Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 365 - 380 2018-06-30

Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study
Benliğin Farklılaşması Envanteri Kısa Formunun (BFE-KF) Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sarıkaya Yusuf [1] , Mehmet Boyacı [2] , Tahsin İlhan [3] , Abdullah Aldemir [4]

220 549

The aim of this study is to adapt the Different Formation of Self Inventory Short Form to Turkish and to conduct validity and reliability analyzes. The research group consisted of university students and adults aged from 20 to 64. The structure of the scale was validated by confirmatory factor analysis and the significance of the difference between the 27% upper and lower groups. Self-esteem, trait anxiety, and authenticity metrics were used to the convergent validity. Reliability analyzes were conducted with internal consistency and two-week test repetition methods. As a result of the confirmatory factor analysis, the goodness of fit values was reached at the acceptable limits and the four-component structure of DSI-SF was verified. According to the results of the independent sample t test and MANOVA on the difference of the 27% upper and lower group difference, scale scores differ significantly in the low and high levels of self-differentiation. Moreover, the results obtained from the correlation analyzes show that the scale provides convergent validity. The Cronbach alpha internal consistency coefficient was .82. Findings show that is a valid and reliable measurement tool.

Bu çalışmanın amacı benliğin farklılaşması envanteri kısa formunun Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik analizlerinin gerçekleştirilmesidir. Araştırma grubu üniversite öğrencileri ve yetişkinlerden oluşan 20 - 64 yaş arası katılımcılardan oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ve % 27’lik alt-üst grup arasındaki farkın manidarlığı ile incelenmiştir. Uyum geçerliğinin test edilmesinde benlik saygısı, sürekli kaygı ve otantikliğe ilişkin ölçümlerden yararlanılmıştır. Güvenirlik analizleri ise iç tutarlık ve iki hafta süreli test tekrarı yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kabul edilebilir sınırlarda uyum iyiliği değerlerine ulaşılmış ve BFE-KF’nin dört bileşenli yapısı doğrulanmıştır. Yüzde 27’lik alt-üst grup farkının manidarlığına ilişkin bağımsız örneklem t testi ve MANOVA sonuçlarına göre, ölçek puanları benliğin farklılaşma düzeyi yüksek ve düşük gruplarda anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca korelasyon analizlerinden elde edilen sonuçlar da ölçeğin uyum geçerliğini sağladığını göstermiştir. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Bulgular, Benliğin Farklılaşması Envanteri Kısa Formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

  • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238-246. doi:10.1037/ 0033-2909.107.2.238 Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness-of-fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606. doi:10.1037/0033- 2909.88.3.588 Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York, NY: Wiley. Bowen, M. (1976). Theory in the practice of psychotherapy. P. J. Guerin, Jr. (Ed.), Family therapy: Theory and practice içinde (s. 42-90). New York: Garner Press. Bowen, M. (1985). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson. Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford. Chabot, D. (1993). Preliminary psychometric properties of the Chabot Emotional Differentiation Scale. Unpublished manuscript, Fordham University, New York. Choi, S. W., & Murdock, N. L. (2017). Differentiation of self, interpersonal conflict, and depression: the mediating role of anger expression. Contemporary Family Therapy, 39(1), 21-30. Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara. DeVellis, R. F. (2012). Scale development: Theory and applications (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Drake, J. R., Murdock, N. L., Marszalek, J. M., & Barber, C. E. (2015). Differentiation of self inventory—short form: development and preliminary validation. Contemporary Family Therapy, 37(2), 101-112. Favre, D., Reynaud, C., & Caussidier, C. (2012). Three motivation systems but only one self-esteem? S. D. Wals & K. Meszaros (Eds.), Handbook on psychology of self-esteem içinde (s. 61-80). Nova Science Publishers. Gladding, S. T. (2013). Counseling: A comprehensive profession. (7th Edition). Pearson Higher Ed. Haber, J. (1993). A construct validity study of a differentiation of self scale. Scholarly Inquiry for Nursing Practice, 7(3), 165-178. Hainlen, R. L., Jankowski, P. J., Paine, D. R., & Sandage, S. J. (2016). Adult attachment and well-being: Dimensions of differentiation of self as mediators. Contemporary Family Therapy, 38(2), 172-183. Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. doi: 10.1080/10705519909540118  Işık, E., & Bulduk, S. (2015). Psychometric properties of the differentiation of self inventory‐revised in Turkish adults. Journal of marital and family therapy, 41(1), 102-112. Işık, E., & Bulduk, S. (2014, Nisan). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulan bildiri. İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi, İstanbul. İlhan, T., & Özdemir, Y. (2013). Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 142-153. Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1988). LISREL 7: A guide to the program and applications. Chicago, IL: SPSS Inc. Kagitcibasi, C. (2013). Adolescent autonomy‐relatedness and the family in cultural context: What is optimal?. Journal of Research on Adolescence, 23(2), 223-235. Kağıtçıbaşı, Ç., & Cemalcılar, Z. (2014). Dünden bugüne insan ve insanlar: sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınları. Kear, J. (1978). Marital satisfaction and attraction as a function of differentiation of self. Unpublished doctoral dissertation, California School of Professional Psychology, Fresno. Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton. Krycak, R. C., Murdock, N. L., & Marszalek, J. M. (2012). Differentiation of self, stress, and emotional support as predictors of psychological distress. Contemporary Family Therapy, 34(4), 495-515. Lam, C. M., & Chan‐So, P. C. (2015). Validation of the Chinese Version of Differentiation of Self Inventory (C‐DSI). Journal of Marital and Family Therapy, 41(1), 86-101. Lampis, J., Cataudella, S., Busonera, A., & Skowron, E. A. (2017). The role of differentiation of self and dyadic adjustment in predicting codependency. Contemporary Family Therapy, 39(1), 62-72. Lampis, J., Busonera, A., Cataudella, S., Tommasi, M., & Skowron, E. A. (2017). Psychometric Properties of an Italian Version of the Differentiation of Self Inventory-Revised (It-DSI-R). Journal of Adult Development, 24(2), 144-154. Licht, C., & Chabot, D. (2006). The Chabot Emotional Differentiation Scale: A theoretically and psychometrically sound instrument for measuring Bowen's intrapsychic aspect of differentiation. Journal of Marital and Family Therapy, 32(2), 167-180. Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodnessof-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410. doi:10.1037//0033-2909.103.3.391 MacCallum, R. C., Brown, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1, 130-149. doi: 10.1037//1082-989x.1.2.130  McCollum, E. E. (1991). A scale to measure Bowen's concept of emotional cutoff. Contemporary Family Therapy, 13(3), 247-254 Murdock, N. L. (2014). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York, NY: McGraw Hill Öner, N., & Le Compte, A. (1983). Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Peleg, O. (2002). Bowen theory: A study of differentiation of self and students’ social anxiety and physiological symptoms. Contemporary Family Therapy, 25, 355–369 Peleg, O., & Zoabi, M. (2014). Social anxiety and differentiation of self: A comparison of Jewish and Arab college students. Personality and Individual Differences, 68, 221-228. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press. Ross, A. S., Hinshaw, A. B., & Murdock, N. L. (2016). Integrating the relational matrix: attachment style, differentiation of self, triangulation, and experiential avoidance. Contemporary family therapy, 38(4), 400-411. Sandage, S. J., & Jankowski, P. J. (2013). Spirituality, social justice, and intercultural competence: Mediator effects for differentiation of self. International Journal of Intercultural Relations, 37(3), 366-374. Sandage, S. J., Jankowski, P. J., Bissonette, C. D., & Paine, D. R. (2017). Vulnerable narcissism, forgiveness, humility, and depression: Mediator effects for differentiation of self. Psychoanalytic Psychology, 34(3), 1-11 Schmitt, D. P., & Allik, J. (2005). Simultaneous administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 nations: Exploring the universal and culture-specific features of global self-esteem. Journal of personality and social psychology, 89(4), 623. Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The differentiation of self inventory: Development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45, 235–246. doi:10.1037/0022-0167.45.3.235. Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of Marital and Family Therapy, 29(2), 209-222. Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy, 26(3), 337-357. Sloan, D., & van Dierendonck, D. (2016). Item selection and validation of a brief, 20-item version of the Differentiation of Self Inventory-Revised. Personality and Individual Differences, 97, 146-150. Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press. Wei, M., Vogel, D. L., Ku, T. Y., & Zakalik, R. A. (2005). Adult attachment, affect regulation, negative mood, and interpersonal problems: The mediating roles of emotional reactivity and emotional cutoff. Journal of Counseling Psychology, 52(1), 14-24. Wood, A., Linley, P., Maltby, J., Baliousis, M. ve Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385-399. Xue, Y., Xu, Z. Y., Zaroff, C., Chi, P., Du, H., Ungvari, G. S., ... & Xiang, Y. T. (2016). Associations of differentiation of self and adult attachment in individuals with anxiety‐related disorders. Perspectives in Psychiatric Care. Doi: 10.1111/ppc.12200
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Sarıkaya Yusuf (Primary Author)
Institution: Tokat Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Country: Turkey


Author: Mehmet Boyacı
Country: Turkey


Author: Tahsin İlhan
Country: Turkey


Author: Abdullah Aldemir
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad364196, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {365 - 380}, doi = {10.14686/buefad.364196}, title = {Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study}, key = {cite}, author = {Yusuf, Sarıkaya and Boyacı, Mehmet and İlhan, Tahsin and Aldemir, Abdullah} }
APA Yusuf, S , Boyacı, M , İlhan, T , Aldemir, A . (2018). Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (2), 365-380. DOI: 10.14686/buefad.364196
MLA Yusuf, S , Boyacı, M , İlhan, T , Aldemir, A . "Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 365-380 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/37886/364196>
Chicago Yusuf, S , Boyacı, M , İlhan, T , Aldemir, A . "Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 365-380
RIS TY - JOUR T1 - Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study AU - Sarıkaya Yusuf , Mehmet Boyacı , Tahsin İlhan , Abdullah Aldemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.364196 DO - 10.14686/buefad.364196 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 380 VL - 7 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.364196 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.364196 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study %A Sarıkaya Yusuf , Mehmet Boyacı , Tahsin İlhan , Abdullah Aldemir %T Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.364196 %U 10.14686/buefad.364196
ISNAD Yusuf, Sarıkaya , Boyacı, Mehmet , İlhan, Tahsin , Aldemir, Abdullah . "Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 2 (June 2018): 365-380. https://doi.org/10.14686/buefad.364196