Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 316 - 348 2018-02-28

The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Sınıf İçi Etkileşimleri Üzerinde Sosyal Medya Kullanımının Etkisi

ÜNSAL BEKDEMİR [1] , PINAR TAĞRİKULU [2]

397 909

Media tools change and transform according to the wants and needs of the society. A new concept has entered our lives as a result of these changes: social media. Popular social media tools such as Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia, Youtube, Whatsapp, Snapchat are used commonly, especially among young people. The effects of using social media tools are gathered under a wide range. The purpose of this study is to show the academic and social effects of using social media on university students. Within this context, interviews were made with 12 students studying at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education during the fall semester of 2016-2017 Academic year, and the data obtained were assessed with descriptive analysis. Maximum variation sampling method was used in sample selection. The data obtained from the interviews show that using social media causes important effects on students. 

Medya araçları, toplumun istek ve ihtiyaçlarına göre bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu değişimler neticesinde hayatımıza yeni bir kavram girmiştir: sosyal medya. Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia, Youtube, Whatsapp, Snapchat gibi popüler sosyal medya araçları, özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal medya araçlarının kullanımından kaynaklanan etkiler ise oldukça geniş bir yelpazede toplanmış durumdadır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ve sınıf içi etkileşimleri üzerinde sosyal medya kullanımının etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2016-2017 yılı güz döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 12 öğrenci ile görüşmeler yapılmış; elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Örneklem seçiminde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, sosyal medya kullanımının öğrenciler üzerinde oldukça önemli etkiler ortaya çıkardığını göstermektedir. 


 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Akıncı Vural, Z. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3348‐3382.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Babacan, M. E., Haşlak, İ. vd. (2011). Sosyal medya ve Arap baharı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 63-92.
 • Barutçu, S. ve Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması etkinliğinin ölçümü. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5-23.
 • Çildan, C., Ertemiz, M. vd. (2012). Sosyal medyanın politik katılım ve hareketlerdeki rolü. Akademik Bilişim 2012 Konferansı. Uşak Üniversitesi, 1 – 3 Şubat 2012, Uşak.
 • Duman, M. Z. (2008). İnternet kullanımının öğrencilerin sosyal ilişkileri ve okul başarıları üzerindeki etkisi. Toplum ve Demokrasi, 2(3), 93-112.
 • Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.
 • Elma, C., Kesten, A. vd. (2009). Medya okuryazarlığı dersinin okul müdürlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 87-96.
 • Göker, G. (2015). İletişimin mcdonaldlaşması: sosyal medya üzerine bir inceleme. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 389-410.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. vd. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 2 - 4 Aralık 2010, İstanbul.
 • Hacıefendioğlu, Ş. (2010). Sosyal paylaşım sitelerinde üye bağlılığı üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 56-71.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.
 • İşman, A. ve Albayrak, E. (2014). Sosyal ağlardan Facebook’un eğitime yönelik etkililiği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 129-138.
 • Kakırman Yıldız, A. (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.
 • Kamiloğlu, F. ve Uluğ Yurttaş, Ö. (2014). Sosyal medyanın bilgi edinme ve kişisel gelişim sürecine katkısı ve lise öğrencileri üzerine bir alan çalışması. İletişim Dergisi, 21, 129-150.
 • Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. CyberPsychology & Behavior, 1(1), 11-17.
 • Kilis, S., Rapp, C. vd. (2014). Eğitimde sosyal medya kullanımına yönelik yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin algısı: Türkiye-Almanya örneklemi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(3), 20-28.
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.
 • Mayfield, A. (2008). What is social media, iCrossing.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed. Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy) Ankara: Pegem.
 • Nacar, F. S. ve Tümkaya, S. (2011). Analysis of the relationship between the communication of the class teachers and their skills to solve interpersonal problems. Elementary Education Online, 10(2), 493-511.
 • Onat, F. ve Aşman Alikılıç, Ö. (2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ilişkiler ortamları. Journal of Yaşar University, 3(9), 1111-1143.
 • Özdemir, M. ve Akar, F. (2011). Lise öğrencilerinin siber-zorbalığa ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 605-626.
 • Özmen, F., Aküzüm, C. vd. (2011). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11). Fırat Üniversitesi, 16- 18 Mayıs 2011, Elazığ. S. 42-47.
 • Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120.
 • Sü Eröz, S. ve Doğdubay, M. (2012). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 133-157.
 • Şahin Baltacı H., İşleyen, F. vd. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin romantik ilişki durumları ve sosyal ağ kullanımlarına göre etkileşim kaygısı ve sosyal destek algılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 25-36.
 • Toğay, A., Akdur, T. E. vd. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri II. Cilt. Akdeniz Üniversitesi, 23 - 25 Ocak 2013, Antalya. s. 1001- 1006.
 • Toksarı, M., Mürütsoy, M. ve Bayraktar, M. (2014). Tüketici algılarını etkileyen faktörlerde sosyal medyanın rolü: Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 1-28.
 • Tuğlu, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları ve sosyal medya kullanımlarına ilişkin tutumları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yağmurlu, A. (2011). Kamu yönetiminde halkla ilişkiler ve sosyal medya. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 5-15.
 • Yegen, C. (2013). Demokratik ve yeni bir kamusal alan olarak sosyal medya. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 119-135.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. genişletilmiş baskı). Ankara: Seçkin.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology and Behavior, 1(3), 237-244.
 • Yüksel Şahin, F. (1998). Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 22(110), 12-19.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: ÜNSAL BEKDEMİR
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-5221-6888
Author: PINAR TAĞRİKULU
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad343249, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {316 - 348}, doi = {10.14686/buefad.343249}, title = {The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students}, key = {cite}, author = {BEKDEMİR, ÜNSAL and TAĞRİKULU, PINAR} }
APA BEKDEMİR, Ü , TAĞRİKULU, P . (2018). The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (1), 316-348. DOI: 10.14686/buefad.343249
MLA BEKDEMİR, Ü , TAĞRİKULU, P . "The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 316-348 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/35713/343249>
Chicago BEKDEMİR, Ü , TAĞRİKULU, P . "The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 316-348
RIS TY - JOUR T1 - The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students AU - ÜNSAL BEKDEMİR , PINAR TAĞRİKULU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.343249 DO - 10.14686/buefad.343249 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 316 EP - 348 VL - 7 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.343249 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.343249 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students %A ÜNSAL BEKDEMİR , PINAR TAĞRİKULU %T The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.343249 %U 10.14686/buefad.343249
ISNAD BEKDEMİR, ÜNSAL , TAĞRİKULU, PINAR . "The Academic and Social Effects of Using Social Media on University Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 1 (February 2018): 316-348. https://doi.org/10.14686/buefad.343249