting their perception of instructors, students and the instructional process in an attemt to compare Ghana and Turkey in that respect. In this study phenomenological research design was employed which is a qualitative research design. In order to collect data, semi-structured interviews were conducted with nine teacher candidates who volunteered to take part in the study. The interviews were audio recorded and these recordings were transcribed by both of the researchers. In order to control the realiability of the interviews, another English instructor also transcribed the audio recordings. The findings were obtained by comparing these three transcriptions The data was analyzed by using descriptive analysis. The findings composed three main themes. These findings generally reflected the positive and negative sides of the English instruction at Fırat University School of Foreign Languages.

Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Temel İngilizce Bölümünde 2015-2016 akademik yılı bahar yarı döneminde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi alıp Yüksekokulumuz bünyesinde stajlarını yapan Ganalı öğretmen adaylarından hazırlık sınıflarında verilen İngilizce eğitimi üzerine görüş alıp bu noktada yansıtma yaparak hazırlık sınıflarında İngilizce öğretimi üzerine değerlendirmede bulunmaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim çerçevesinde görüşme yöntemiyle yürütülmüştür. Görüşme gönüllülük esasıyla seçilen dokuz Ganalı öğretmen adayıyla, yarı yapılandırılmış açık uçlu sorularla yapılmış ve ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular cevaplar bağlamında paralellik gösterenlerle birleştirilerek üç ana temada toplanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıflarındaki İngilizce eğitimi yansıtma yoluyla olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya konmuştur. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler İngilizce öğretimi kapsamında mevcut problemleri farklı gözlemler vasıtasıyla ortaya koymuş olup, bu doğrultuda yapılacak çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

 • Acat, B., Demiral, S. (2002). Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 31 (Yaz) ss.312-329.
 • Aktaş, T. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti. Journal of Language and Linguistic Studies. 1(1), 89-100.
 • Bateman, B. E. (2008). Student Teachers’ Attitudes and Beliefs about Using the Target Language in the Classroom. Foreign Language Annals. 41(1),11-28.
 • Block, D., Cameron, D. (2002). Globalization and Language Teaching. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Brindley, G. (1984). Needs Analysis and Objective Setting the Adult Migrant Education Program. Sydney : NSW Adult Migrant Education Service.
 • Brundage, D.H.& MacKeracher, D. (1980). Adult Learning Principles and their Application to Program Planning. Ontario: Ontario Institute for Studies in Education.
 • Canale, M.& Swain, M. (1980). Theoretical bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics. 1(1980), 1-47.
 • Cesur, K., (2008). Ögrenci ve Ögretmenlerin, Üniversite Seviyesinde Dil Becerilerini Değerlendirmede Kullanılan Test Tekniklerine İlişkin Algılamaları, ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Chang, J. (2006). Research Report Globalization and English in Chinese Higher Education. World Englishes, 25, 3(4), 513-525.
 • Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Çavuşoğlu Deveci, C. - Arslan Buyruk, A. – Erdoğan, P. & Yücel Toy, B. (2016). “İngilizce Konuşma Becerisinin Öğretimine İlişkin İhtiyaçların Değerlendirilmesi / Needs Assessment Regarding Teaching of English Speaking Skill”, TURKISH STUDIES –International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308- 2140, (Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu Armağanı) Volume 11/14 Summer 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9919, p. 915-934.
 • Çetin, B. (2017). İletişimsel Edinç ve Yabancı Dil Olarak Türkçede Dilbilgisi Öğretimi / Communicative Competence and Grammar Teaching in The Field of Turkish as a Foreign Language, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/6, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11565, p. 179-196.
 • Giddens A. (1990). The Consequences of Modernity. Standford, CT: Stanford University Press.
 • Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde Verilen Yabancı Dil Öğretimindeki Başarı Durumumuz. Atatürk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 251-264).
 • Gömleksiz, M.N., Elaldı, Ş. (2011). Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6,(2), 443-454.
 • Güllüoğlu, Ö. (2004). Attitudes Towards Testing Speaking at Gazi University PreparatorySchool of English and Suggested Speaking Tests, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karaman, A. Ü. The Current Profile of English in Turkey through the Perceptions of Both Native and Non-Native English Teachers. http://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&q=The+Current+Profile+of+English+in+Turkey+through+the+Perceptions+of+Both+Native+and+Non-Native+English+Teachers&btnG=&lr (10.07.2017 )
 • Karaman, A. Ü. (2012).Factors That Affect a Foreign Language Learning. Review Article. Çanakkale, Çanakklale 18 Mart Üniversitesi
 • Kenworth, J. (1987). Teaching English pronunciation. London: Longman.
 • Kumaravadivelu, B. (2003). Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching. New haven and London: Yale University Press.
 • Maryana, D. (2011). The Correlation Between Students’ Motivation in Learning English and their Speaking Achievement (A Correlation Study at second Grade Students of Muhmmadiyah 17 Junior High School Tangerang), (Unpublished Thesis).
 • Medgyes. P. (1994). The non-native teacher. London: Macmillan.
 • Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: what every teacher should know. Boston, Massachusetts: Heinle Publishers.
 • Richards, J.C. & Renandya, W.A. (Ed). (2002). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. New York, USA: Cambridge University Press.
 • Saracaloğlu, A.S., Varol, S.R. (2007). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yabancı Dile Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Tasarımı ile Yabancı Dil Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3 (1):39-59.
 • Smit, U. (2010). English as a Lingua Franca in Higher Education: A Longitudinal Study of Classroom Discourse, Trends in Applied Linguistics 2. Berlin/ New York: Walter de Gruyter GmbH &Co. KG.
 • Stott, N. (2001, November) Helping ESL students become better readers: Schema Theory Applications and Limitations. TESL Journal, 7(11), 1-11.
 • Suna, Y.& Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlenmesi. OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi 3(5), ss.7-24.
 • Tarcan, A. (2004). Yabancı Dil Öğretim Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. The State of English in Higher education in Turkey. A Baseline Study, November, 2015
 • https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/he_baseline_study_book_web_-_son.pdf (adlı siteden 17.07.2017 tarihinde alınmıştır)
 • Tomlinson, B. (Ed). (2011). Materials Development in Language Teaching. Second Edition. UK: Cambridge University Press.
 • Tosun, C. (2014). Yurdumuzda Yabancı Dil Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Başarısızlığın Nedeni Yöntem mi?. A. Sarıçoban, H. Öz (Ed.) Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim ne Olmalı? (ss.37-40. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Tütüniş, B. (2014). İngilizce Öğretiminde Yöntem Sorunları. A. Sarıçoban, H. Öz (Ed.) Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim ne Olmalı? (ss.33-36). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Waters, M. (1995). Globalization Key Ideas. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Wang, S. (2002). Guan yu quan mian jia qiang zhong guo ying yu jiao yu de si kao [Reflections on strengthening English education in China]. Foreign language Education, 23(2), 89–91.
 • Wang, B. (2009). Motivation and language Learning. Asian Social Science. 5(1), 98-100.
 • Yıldız, M. & Yeşilyurt, S. (2017). Use or Avoid? The Perceptions of Prospective English Teachers in Turkey about L1 Use in English Classes. English Language Teaching, 10, 1. Pp.84-96.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Seçil Tümen Akyıldız
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Eda Tayşı
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 30, 2017

Bibtex @research article { buefad329903, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {967 - 983}, doi = {10.14686/buefad.329903}, title = {Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages)}, key = {cite}, author = {Tümen Akyıldız, Seçil and Tayşı, Eda} }
APA Tümen Akyıldız, S , Tayşı, E . (2017). Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages). Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 967-983. DOI: 10.14686/buefad.329903
MLA Tümen Akyıldız, S , Tayşı, E . "Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages)". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 967-983 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/30151/329903>
Chicago Tümen Akyıldız, S , Tayşı, E . "Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages)". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 967-983
RIS TY - JOUR T1 - Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages) AU - Seçil Tümen Akyıldız , Eda Tayşı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.329903 DO - 10.14686/buefad.329903 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 967 EP - 983 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.329903 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.329903 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages) %A Seçil Tümen Akyıldız , Eda Tayşı %T Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages) %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.329903 %U 10.14686/buefad.329903
ISNAD Tümen Akyıldız, Seçil , Tayşı, Eda . "Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages)". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 967-983. https://doi.org/10.14686/buefad.329903
AMA Tümen Akyıldız S , Tayşı E . Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages). Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(3): 967-983.
Vancouver Tümen Akyıldız S , Tayşı E . Ghanaian Teacher Candidates’ Perspective on English Language Instruction in Preparatory Classes (The Case of Fırat University School of Foreign Languages). Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(3): 983-967.