Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 26 - 48 2014-05-09

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri

Türkan ARGON [1] , Ayşe KURT [2] , Fatma YILDIRIM [3]

445 485

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers
Bu araştırmanın amacı okul çevresine uyumları ve yöneticilerin sahip olduğu güç stillerine yönelik öğretmen görüşlerini tespit edip, bu iki değişkene yönelik öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Araştırma Yalova il merkez ilçe ilkokullarında görev yapan 166 sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Ölçme aracı olarak Güç Tipi Ölçeği (Koşar, 2008) ve Öğretmen İş Çevrelerine Uyum Ölçeği (Demirkasımoğlu, 2012) kullanılmışlardır. Verilerinin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, varyans analizi, kruskall wallis testi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları şu şekildedir: Okul yöneticileri ödül ve kişilik gücünü bazen, yasal gücü nadiren kullanırken, zorlayıcı güce başvurmamaktadırlar. Öğretmenlerin okul çevresine uyumları meslektaş uyumu, iş uyumu ve yönetici uyumunda bazen, okul uyumunda ise nadiren düzeyindedir. Öğretmenlerin okul çevresine uyumu ile yöneticilerin sahip olduğu güç stillerine yönelik görüşleri arasında çeşitli boyutlarda anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.
İş çevresine uyum, yöneticilerin güç stilleri, sınıf öğretmeni.
 • Aşan, Ö. ve Eren Miski, A. (2006). Güç ve Politika. Örgütsel Davranış. Halil Can (Ed.) İstanbul: Arıkan Basım-Yayım Dağıtım.
 • Başaran, İ. E. (2000). Yönetim. Ankara: Umut Yayım Dağıtım.
 • -
 • Bursalıoğlu, Z. (1997). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: Pegem A.
 • Cable, D. M. ve DeRue, D. S. (2002).The convergent and discriminant validity of subjective fir perceptions. Journal of Applied Psychology, 87 (5), 875-884.
 • Chatman, J. A. (1991). Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public Accounting Firms. Administrative Science Quarterly, 36, 459–484. İnternet adresi: http://faculty.haas.berkeley.edu/chatman/papers/34 Matchi ngPeopleOrgs.pdf (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mart)
 • Çetin C. (2009). Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması. İstanbul Ticaret Odası, 55: 1-192.
 • Demirkasımoğlu N. (2012). Kamu Ve Özel İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik Sözleşme Algıları Ve İş Çevresine Uyum Düzeyleri İle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Deniz M. ve Çolak M. (2008). Organizasyonlarda Çatışmanın Yönetiminde Gücün Kullanımı ve Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 78(23): 304-332.
 • Erdoğan, İ. (1994). İşletmelerde Davranış. İstanbul: Beta.
 • Güçlü, N. (2003). Örgüt Kültürü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (2), 61-85.
 • Hoy, W.C. and Miskel, C.G (2010). Çeviri: Selahattin Turan (2010). Eğitim Yönetimi Teori Kuram ve Uygulama Nobel Yayınları. 2010
 • Hitt, M. A., Black, J. S., ve Porter, L. W. (2005). Management (International Management). USA: Pearson Prentice Hall.
 • İliç, D. ve Keçecioğlu, T.(2008). Örgütsel Strateji İle İnsan Kaynakları Uygulamalarının Uyumlaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme. Ege Akademik Bakış Dergisi. 11, 1-23.
 • Jing, L, ve Juan-juan, F. (2010). The Influence of Person-Supervisor Fit on Organizational Citizenship Behavior: A Case of Service Industry. International Conference on Management Science & Engineering 17th, November 24-26 2010, Melbourne, Australia. 1812-1816. İnternet adresi: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/ stamp.jsp?tp=&arnumber=5720025 (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mart).
 • Karaman, A. (1999). Profesyonel Yöneticilerde Güç Kullanımı. İstanbul: Türkmen.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22.Baskı).Ankara: Nobel .
 • Karip, E. ve Köksal, K. (1999). Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 18, 193-207.
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. (11. Baskı). İstanbul: Arıkan.
 • Kristof, A. L. (1996). Person-Organization Fit: An Integrative Review of It’s Conceptualizations, Measurement and Implications. Personnel Psychology, 49, 1- 49. İnternet adresi: http://www.tamu.edu/faculty/bergman/kristoff1996.pdf (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mart).
 • Kristof-Brown, A.L. (2000). Perceived Applicant Fit: Distinguishing Between Recruiters’ Perceptions oOf Person-Job And Person-Organization Fit. Personnel Psychology, 53(3), 643-671
 • Koşar, S. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri İle Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Koşar, S., Çalık, T. (2011). Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri İle Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(4), 581-603. http://www.eou.edu/~blarison/321afren.html (14.12.2012 22: 18)
 • Lauver, K. J. ve Kristof-Brown, A. (2001). Distinguishing Between Employees’s Percepions of Person-Job and Person-Organization Fit. Journal of Vocational Behaviour. 59(3), 454,470.
 • Meydan C. H. ve Polat M. (2010). Liderin Güç Kaynakları Üzerine Kültürel Bağlamda Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 123-140.
 • Muchinsky, P. M., ve Monohan, C. J.(1987). What is Person-Environment Congruence? Supplementary Versus Complementary Models of Fit. Journal of Vocational Behavior, 31, 268-277. İnternet adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x/abstract (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mart).
 • Nalbant, Z. (2002). Kamu Çalışanlarının Kadın Yöneticilerde Liderlik Davranışlarını Algılamaları Be Bir Anket Çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Özdemir, S. (1995). Eğitimde Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 3, 377-388
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2003). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Robbins, S. P., ve Coulter, M. (2003). Management (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
 • Schermerhom, J. R., Hunt, J. G. Ve ve Osborn, R. N. ( 2000). Organizational Behaviour (7. th edition). USA: John Wiley & Sons, Inc.
 • Scott E. S. (2010). Perspectives On Healthcare Leader And Leadership Development. Journal of Healthcare Leadership, 2: 83-90.
 • Şimşek, S. (2002). Yönetim ve Organizasyon. Konya: Günay Ofset
 • Varol, M. (1989). Örgüt Kültürü ve Verimlilik. Millî Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi. 18, 21-48.
 • Yatkın, A. (2007). Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik: Liderlikte Kalite. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 9(1), 126-147.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi. 20 (2), 385-402 http://www.kefdergi.com/pdf/20_2/20_2_2.pdf (Erişim Tarihi: 2014, 25 Nisan).
 • Zel, U. (1999). İş arenasında kadın yöneticilerin algılanması ve karaliçe arı sendromu. www.ugurzel.com/makleler/kralicearisendromu.htm. (Erişim Tarihi: 2014, 25 Nisan).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Türkan ARGON

Author: Ayşe KURT

Author: Fatma YILDIRIM

Dates

Publication Date: May 9, 2014

Bibtex @ { buefad51193, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {26 - 48}, doi = {}, title = {Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {ARGON, Türkan and KURT, Ayşe and YILDIRIM, Fatma} }
APA ARGON, T , KURT, A , YILDIRIM, F . (2014). Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 26-48. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51193
MLA ARGON, T , KURT, A , YILDIRIM, F . "Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 26-48 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51193>
Chicago ARGON, T , KURT, A , YILDIRIM, F . "Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 26-48
RIS TY - JOUR T1 - Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri AU - Türkan ARGON , Ayşe KURT , Fatma YILDIRIM Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 48 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Türkan ARGON , Ayşe KURT , Fatma YILDIRIM %T Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD ARGON, Türkan , KURT, Ayşe , YILDIRIM, Fatma . "Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (May 2014): 26-48.
AMA ARGON T , KURT A , YILDIRIM F . Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 26-48.
Vancouver ARGON T , KURT A , YILDIRIM F . Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 48-26.