Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 137 - 150 2015-06-13

Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Erdal DEMİR [1]

328 659

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Çalışmanın amacı, ortaokul ve liselerdeki branş öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin cinsiyet, branş, okul türü ve okul seviyesine göre değerlendirmektir. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu, 2013-2014 öğretim yılında Çanakkale Merkezi ile Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökceada, Lapseki, ve Yenice ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel ortaokul ve liselerde görev yapan branş öğretmenlerinden (n=363) oluşmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 38,3’tür (Sd=8.841). Katılımcıların %55,1’i (n=200) kadın, %44,9’u (n=163) ise erkek branş öğretmenlerinden oluşmuştur. PERI (Personality Inventory) kişilik ölçeği araştırmada kullanılmıştır. Kruskal Wallis Testi, t Testi ve Mann Whitney U testleri kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, branş öğretmenlerinin duygusal denge kişilik özelliğine “düşük yada etkili değil” düzeyinde sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca cinsiyet, okul türü ve okul seviyesi değişkenleri ile kişilik özellikleri arasında anlamlı farklılık bulunmazken (p > 0.05), branşlar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0.05).
Öğretmen, kişilik, kişilik özellikleri, ortaokul, lise.
 • Barrick, M.R. ve Mount, M.K. (1991). The Big Five Personality Dimentions And Job Performance: A Meta-Analysis. Personnel Psychology. 44 (1), 1-26.
 • Berry, L., (1998). Psychology at Work: An Introduction to Organizational Psychology. New York: McGraw-Hill.
 • Çolakoğlu, T. (2013). Defining Personality Types of Students in Schools of Physical Education and Sports. İnternational Journal of Academic Research. 5 (2), 302-307.
 • Çağlar, A., Yakut, Ö. ve Karadağ, E. (2005). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenler tarafından Algılanan Kişilik Özellikleri ve Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi. 6 (1), 61-80.
 • Demir, E. (2012). Ortaokullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Kişilik Yeterliliklerinin Algılanışının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi: İstanbul.
 • Demir, E. (2014). Assessment Of Personality Traits According To The Sports Branches Of Physical Education Teachers Who Work İn Middle And High Schools İn Canakkale. V. Europen Conference on Social and Behavioral Sciences. Baltic Institute of Humanities. 11-14 September 2014. St Petersburg.
 • Deniz, N. (2008). İlköğretimde Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri İle İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sultanbeyli İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi: İstanbul.
 • Dubrin, A. (1994). Applying Psychology: İndividual and Organizational Effectiveness. New Jersey: Prentice Hall.
 • Eken, D. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Hakkındaki Düşünceleri Ve Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi: Konya.
 • Erbaş, N. (1998). Lise Öğrencilerinin Algılarına Göre İdeal Öğretmenin Kişilik Özellikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi: İstanbul.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım.
 • Ertuğrul, H. (2000). Öğretmenin Başarı Kılavuzu. İstanbul: Nesil.
 • Friedman, H.S. ve Schustack M.W. (1999). Personality: Classic Theories and Modern Research. USA: Allyn & Bacon.
 • Gyomber, N., Learnt, A. ve Kovacs, K. (2013). Differences Between Personality Characteristics And Sport Performance By Age and Gender. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comeniana. I (III/II), 5-15.
 • Hackett, R.S. ve Saha, S. (1997). Leadership Emergence İn Autonomous Work Teams: Antecedents and Outcomes. Personnel Psychology. 52, 899-926.
 • Hjelle, L.A. ve Ziegler D.J. (1976). Personality Theories: Basic Assumptions, Research and Applications. Newyork: McGraw-Hill.
 • Hughes, R. (1996). Leadership, Enhancing the Lessons of Experience. New York: Donneley and Sons Company.
 • Özdemir, S. ve Yalın, İ.H. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel.
 • Karageorghis, C. ve Terry, P.C. (2011). Inside Sport Psychology. Human Kinetics.
 • Kopliman, S. (2007). Öğretmenlerin Kişilik Özelliklerinin Öğrencilere Not Verme Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi: İstanbul.
 • Köknel, Ö. (2005). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. İstanbul: Akdeniz.
 • Özgün, M.S. (2007). Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri ile Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi: Adana.
 • Rushton, S., Morgan, J., and Richard, M. (2007). Teacher’s Myers-Briggs Personality Profiles: Identifying Effective Teacher Personality. Teacher and Teacher Education. 23 (1): 432-441.
 • Sevinc, L. (2005). PERİ (Personality Inventory) Kişilik Envanteri Kullanım Kitapcığı. İstanbul: Assesment Systems.
 • Stronge, J.H., Ward, T.J., Tucker, P.D. ve Hindman, J.L. (2007). What İs The Relationship Between Teacher Quality And Student Achievement? An Exploratory Study. J Pers Eval Educ. 20, 165-184.
 • Valkova, H., ve Gorny, M. (2013). Personality Of Physical Education Teachers And Adapted Physical Activity. TRENDS in Sport Sciences. 2 (20), 107-114.
 • Yücel, C., ve Kaynak-Taşcı, S. (2008). Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20, 685-706.
 • Zel, U. (2001). Kişilik ve Liderlik. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Erdal DEMİR

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { buefad51235, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {137 - 150}, doi = {}, title = {Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Erdal} }
APA DEMİR, Y . (2015). Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 137-150. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51235
MLA DEMİR, Y . "Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 137-150 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51235>
Chicago DEMİR, Y . "Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 137-150
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi AU - Yrd. Doç. Dr. Erdal DEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 150 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi %A Yrd. Doç. Dr. Erdal DEMİR %T Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Erdal . "Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (June 2015): 137-150.
AMA DEMİR Y . Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 137-150.
Vancouver DEMİR Y . Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 150-137.