Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 692 - 723 2018-06-30

Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department
Öğretmen Adaylarının Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Hakkındaki Görüşleri

Hatice Kübra Özalp [1] , Melek Gökay [2]

168 410

In this research, it was aimed to acquire perception of surveyed social, applied science and fine art departments’ students about the Fine Art Education Department’s education activities. Total number of students (pre-service teachers) participated was 293 in this research. Results have been evaluated here by using qualitative research method. Participants were asked to fill in the blank spaces in the following statement;  “Fine art department looks like: ………, because ……….”. Surveyed participants had fulfilled the spaces according to their knowledge and feelings during the given survey time. When the replies in this survey had been classified, 10 different categories were realized. It was observed that surveyed students frequently pointed that Fine Art Department surplus their students’ creativity. According to them, Fine Art Department students’ have also been taught “how they could reflect their feelings”. The survey showed also that, the statements like; “Fine Art Department is a easy department”, “Being student is there is fun”, “significance of Fine Art Department is lower with respect to others” are rarely appeared, (especially pointed) in their survey sheets.

Bu araştırmada sosyal, fen ve güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı hakkındaki algılarının (metaforların) belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma toplam 293 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. “Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı hakkındaki algının metaforik olarak belirlenmesi amacıyla katılımcılardan “Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı..…………benzer. Çünkü,……” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Katılımcılar kendi bilgi birikimleri ve hislerine göre boş bırakılan yerleri doldurmuştur. Verilen cevaplar sınıflandırıldığında 10 farklı kategori oluştuğu görülmüştür.  Yapılan analiz sonucunda Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nın kişiye farklı bakış açısı kazandırma ve dışavurumcu yönünün en çok oranda tekrarlandığı görülmüştür. Ayrıca Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nın kolay ve eğlenceli bir bölüm olması ve eğitim alanında önem ve değer bakımından eksik olmasının en az oranda vurgulandığı da gözlenmiştir. 


 • Akbaba Altun, S., Apaydın, Ç. (2013). Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının “Eğitim” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(Educational Administration: Theory and Practice), 19(3), 329-354.
 • Akhan, N. E. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat Algıları ve Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 146-162.
 • Alacapınar, F. (2011). İlköğretim Okulu Öğrencileri Öğretmenlerini Nelere Benzetmektedirler? Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 249-263.
 • Alger, C.L. (2008). Secondary Teachers’ Conceptual Metaphors of Teaching and Learning: Changes over the Career Span. Teaching and Teacher Education, 25, 743–751.
 • Artut, K. (2001). Sanat Eğitimi (3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayaydın, A. (2009). Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dallarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 30, 31 – 45.
 • Aydın, İ. S., Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842. Botha, E. (2009). Why Metaphor Matters in Education. South African Journal of Education, 29, 431-444.
 • Cerit, Y. (2008). Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin Müdür Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Bilim. (Education and Science), 33(147).
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • Erişti Bedir, S. D. (2017).The Metaphoric Perception of Teacher Candidates Related ‘Fine Arts Teacher’ Concept. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 18(1).
 • Fidan, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Ve Sosyal Ağ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, 25-I , 483-496.
 • Fidan, B., Fidan, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6( 2), 159-166.
 • Gökay, M., Özdemir, Ş.S.(2010). Görsel Sanatlar (Resim-iş) Öğretmenlerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler: Konya Örneği. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1).
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Yükledikleri Metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 126-141.
 • Günay, R. (2015). Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Yapılandırmacı Öğretmen Algıları. İlköğretim Online, 14(3), 845-861.
 • Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E., Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2),140-159.
 • Hacıibrahimoğlu Yıldırım, B. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının "Uygulama Öğretmeni" Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(3), 245-278.
 • Hamilton, E. R. (2016). Picture This: Multimodal Representations of Prospective Teachers' Metaphors about Teachers and Teaching. Teaching and Teacher Education, 55, 33-44.
 • Jensen, D. (2006). Metaphors as a Bridge to Understanding Educational and Social Contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 36-54.
 • Kalyoncu, R., Liman, S. (2013). Öğretmenlerin “görsel sanatlar dersi” ve “görsel sanatlar öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Metaforları. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 115-130.
 • Kalyoncu, R. (2012). Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Öğretmenlik” Kavramına İlişkin Metaforları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20). 471-484.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Moser, K.S. (2000). Metaphor Analysis in Psychology, Method, Theory, and Fields of Application. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 1(2).
 • Özdemir, T. Y., Erol, Y. C. (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmenlik ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algıları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 215-244.
 • Roediger, H. L. (1980). Memory metaphors in cognitive psychology. Memory & Cognition, 8(3), 231-246.
 • Rom, R. B. (1998). ‘Safe spaces’: Reflections on an Educational Metaphor. Journal of Curriculum Studies, 30, 397-408.
 • Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmen Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin Metaforlar, Educational Administration: Theory and Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Saban, A. (2008). Primary School Teachers’ and Their Students’ Mental Images about the Concept of Knowledge. İlköğretim Online. (Elementary Education Online), 7(2), 421-455.
 • Saban, A., Koçbeker-Eid, B. N., Saban, A. (2014). Maratonda Yarışmak ya da Gizemli Bir Yere Yolculuk Yapmak: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tecrübe Ettikleri ve İdeallerindeki Öğrenme Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 995-1030.
 • Serig, D. (2006). A Conceptual Structure of Visual Metaphor. Studies in Art Education, 47(3), 229-247.
 • Töremen, F., Döş, İ. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 9 (4),1973-2012.
 • Tortop, H. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 3(2), 153-160.
 • Turan, M., Yıldırım, E., Tıkman, M. (2016). Öğretmen Adaylarının Eğitim Ve Bazı Temel Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları. Education Sciences, 11(4): 217-242.
 • Uslu, S. (2015). Metaphorical Perceptions of Pre Service Social Studies Teachers Towards the Concept of “Social Studies Teacher”. Educational Research and Reviews, 10(7), 804-810.
 • Wells Yalçın, Ş. (2015). Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Sanatçı Algısına İlişkin Metafor Analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3): 160-175.
 • Yalçın, M., Erginer, A. (2012). İlköğretim Okullarında Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking Constructively with Metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6710-3117
Author: Hatice Kübra Özalp (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4788-6115
Author: Melek Gökay
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

Bibtex @research article { buefad376593, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {692 - 723}, doi = {10.14686/buefad.376593}, title = {Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department}, key = {cite}, author = {Özalp, Hatice Kübra and Gökay, Melek} }
APA Özalp, H , Gökay, M . (2018). Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (2), 692-723. DOI: 10.14686/buefad.376593
MLA Özalp, H , Gökay, M . "Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 692-723 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/37886/376593>
Chicago Özalp, H , Gökay, M . "Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 692-723
RIS TY - JOUR T1 - Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department AU - Hatice Kübra Özalp , Melek Gökay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.376593 DO - 10.14686/buefad.376593 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 692 EP - 723 VL - 7 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.376593 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.376593 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department %A Hatice Kübra Özalp , Melek Gökay %T Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.376593 %U 10.14686/buefad.376593
ISNAD Özalp, Hatice Kübra , Gökay, Melek . "Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 2 (June 2018): 692-723. https://doi.org/10.14686/buefad.376593
AMA Özalp H , Gökay M . Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(2): 692-723.
Vancouver Özalp H , Gökay M . Teacher Candidates' Opinions about the Fine Art Education Department. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(2): 723-692.