Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 233 - 249 2014-04-07

Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL [1] , Mustafa KÖSE [2]

433 1049

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Likert tipi maddelerden oluşan geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirme amaçlanmıştır. 35 maddeden oluşan ölçek taslağı 251 öğrenciden oluşan gruba uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkindeğeri,909Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise *χ2=4046,967; df=595, p
Ölçek, tutum, Türkçe dersi tutum ölçeği, güvenirlik, geçerlilik
 • Ağgön, E. ve Yazıcı, M. (2010). Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği). 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, s. 1072-1074.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi
 • Çakıcı, D. (2005). Ön Örgütleyicilerin Okumaya Yönelik Tutum Ve Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2(14),185–195.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-Algı İletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Eğitim ve Bilim. 35 (155), 104-117.
 • Karasakaloğlu N. ve Saracaloğlu A. S. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Derslerine Yönelik Tutumları, Akademik Benlik Tasarımları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 343-362.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar)Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özbay, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli değişkenlere göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(15), 117–136.
 • Özbay, M. ve Uyar, Y. (2009) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. E-Journal of New World Science Academy. 4(2), 632-651.
 • Sallabaş, M. E. (2013). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 36, 261-270.
 • Sallabaş, M.E. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(16), 141-155.
 • Sevim, O. (2012). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 7(2), 927-937.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th ed.). MA: Allyn & Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • TDK (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tekin, Halil (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mars Matbaası.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • UYTES (1995). SPSS Bilgisayar Paket Kullanma Kursu Ders Notları (Uluslararası İleri Teknoloji Sistemleri). Elazığ: Ders Notu.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri İle Okuduğunu Anlama ve Okumaya İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1(1), 225-241.
 • Yıldız, D.C ve Yavuz, M. (2012). Etkili Konuşma Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Studies. 7(2), 319-334
 • Yücel, G. (2005). Okulöncesinde Okuma Tutumları Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bil
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Author: Mustafa KÖSE

Bibtex @ { buefad51181, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {233 - 249}, doi = {}, title = {Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya and KÖSE, Mustafa} }
APA TOPÇUOĞLU ÜNAL, F , KÖSE, M . (2014). Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 233-249. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51181
MLA TOPÇUOĞLU ÜNAL, F , KÖSE, M . "Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 233-249 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51181>
Chicago TOPÇUOĞLU ÜNAL, F , KÖSE, M . "Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 233-249
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması AU - Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL , Mustafa KÖSE Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 249 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması %A Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL , Mustafa KÖSE %T Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya , KÖSE, Mustafa . "Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (April 2014): 233-249.