Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 151 - 162 2015-01-20

Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları

Arş. Gör. Mustafa FİDAN [1]

374 612

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu çalışmayla akademisyenlerin sınıflarındaki örgütsel değerleri yönetme düzeylerine yönelik üniversite öğrencilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Öğrenci görüşlerindeki durum, sınıflardaki inovatif öğretim uygulamaları açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada, kaynaklar ve değerler sistemi üzerine inşa edilen ve örgüt yaşamında birçok konuda etkili olan inovasyonun, sınıflardaki değer yönetimine etkisi saptanmak istenmiştir. Bu çalışmanın bütününde karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde görüşme tekniğiyle akademisyenlerden öğretim sürecine ilişkin görüş alınmıştır. Akademisyen görüşlerinin analiz sonuçlarına göre çalışma grubu belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde “Sınıf Yönetimi” dersi almakta olan 182 öğrenciden oluşturulmuştur. Belirlenen çalışma grubundan nicel olarak veri toplanmıştır. Veriler, “Değer Yönetimi Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, akademisyenlerin değer yönetim düzeylerine yönelik öğrenci algılarının olumlu olduğu görülmüştür. Akademisyenlerin değer yönetim düzeylerine yönelik ortalamaların, inovatif uygulamaların olduğu sınıflarda geleneksel uygulamalar olan sınıflara göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Akademisyenler, sınıf yönetimi, değer yönetimi, inovasyon
 • Adıgüzel, B. (2012). İnovasyon ve inovasyon yönetimi: Steve Jobs örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aksel, İ. (2010). İşletmelerde inovasyon ve inovasyonu destekleyen örgüt kültürünün belirleyicileri ve bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arıkan, C. L. (2008). Türkiye'deki inovasyon dinamiklerinin değerlendirilmesi: İnovasyonun şirket performansı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aypay, A. (2012). Sosyal bir sistem olarak okul. S. Turan (Çev. Edt.), Eğitim yönetimi: teori, araştırma ve uygulama, içinde (1-36), Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Betz, F. (2010). Yönetim stratejisi: stratejik yönetim ve enformasyon teknolojisi. Ankara: Tübitak popüler bilim kitapları.
 • Bozkurt, R. (2012). İnovasyon, kaynaklar ve değerler sistemi üzerine inşa edilir. http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2012/11/094-95.pdf. Erişim:15.02.2014
 • Çelik, V. (2012). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • DeCenzo, D.A. ve Robbins, S.P. (2005).Fundamentals of human resource management, (Eight edition). John Wiley and Sons.
 • Drucker, P. F. (2011). Büyük değişimler çağında yönetim (Çev. Z. Dicleli). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Gürel, G. (2011). Örgütsel öğrenme, dönüşümcü liderlik, pazar yönlendirmesi ve örgütsel inovasyonun firma performansı üzerine etkilerinin analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Harung, H. S. ve Dahl, T. (1995). Increased productivity and quality through management by values: a case study of manpower scandinavi. The TQM Magazine,7(2),13.
 • Hine, S. D. (2008). The expression of values in the context of non-govermantel development organisation. Master of Philosophy, Massey University.
 • Kalaycı, N. (2009). Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin öğretim performansını değerlendirme sürecinde kullanılan yöntemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60), 625-656.
 • Kowalski, T. J. ve Lasley, T. J. (2009). Handbook of data-based decision making in education. London: Taylor & Francis.
 • Kuran, K. (2012). Sınıfta öğrenme öğretme sürecinin yönetimi. (Ed: M. Şişman ve S. Turan). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Kurt, T. (2010). Örgüt kültürünün yenilikçilik (inovasyon) performansı üzerindeki etkileri: Kayseri imalat sektöründe uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kurtuluş, M. F. (2012). Eğitimde inovasyon: öğretmen ve öğrencilerin inovasyona bakışı ve yeterliliğinin sorgulanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Leonardi, P.M. ve Barley, W.C. (2011) Materiality as organizational communication: technology, intent, and delegation in the production of meaning. T. Kuhn (Ed.), Matters of communication: political, cultural, and technological challenges to communication theorizing, içinde (101-122). Cresskill, NJ: Hampton Press.
 • Memduhoğlu, H. ve B. (2011). Liselerde farklılıkların yönetimi: bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-53.
 • Mowles, C. (2008). Values in international development organisations: negotiating nonnegotiables. Development in Practice, 18(1), 5-16
 • Mullins, L. J. (2006). Essentials of organisational behaviour. Essex: Pearson Education Limited
 • Nergiz, M. (2014). İnovasyon çalışmalarında bir ülke analizi: Rusya örneği https://docs.google.com/file/d/0B7tHv5DadjG2RFF3d2NMOElwQWc/preview?pli=1
 • Ogbonna, E. ve Harris, L. C., (2000). Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies. Int. J. of Human Resource Management, 11(4), 766-788.
 • Özdemir, Ö. G. (2012). Ekonomik gelişme ve girişimcilik: inovatif girişimciliğin yeni değer yaratımında rolü. E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), Vol. 7 Issue 1, Special section p1-18. 18p.
 • Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: Pegem A Yayınları
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi,1(3), 217-239.
 • Padaki, V. (2000). Coming to grips with organisational values. Development in Practice, 10: 3-4, 420-435.
 • Robbins, S. P. ve Coulter, M. (2012) Management, (Eleventh Edition). Pearson Education.
 • Sakınç, S. ve Bursalıoğlu, S. A. (2012). Yükseköğretimde küresel bir değişim: girişimci üniversite modeli. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2(2), 92-99.
 • Satı, Z. E. Ve Işık, Ö. (2011). İnovasyon ve stratejik yönetim sinerjisi: stratejik inovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 92, 538-559.
 • Shantz, D. (2005). Öğretmen eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım mı yoksa geleneksel bir anlayış mı? (Çev. E. Gökçe ve C. Demirhan). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 187-195
 • Summak, M. S. Ve Özgan, H. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim süreçlerini kullanma etkinlikleri ile bazı duygusal sosyal ve ruhsal yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 261-288.
 • Şengün, M. (2009). Süreç inovasyonunun verimliliğe etkisi: bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Töremen, F. (2002). Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 185-202.
 • Turan, S. (2012). Sınıf yönetiminin temelleri. (Ed: M. Şişman ve S. Turan). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Yavuz, Ç. (2010). İşletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine dönük bir çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2),143-175.
 • Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları. Yayınlanmış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Arş. Gör. Mustafa FİDAN

Dates

Publication Date: January 20, 2015

Bibtex @ { buefad51244, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {151 - 162}, doi = {}, title = {Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları}, key = {cite}, author = {FİDAN, Arş. Gör. Mustafa} }
APA FİDAN, A . (2015). Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 151-162. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51244
MLA FİDAN, A . "Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 151-162 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51244>
Chicago FİDAN, A . "Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları AU - Arş. Gör. Mustafa FİDAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları %A Arş. Gör. Mustafa FİDAN %T Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD FİDAN, Arş. Gör. Mustafa . "Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (January 2015): 151-162.
AMA FİDAN A . Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 151-162.
Vancouver FİDAN A . Akademisyenlerin Sınıflarında Örgütsel Değer Yönetimi Düzeyleri ve Öğretim Sürecinde İnovatif Uygulamaları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 162-151.