Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 250 - 272 2014-07-24

Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Gürkan TABAK [1] , Ali GÖÇER [2]

675 1900

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers
Ölçme ve değerlendirme sürecinde genellikle hem geleneksel hem de alternatif araçlar kullanılmaktadır. Geleneksel ve alternatif araçlar, ölçme ve değerlendirme sürecinde birbirini tamamlayan araçlardır. Hem geleneksel hem de alternatif araçların avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu çalışmada, dinleme derslerinde kullanılabilecek alternatif ölçme ve değerlendirme araçları tanıtılmaktadır. Dinleme becerisinin alternatif ölçme ve değerlendirmesinde kullanılabilecek birbirinden farklı araçlara yer verilmektedir. Adı geçen her araç için pratik bilgi ve örnekler sunulmaktadır. Türkçe öğretmenlerinin verilen bilgiler ve örneklerden yola çıkarak dersleri için alternatif ölçme ve değerlendirme araçları geliştirebilecekleri ve bu araçları dinleme derslerinde kullanabilecekleri düşünülmektedir. Dinleme becerisine yönelik alternatif ölçme ve değerlendirme çalışmaları açısından giriş niteliğinde olan bu kuramsal çalışma, dinleme derslerinde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Türkçe eğitimi, dinleme, dinleme becerisi, ölçme ve değerlendirme, alternatif ölçme ve değerlendirme araçları.
 • Akata, A. Ç. (2009). Türkçe Programıyla İlgili Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin İşlevselliği Üzerine Bir Araştırma (Tekirdağ İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2011). Türkçe Dersinde Öğrenci Günlüklerinin Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(16), 225-238.
 • Bahar, M.; Nartgün, Z.; Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2012). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı (5. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Başol, G. (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Benzer, A. ve Eldem, E. (2013). Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları Hakkında Bilgi Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21(2), 649-664.
 • Beyhan, S. (2012). Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Düzce İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Çuhadaroğlu, E. O. ve Yılmaz, K. (2007). Sınıf İçi Gözlem Araç ve Teknikleri: Kavramsal Bir Çözümleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2(1), 77- 97.
 • Doğan Kılıç, E. (2008). Öğrenen Örgütlerde Akran Değerlendirmesi. İlköğretmen. 19, 6-11.
 • EARGED (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Ankara: Millî Eğitim.
 • Göçer, A. (2004). Türkçe Öğretimine Bir Uygulama Sahası Olarak Belirli Günler ve Haftaların Kutlama Etkinlikleri. Millî Eğitim. 162, 126-135.
 • Göçer, A. (2008). Performans Görevleriyle İlgili Sunum Çalışmalarının Konuşma ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı. Dil Dergisi. 142, 7-17.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol (Eds.), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (2. Baskı) İçinde (s. 375-416). Ankara: Pegem.
 • Göçer, A. (2014). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Gündoğdu, A. E. (2012). Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretiminde Öyküleyici Metin Çözümlemeye Yönelik Gözlem Formu Önerisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 5, 34-46.
 • Kan, A. (2007). Portfolyo Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 133-144.
 • Kan, A. (2009). Ödev ve Projeler. Hakan Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (4. Baskı) İçinde (s. 269-292). Ankara: Anı.
 • Karadüz, A. (2009). Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının “Yapılandırmacı Öğrenme” Kavramı Bağlamında Eleştirisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XXII(1), 189-210.
 • Katrancı, M. (2012). Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerisine ve Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kutlu, Ö.; Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performans ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem.
 • Kuyumcu, A. ve Erdoğan, T. (2007). Öz ve Akran Değerlendirme. İlköğretmen. 13, 10-11.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2011). Türkçe Dersi Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Algıları. Millî Eğitim. 190, 212-233.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Basımevi Belirtilmemiş.
 • Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokuldaki Dinleme Eğitiminin Niteliğine İlişkin Fenomografik Bir Araştırma. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 34-44.
 • Melanlıoğlu, D. ve Tayşi, E. K. (2013). Türkçe Öğretim Programındaki Dinleme Kazanımlarının Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Bakımından Sınıflandırılması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi. 2(6), 23-32.
 • Metin, M. ve Demiryürek, G. (2009). Türkçe Öğretmenlerinin Yenilenen Türkçe Öğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Anlayışı Hakkındaki Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 37‐51.
 • Nartgün, Z. (2008). Duyuşsal Nitelikler ve Ölçülmesi. Serdar Erkan ve Müfit Gömleksiz (Eds.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İçinde (s. 143-196). Ankara: Nobel.
 • Ogan Bekiroğlu, F. (2008). Performansa Dayalı Ölçümler: Teori ve Uygulama. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 5(1), 113-131.
 • Öncü, H. (2009). Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Bir Yaklaşım: Portfolyo Değerlendirme. TSA. 13(1), 103-130.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II (2. Baskı). Ankara: Öncü.
 • Özbay, M. (2009). Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü.
 • Russell, M. K., & Airasian, P. W. (2012). Classroom Assessment: Concepts and Applications (7th Ed.). New York: Mcgraw-Hill.
 • Şahin, A. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(1), 178-188.
 • Tabak, G. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(22), 171-181.
 • Yıldırım, F. ve Karakoç Öztürk, B. (2009). Türkçe Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Ögesi Hakkında Öğretmen Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37(3), 92-108.
 • Yiğit, F. ve Kırımlı, B. (2014). Türkçe Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemlerini Uygulama Biçimleri ve Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar. Turkish Studies. 9(3), 1621-1639.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Gürkan TABAK

Author: Ali GÖÇER

Dates

Publication Date: July 24, 2014

Bibtex @ { buefad51209, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {250 - 272}, doi = {}, title = {Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları}, key = {cite}, author = {TABAK, Gürkan and GÖÇER, Ali} }
APA TABAK, G , GÖÇER, A . (2014). Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 250-272. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51209
MLA TABAK, G , GÖÇER, A . "Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 250-272 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51209>
Chicago TABAK, G , GÖÇER, A . "Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 250-272
RIS TY - JOUR T1 - Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları AU - Gürkan TABAK , Ali GÖÇER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 272 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları %A Gürkan TABAK , Ali GÖÇER %T Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD TABAK, Gürkan , GÖÇER, Ali . "Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (July 2014): 250-272.
AMA TABAK G , GÖÇER A . Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 250-272.
Vancouver TABAK G , GÖÇER A . Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 272-250.