Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 235 - 248 2015-06-13

Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü

Yrd. Doç. Dr. Hasbi ASLAN [1]

276 796

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu çalışma, bireysel ve sosyal kültürün oluşumunda sanatın sosyalizasyon açısından önemini ortaya koymaktadır. Çağımızın sosyal ve kültürel ayırt edici özelliklerini okumaya çalıştığımızda bilim ve pedagoji, bireyin yetenekleri ve düşünsel yapısının sosyolojik açıdan belirleyici olduğunu dikkate alır. Toplumsal bütünlük açısından bireyin merkezde olduğu yapıda sosyalizasyon bir entegrasyon aracı olarak görülür. Toplumsal entegrasyonu kurgulayan sosyalizasyonun biçimlenmesi ise değerlerle mümkündür. Bireysel olarak kazanılan değerler kümesi sosyalizasyon süreci ile ilgili sonuçları kapsar. Değerlerin kültürel yansılarının öznel ve nesnel bakımdan değerlendirilmesi mümkün olduğunda ise sanat ve eğitimi, -iletişim biçimleri ve toplumsal yapının tüketim referansları bakımından- sosyalizasyonun bir bileşeni olarak incelenebilir. Kültürel kırılmalar, toplumsal yapı, medya ve temsil biçimleri, gündelik hayatın pratiklerini iletişim ve tüketim ekseninde sanat ve tasarım merkezli bir kültürel dönüşüm sürecine mahkûm etmiştir. Sanatın ve günlük yaşam tasarımları ilişkisinin öne çıktığı böylesi bir kültürel kırılma ve iletişim biçimlerinin oluşturduğu sosyal dönüşüm, büyük ölçüde pedagojik dönüşümlerle birlikte bireyin sosyalizasyon sürecine de etki etmektedir. Söz konusu bu etki sanatın aynı zamanda toplumsal gücünü ve birçok disiplin üzerindeki etkisini ve bağlayıcılığını da göstermektedir. Kitle kültürü ve yeni medya ile değişen ve gelişen sosyal iletişim yöntemleri ve uygulamaları, sanatın yoğun biçimde sosyalizasyon aracı olarak kullanıldığını göstermektedir.
Birey, sanat, sanat eğitimi, sosyalizasyon, toplumsal dönüşüm.
 • Arslantürk, Z. ve Amman, M. T. (2013). Sosyoloji, 9. Baskı, İstanbul: Çamlıca.
 • Becker, H. S. (1989). “The Socialization of an Artist: The American Composer”, Art and Society Reading in The Sociology of the arts, Arnold W. Foster and Judith R. Blau (Ed.), III. Series, State University of New York Press, Albany, Printed in the USA. (pp.41-54).
 • Bilgili, C. ve Akbulut, N. T. (2011). Kırılan Kalıplar1 - Kitle İletişim ve Kültürel Dönüşüm, İstanbul: Beta.
 • Bozkurt, N. (2013). Sanat ve Estetik Kuramları, Ankara: Sentez.
 • Buyurgan, S. (2008). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, İstanbul: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. vd. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Decenzo, D. A. and Robbins, S. P. (2011). “Fundamentals of Human Resource Management”, Orienting, Chapter Inc.:USA.https://docs.google.com (Erişim Tarihi: 2014 17 Mayıs). and Developing Employees,
 • Dellaloğlu, B. F. (2007). Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, İstanbul: Say.
 • Doğan, İ. (2009). Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar, 8. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Erbay, M. (2013). Sanat Eğitimi Üzerine, İstanbul: Beta.
 • Foster, A. W. (1989). Art and Society Reading in The Sociology of the arts, Arnold W. Foster and Judith R. Blau (Ed.), III. Series, State University of New York Press, Albany, Printed in the USA.
 • Freedman, K. (2003) “Socıal Perspectıves of Art Educatıon in The U.S.: Teachıng Visual Culture In A Democracy”, This article was originally published in Studies in Education, Volume 42, Issue 4, InJAE 1.3 © NTAEC, Northern Illinois University.
 • Giddens, A. (2005). Sosyoloji, (Haz. Cemal Güzel), Ankara: Ayraç.
 • Gauvain M. and Perez S. M. (2007). “The Socialization of Cognition”, Handbook of Socialization Theory and Research, Joan E. Grusec, Paul D. Hastings (Ed.), A Division of Guilford Publications, Inc., Printed in the USA. (pp.588-600).
 • Macionis, J. J. (2013). Sosyoloji, 13. Baskı, (Çev. Vildan Akan), Ankara: Nobel.
 • Mayer F. (2004). Socialization, Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, Printed and Bound in Great Britain.
 • Nash, J. D. (1989). “The Socialization of an Artist: The American Composer”, Art and Society Reading in The Sociology of the arts, Arnold W. Foster and Judith R. Blau (Ed.), III. Series, State University of New York Press, Albany, Printed in the USA. (pp.85-96).
 • Newman, D. M. (2013). Sosyoloji: Günlük Yaşamın mimarisini keşfetmek, 3. Baskı, (Çev. A. Arslan), Ankara: Nobel.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, (Çev. D. Bayrak, H.B. Arslan, Z. Akyüz), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Shiner, L. (2010). Sanatın İcadı, (Çev. İsmail Türkmen), İstanbul: Ayrıntı.
 • Spencer P. (2004). “The Function of Ritual in the Socialization of the Samburu Moran”, Socialization, (Anthropology and Ethnography), Rautledge Library Editions, Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, (pp.126-160).
 • Tezcan, M. (1993). Sosyolojiye Giriş, 7. Baskı, Ankara: Anı.
 • Tolstoy, L. N. (2013). Sanat Nedir?, 5. Baskı, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, (Çev. M. Beyhan), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ulusoy, D. (1997). “Modern Toplumda Sanat: Güzel Sanatlarda Uyum ve Uyumsuzluk”, Ekonomik Yaklaşım, 8(27), Ankara.
 • Yılmaz, M. G. (2009). “Sanat ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi”, Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi İçinde, A. O. Alakuş, L. Mercin (Ed.), (ss. 39-56). Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Hasbi ASLAN

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { buefad51239, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {235 - 248}, doi = {}, title = {Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü}, key = {cite}, author = {ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Hasbi} }
APA ASLAN, Y . (2015). Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 235-248. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51239
MLA ASLAN, Y . "Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 235-248 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51239>
Chicago ASLAN, Y . "Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 235-248
RIS TY - JOUR T1 - Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü AU - Yrd. Doç. Dr. Hasbi ASLAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 248 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü %A Yrd. Doç. Dr. Hasbi ASLAN %T Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Hasbi . "Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (June 2015): 235-248.
AMA ASLAN Y . Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 235-248.
Vancouver ASLAN Y . Sosyalizasyonun Bir Bileşeni Olarak Sanat ve Sanat Eğitiminin Rasyonellik Görünümü. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 248-235.